2 VSPH 108/2011-B-31
KSUL 69 INS 7722/2009 2 VSPH 108/2011-B-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Antonína Dolánka, bytem Drážďanská 6, Děčín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-25 ze dne 3.ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-25 ze dne 3.ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-25 ze dne 3.1.2011 odmítl jako opožděné odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-20 ze dne 26.11.2010.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-20 ze dne 26.11.2010 zrušil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 29.12.2010 (datum podání na poštu) odvolání, kde žádal o obnovení oddlužení. Soud podané odvolání posoudil a zjistil, že bylo podáno opožděně. Usnesení č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-20 ze dne 26.11.2010 bylo totiž dlužníkovi doručováno do jeho bydliště. Protože si dlužník zásilku nepřevzal, byla mu dne 2.12.2010 zanechána výzva k jejímu převzetí s poučením, že nevyzvedne-li si ji do 10 dnů, považuje se desátý den lhůty za den doručení. Protože desátý den připadl na neděli 12.12.2010, považuje se za poslední den desetidenní lhůty nejbližší pracovní den, tj. pondělí 13.12.2010. Téhož dne vhodil doručovatel zásilku do schránky dlužníka. Posledním dnem, kdy mohlo být odvolání podáno, byla středa 28.12.2010. Dlužník však své odvolání podal až dne 29.12.2010, tedy po uplynutí zákonné lhůty k podání odvolání. Soud proto odvolání podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a uvedl, že odvolání bylo podáno opožděně z důvodu sněhové kalamity a ze zdravotních důvodů. Dlužník je silný diabetik, a proto žádá o prošetření svého případu a o povolení oddlužení. Nyní si našel práci a bude splácet řádně své dluhy. Žádá proto soud o poslední šanci.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení mu předcházející podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř., a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Soudem prvního stupně zjištěný skutkový stav věci stran zákonné konstrukce náhradního doručení zásilky-usnesení č.j. KSUL 69 INS 7722/2009-B-20 ze dne 26.11.2010 nebyl dlužníkem v odvolání výslovně rozporován a ani odvolací soud z obsahu spisu žádná pochybení nezjistil. Ze spisu vyplývá, že usnesení ze dne 26.11.2010 bylo doručováno do vlastních rukou dlužníka na adresu jeho bydliště. Podle doručenky od zásilky, kterou bylo doručováno, nebyl dlužník zastižen, proto byla zásilka uložena a k vyzvednutí byla připravena dne 2.12.2010. Dlužníkovi byla zanechána písemná výzva, aby si zásilku vyzvedl. Protože si ji v úložní době nevyzvedl, byla mu dne 13.12.2010 vhozena do schránky. Odvolání proti usnesení podal žalovaný na poštu až dne 29.12.2010.

Podle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu (odst. 4 uvedeného ustanovení).

Pro souzenou věc je podstatné, že soud prvního stupně doručil usnesení v souladu s citovaným ust. § 49 o.s.ř. na adresu bydliště dlužníka. Pokud dlužník považoval uložení zásilky, kterou bylo doručováno usnesení, za neúčinné, měl postupovat podle ust. § 50d o.s.ř. To však neučinil.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o písemnost, která byla doručována do vlastních rukou a dlužník si ji ve lhůtě deseti dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedl, je třeba považovat napadené usnesení za doručené v pondělí 13.12.2010, přičemž následujícího dne počala dlužníkovi běžet dle ust. § 204 o.s.ř. lhůta pro podání odvolání. Konec lhůty k podání odvolání připadl na středu 28.12.2010. Nejpozději v tento den musel dlužník podat odvolání u soudu nebo je odevzdat orgánu, který má povinnost je doručit. Protože je podal na poštu až dne 29.12.2010, je zřejmé, že bylo podáno opožděně.

Dlužno připomenout, že prominutí lhůty není v insolvenčním řízení podle ust. § 83 insolvenčního zákona přípustné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 30.května 2011

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová