2 VSPH 107/2011-A-15
KSPL 54 INS 12057/2010 2 VSPH 107/2011-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Aleny Štolbové, bytem Líšťany 55, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 12057/2010-A-9 ze dne 22.listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 12057/2010-A-9 ze dne 22.listopadu 2010 se mění tak, že se dlužnici ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Krajského soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 54 INS 12057/2010-A-9 ze dne 22.11.2010 uložil Aleně Štolbové (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem ze dne 15.10.2010 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že s ohledem na to, že z insolvenčního návrhu a připojených příloh nelze usoudit na dostatečnost majetku dlužnice, který by postačoval na krytí nákladů insolvenčního řízení, rozhodl soud o povinnosti dlužnice složit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Smyslem uložené zálohy je zejména to, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky nutné k výkonu své funkce bezprostředně po případném rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. Výše zálohy se soudu jeví jako přiměřená s ohledem na to, že z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice má závazky z podnikání. Oddlužení jako způsob řešení úpadku je u podnikatelů však vyloučeno, přičemž za podnikatele je nutno považovat i osoby, které mají závazky z podnikání.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil. V odvolání poukazovala na to, že závěr soudu o tom, že má závazky z podnikání, není správný. Na listině, ze které soud tuto skutečnost dovozuje, pouze zprostředkovatel mylně uvedl špatný statut, když namísto zaměstnanec uvedl OSVČ , prý proto, aby došlo k rychlému schválení úvěru, přestože pracovala v zaměstnaneckém poměru u záchranné služby. S ohledem na finanční situaci není schopna zálohu ve výši 50.000,-Kč uhradit. Ze zaměstnaneckého poměru má příjem ve výši 14-15 tisíc Kč, a pokud dostane možnost oddlužení, je schopna své závazky uhradit do výše 50%. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že vůči třinácti věřitelům má splatné závazky ve výši cca 600 tisíc Kč a nemá žádný majetek. Dlužnice je zaměstnána u Noven Car Interior Design, k.s. a z jejího tvrzení vyplývá, že její čistý příjem činí přibližně 15.000,-Kč.

Z podání Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město ze dne 18.10.2010 vyplývá, že má vůči dlužnici pohledávku ve výši 12.843,-Kč, která není uvedena v insolvenčním návrhu. Pohledávka pochází z podnikání, protože dlužnice byla v evidenci OSSZ Plzeň-město přihlášena jako OSVČ do 31.8.2007. V rozhodčím nálezu sp. zn. E/2010/00897 ze dne 23.6.2010 vydaného rozhodcem JUDr. Janou Kurkovou je navíc uvedeno místo podnikání dlužnice.

Dle názoru odvolacího soudu vyplývá z údajů obsažených v insolvenčním návrhu a listin předložených dlužnicí, že v případě, že bude prokázáno, že dlužnice nemá žádné závazky z podnikání, jak tvrdila v odvolání, řešit její úpadek oddlužením, a v opačném případě nepatrným konkursem. Protože žádný z těchto způsobů řešení úpadku nebude s přihlédnutím k počtu věřitelů a rozsahu jejího majetku vyžadovat v prvotní fázi insolvenčního řízení vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce, je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že přiměřenou je v daném případě záloha ve výši 5.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení v tomto smyslu změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 30.května 2011 JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová