2 VSPH 1074/2015-B-67
KSLB 57 INS 6017/2012 2 VSPH 1074/2015-B-67

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Rumburských hrdinů 819, Nový Bor, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 6017/2010-B-57 ze dne 22. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 6017/2010-B-57 ze dne 22. května 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci v bodech I. a II. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Jana anonymizovano (dále jen dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Současně deklaroval, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a že proti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci, kteří byli přítomni při jednání, nastávají účinky prohlášení konkursu okamžikem jeho veřejného vyhlášení na jednání (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud shrnul dosavadní průběh řízení zejména tak, že: 1) usnesením ze dne 4. 6. 2010 (č.d. A-7) zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jana Klášterského (dále jen Správce), 2) usnesením ze dne 22. 7. 2010 (č.d. B-6) (dále jen Usnesení o schválení oddlužení) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) v době vydání Usnesení o schválení oddlužení: -vykazoval dlužník, jenž má (měl) vyživovací povinnost vůči 1 osobě, měsíční příjem ze mzdy ve výši 16.246,-Kč, -činila celková suma nezajištěných pohledávek zařazených do splátkového kalendáře 418.991,49 Kč, takže bylo možno očekávat, že dlužník uhradí pohledávky svých nezajištěných věřitelů v rozsahu cca 90,9 %, 4) ze zprávy Správce o průběhu oddlužení ze dne 19. 2. 2015 (č.d. B-52) plyne, že: -dlužník za dosavadní dobu trvání oddlužení (za 54 měsíců) uhradil cca 23,55 % objemu pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž predikce celkového uspokojení věřitelů při plnění splátkového kalendáře zůstává stejná, neboť poslední splátku dlužník uhradil v lednu 2014,

-dlužníku vznikl dluh na odměně a hotových výdajích Správce ve výši 36.717,-Kč, -dlužník je od 3. 1. 2015 v evidenci uchazečů o zaměstnání, 5) v usnesení ze dne 25. 2. 2015 (č.d. B-53) dlužníkovi poskytl poslední možnost, aby se k probíhajícímu oddlužení vyjádřil a doložil dokumenty osvědčující jeho aktuální příjem, jakož i schopnost úhrady pohledávek v zákonem stanoveném limitu; dlužník ovšem na tuto výzvu nereagoval, 6) Správce v mimořádné zprávě o průběhu plnění splátkového kalendáře ze dne 15. 5. 2015 (č.d. B-55) konstatoval, že stav popsaný v poslední zprávě se nezměnil, když: -poslední platba byla dlužníkem provedena v lednu 2014, -za 57 měsíců trvání oddlužení bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno 23,55 % jejich pohledávek, -Správce evidoval za dlužníkem pohledávku na zálohách na odměnu a hotových výdajích v celkové výši 39.984,-Kč, 7) na jednání konaném dne 21. 5. 2015 (č.d. B-56): -byl dlužník seznámen s dosavadním průběhem řízení a současně dle ust. § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ) byl poučen o tom, že schválené oddlužení bude zrušeno a bude rozhodnuto o řešení jeho úpadku konkursem, -dlužník uvedl, že v průběhu oddlužení měl zdravotní problémy, které mu bránily ve výkonu práce a byly důvodem častých změn zaměstnavatele, a že zahájil jednání ohledně doplacení dlužné částky a opatření si mimořádného příjmu, avšak dosud nemá příjmy v takovém rozsahu, aby byl schopen dostát svým povinnostem k úhradě dluhu vůči Správci, jakož i k zapravení pohledávek nezajištěných věřitelů v minimálním 30% rozsahu.

Na základě těchto skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ rozhodl, jak výše uvedeno.

Proti bodům I. a II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci podal dlužník včasné odvolání, v němž především uvedl, že v době schválení oddlužení (v roce 2010) měl stabilní práci a mohl bez problémů plnit závazky stanovené v Usnesení o schválení oddlužení. V lednu roku 2012 však jeho pracovní poměr skončil a vzhledem ke stresům, které souvisely s jeho dluhy, došlo ke značnému zhoršení jeho psychického stavu, který mu bránil v uzavření nového pracovního poměru. Zdůraznil, že se nyní léčí a dělá vše pro získání trvalého zaměstnání, aby mohl závazky vůči svým věřitelům uhradit. Jako možné řešení nastalé situace navrhl stanovit nový a konečný splátkový kalendář .

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 18. 9. 2015 (č.d. B-64), dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za podstatné, že shora popsaná rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužník v odvolání nijak nezpochybnil, lze shrnout tak, že za téměř 57 měsíců trvání schváleného splátkového kalendáře (v průběhu odvolacího řízení již 5letá lhůta určená pro trvání splátkového kalendáře uplynula) uhradil dlužník pohledávky svých nezajištěných věřitelů toliko v rozsahu 23,55 % a v rozsahu 39.984,-Kč neuhradil ani odměnu a hotové výdaje Správce.

Dlužník, jenž se bez omluvy nezúčastnil jednání před odvolacím soudem, přitom v odvolání neuvedl nic, čímž by vyvrátil správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude schopen splnit. Jeho návrhu na stanovení nového a konečného splátkového kalendáře nemohl odvolací soud přihlédnout, neboť ustálená judikatura prezentovaná již usnesením Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 uveřejněným pod č. 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 77/2013) dovozuje, že lhůta 5 let stanovená IZ dlužníku ke splacení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Z obsahu spisu se přitom podává, že v Usnesení o schválení oddlužení byl termín první splátky stanoven na den 20. 8. 2010; dlužník tak byl povinen uhradit 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů nejpozději do 20. 8. 2015, což se nestalo.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud k závěru, že v řízení se dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Dlužno podotknout, že na základě shora popsaných skutkových okolností nebyl dán (další) důvod ke zrušení schváleného oddlužení obsažený v ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ-k tomu viz opět závěr obsažený v R 77/2013, podle něhož pokud dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v ust. § 412 odst. 1 a 3 IZ, není to důvodem k postupu podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) IZ; postup podle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím však není vyloučen.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud neshledal odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně v napadených bodech I. a II. výroku proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 18. září 2015

Mgr. Tomáš B r a u n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová