2 VSPH 1075/2013-A-37
KSUL 79 INS 8132/2012 2 VSPH 1075/2013-A-37

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka Františka Vojtka, bytem Polepy-Encovany 70, pošta Úštěk, zast. advokátem JUDr. Jiřím Císařem, sídlem Hrnčířská 55/14, Ústí nad Labem, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-30 ze dne 17.května 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-30 ze dne 17.května 2013 se mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-30 ze dne 17.5.2013 zastavil řízení o insolvenčním návrhu, jímž se František Vojtek (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-19 ze dne 2.1.2013 (ve skutečnosti se jedná o datum 30.10.2012) uložil dlužníkovi, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 2 VSPH 133/2013-A-27 ze dne 4.3.2013 snížil zálohu na 20.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že toto usnesení nabylo právní moci dne 3.4.2013, byl dlužník povinen zaplatit zálohu do 29.4.2013. Protože ve stanovené lhůtě zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a pouze uvedl, že podává odvolání prostřednictvím svého zástupce a současně žádá o doručení tohoto usnesení zástupci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 71 odst. 1 insolvenčního zákona se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ust. § 74 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 75 odst. 1 insolvenčního zákona se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení plyne, že nestanoví-li insolvenční zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále také osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 50b odst. 2 má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužník insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 4.4.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. K odvolání, jímž se dlužník odvolal proti usnesení soudu prvního stupně č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-10 ze dne 5.6.2012 o uložení povinnosti zaplatit zálohu, připojil plnou moc pro advokáta JUDr. Jiřího Císaře, sídlem Hrnčířská 55/14, Ústí nad Labem. Toto usnesení bylo zrušeno usnesením odvolacího soudu č.j. 2 VSPH 835/2012-A-15 ze dne 12.9.2012. Usnesením č.j. KSUL 79 INS 8132/2012-A-19 ze dne 30.10.2012 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 2 VSPH 133/2013-A-27 ze dne 4.3.2013 snížil zálohu na 20.000,-Kč a uložil dlužníkovi, aby ji uhradil do deseti dnů od právní moci usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet soudu prvního stupně. Soud prvního stupně doručil tato usnesení jen dlužníkovi, nikoliv jeho zástupci, ačkoliv byl-jak popsáno shora-zastoupen v řízení advokátem JUDr. Jiřím Císařem. Ostatně, i napadené usnesení doručil pouze dlužníkovi.

Dlužníkem udělená procesní plná moc opravňuje jeho zástupce ke všem procesním úkonům, které může v řízení učinit sám dlužník, a proto je třeba, aby zástupci byly doručeny všechny listiny, které by jinak měly být doručovány dlužníkovi jako účastníkovi řízení. Jak vyplývá z výše uvedených zjištění, soud nedoručil zástupci dlužníka usnesení č.j. 2 VSPH 133/2013-A-27 ze dne 4.3.2013, jímž odvolací soud snížil uloženou zálohu na 20.000,-Kč a stanovil novou lhůtu pro její úhradu. Protože toto usnesení nebylo doručeno v souladu s ust. § 50b odst. 2 o.s.ř., nenabylo právní moci a dlužníkovi nezačala běžet desetidenní lhůta k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení. Soud prvního stupně tak zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy dříve, než dlužníkovi vůbec počala běžet lhůta k úhradě zálohy.

Za tohoto stavu nezbylo odvolacímu soudu než postupovat podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř., napadené usnesení změnit a rozhodnout o tom, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 15.srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová