2 VSPH 1077/2013-B-30
KSUL 77 INS 21403/2012 2 VSPH 1077/2013-B-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Libuše Šimonové, bytem Dr. Horákové 646/2, Ústí nad Labem, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 77 INS 21403/2012-B-20 ze dne 16. května 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 77 INS 21403/2012-B-20 ze dne 16.5.2013 vzal na vědomí splnění oddlužení Libuše Šimonové (dále jen dlužnice) splátkovým kalendářem (bod I. výroku), určil insolvenční správkyni Ing. Gabriele Burzové odměnu ve výši 4.125,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 1.036,-Kč s tím, že jí byly vyplaceny v částce 2.461,-Kč ze zálohy na náklady insolvenčního řízení a v částce 2.700,-Kč v průběhu oddlužení ve 3 měsíčních splátkách, a to v období od února 2013 do dubna 2013 po 900,-Kč měsíčně (bod II. výroku), zprostil Ing. Gabrielu Burzovou funkce (bod III. výroku), rozhodl o vrácení zaplacené zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 539,-Kč dlužnici (bod IV. výroku) a nařídil jednání za účelem slyšení dlužnice k jejímu návrhu na osvobození od placení pohledávek podle ust. § 414 insolvenčního zákona na den 14.6.2013 (bod V. výroku).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužnice včas odvolala, a to v rozsahu bodu II. výroku. Vzhledem k tomu, že podle protokolu o jednání, které se konalo u soudu prvního stupně dne 3.7.2013, vzala dlužnice odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová