2 VSPH 1064/2012-P1-23
KSPL 29 INS 9416/2011 2 VSPH 1064/2012-P1-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenčním řízení dlužníků Františka Gondeka a b) Helgy Gondekové, obou bytem Strážov 60, o odvolání věřitele PROMA real, a.s., sídlem Uničovská 296/46, Šumperk, zast. advokátkou Mgr. Dagmar Beníkovou, sídlem Legionářská 3, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9416/2011-P1-17 ze dne 26.června 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9416/2011-P1-17 ze dne 26.června 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele PROMA real, a.s. co do částky 7.002,70 Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 9416/2011-P1-17 ze dne 26.6.2012 rozhodl, že se k přihlášené pohledávce PROMA real, a.s. (dále jen odvolatel) v rozsahu 7.002,70 Kč nepřihlíží a jeho přihláška pohledávky ve výši 300.222,73 Kč se co do částky 7.002,70 Kč odmítá.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 30.9.2011 byla insolvenčním správcem JUDr. Miloslavem Havlenou (dále jen správce) popřena pohledávka odvolatele v rozsahu uvedeném v protokolu z přezkumného jednání (dokument B-3). Tohoto jednání se odvolatel zúčastnil prostřednictvím zástupkyně Mgr. Tatiany Cimbaľákové. Soud ho proto podle ust. § 198 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona poučil o možnosti podat žalobu na určení pravosti popřené pohledávky u insolvenčního soudu. Protože zmeškání lhůty k podání této žaloby je vzhledem k dikci ust. § 198 odst. 1 věty třetí za středníkem insolvenčního zákona důvodem k rozhodnutí o odmítnutí přihlášky podle ust. § 185 insolvenčního zákona, soud přihlášku pohledávky odvolatele co do výše 7.002,70 Kč odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedl, že ho soud při přezkumném jednání poučil způsobem popsaným v odůvodnění napadeného usnesení, správce mu však dne 18.10.2011 zaslal vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona o popření jeho pohledávky, jež mu bylo doručeno dne 25.10.2011, v němž ho poučil o možnosti podat incidenční žalobu. Vyrozumění zaslal správce přímo jemu, nikoli jeho zástupkyni Mgr. Dagmar Beníkové, jejíž plná moc k zastupování v insolvenčním řízení ze dne 21.5.2011 byla předložena soudu spolu s doručením insolvenčního návrhu dne 23.6.2011, jímž odvolatel k řízení přistoupil, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a byla tak známa jak soudu, tak správci. Protože vyrozumění doručil správce pouze odvolateli, a nikoli jeho zástupci, nemělo toto doručení žádné právní následky, nepočala běžet lhůta pro podání incidenční žaloby, a odvolatel ji proto nemohl zmeškat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle ust. § 198 odst. 3 insolvenčního zákona vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Podle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona podá insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Ve vztahu k uvedené právní úpravě nutno poukázat na ustálenou judikaturu, která je pro poměry insolvenčního řízení vyjádřena např. v usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 78 INS 3637/2008, 2 VSPH 552/2009-P4 ze dne 20.10.2009 a která vychází ze závěrů přijatých pro obdobnou právní úpravu obsaženou v zákoně o konkursu a vyrovnání v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 327/2004 ze dne 26.10.2005 publikovaného v časopise Soudní judikatura pod pořadovým číslem 26/2006. Podle těchto judikatorních závěrů prvotní (předběžné) posouzení, zda nárok přihlášený věřitelem je vykonatelný či nikoli, tj. zda s ním pro účely jeho přezkoumání má být zacházeno jako s pohledávkou vykonatelnou (podléhající v případě popření režimu ust. § 199 insolvenčního zákona) nebo jako s pohledávkou nevykonatelnou (podléhající v případě popření režimu ust. § 198 ve spojení s § 197 odst. 2 insolvenčního zákona), přísluší insolvenčnímu správci. Z uvedeného dále plyne, že pokud insolvenční správce, který považuje přihlášenou popřenou pohledávku za nevykonatelnou, vyrozumí věřitele o popření podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, může věřitel zákonný následek poslední věty ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona odvrátit jedině tím, že řádně a včas podá u insolvenčního soudu určovací žalobu.

Pro případ, že nevykonatelná pohledávka věřitele byla popřena na přezkumném jednání, jehož se tento věřitel zúčastnil, se stran řádného poučení tohoto věřitele o jeho právu uplatnit popřenou pohledávku incidenční žalobou dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona vyslovil Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3582/2010 ze dne 20.1.2011 uveřejněném pod č. 97/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek následovně: Poučení, jak má v insolvenčním řízení postupovat přihlášený věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla při přezkumném jednání účinně popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, se takovému věřiteli v případě, že je při přezkumném jednání přítomen, má dostat již při tomto jednání. Nestane-li se tak, pak písemné vyrozumění ve smyslu ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona splňující náležitosti vymezené vyhláškou č. 311/2007 Sb. musí insolvenční správce zaslat nejen těm věřitelům popřené nevykonatelné pohledávky, kteří se přezkumného jednání nezúčastnili, nýbrž i těm věřitelům popřené nevykonatelné pohledávky, kterým se-ač byli přítomni-náležitého poučení při přezkumném jednání nedostalo.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na základě insolvenčních návrhů v záhlaví označených dlužníků (manželů) spojených s jejich návrhy na povolení oddlužení bylo dne 31.5.2011 zahájeno insolvenční řízení dlužnice (pod sp. zn. KSPL 29 INS 9416/2011) a insolvenční řízení dlužníka (pod sp. zn. KSPL 29 INS 9415/2011). Soud prvního stupně usnesením ze dne 16.6.2011 spojil tyto věci ke společnému projednání v insolvenčním řízení vedeném nadále pod sp. zn. KSPL 29 INS 9415/2011. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 9415/2011-A-12 ze dne 7.7.2011 pak rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením a usnesením č.j. KSPL 29 INS 9415/2011-B-13 ze dne 3.11.2011 schválil společné oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Z obsahu spisu dále plyne, že před rozhodnutím o úpadku dlužníků dne 23.6.2011 byly soudu doručeny jednak insolvenční návrhy odvolatele směřující proti dlužníku a proti dlužnici, jimiž dle ust. § 107 odst. 1 insolvenčního zákona přistoupil k řízení, a také přihlášky pohledávek odvolatele. Jimi (doplněnými podáním ze dne 1.9.2011) uplatnil vůči dlužníku i dlužnici pohledávky (evidované v obou insolvenčních věcech pod P1) v celkové výši 300.222,73 Kč, a to jistinu ve výši 182.195,36 Kč a příslušenství ve výši 118.027,37 Kč sestávající z úroků, úroků z prodlení a nákladů nalézacího a exekučního řízení. Pohledávky přihlásil s tím, že je nabyl postoupením od původního věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., že vyplývá ze smlouvy o překlenovacím úvěru a rozsudku Okresního soudu Praha-východ č.j. 3 C 262/2008-19 ze dne 29.9.2009, který nabyl právní moci dne 1.12.2009, a že k jejich vymožení je vedena exekuce soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou pod sp. zn. 103 EX 22073/10. Dále v přihlášce vyznačil, že pohledávka je (pro částku 182.195,36 Kč) dle výše uvedeného pravomocného rozsudku vykonatelná. Insolvenční návrhy a přihlášky pohledávek podal prostřednictvím zástupkyně-advokátky Mgr. Dagmar Beníkové, jež své oprávnění k zastupování odvolatele v insolvenčním řízení (ve věci dlužníka i dlužnice) doložila procesní plnou mocí vyhotovenou dne 21.5.2011.

Z obsahu přihlášek P1 a jejich příloh vyplývá, že jistina i příslušenství byly odvolateli (v řízení vedeném proti dlužníku a dlužnici) přiznány výše uvedeným pravomocným a vykonatelným rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 29.9.2009, jímž byli dlužník a dlužnice solidárně zavázáni k jejich zaplacení, a že pro tyto pohledávky již také byla proti dlužníkům nařízena exekuce usnesením Okresního soudu v Klatovech č.j. 28 EXE 479/2010-14 ze dne 24.6.2010 a č.j. 27 EXE 1949/2010-14 ze dne 25.6.2010.

Ačkoli je z uvedeného zjevné, že pohledávka P1 v celkové výši 300.222,73 Kč přihlášená v insolvenční věci dlužníka a dlužnice představuje jedinou společnou pohledávku věřitele vůči těmto dlužníkům, byla přezkoumávána zvlášť ve věci každého dlužníka, jako kdyby šlo o 2 různé pohledávky. K přezkoumání došlo na společném zvláštním přezkumném jednání konaném dne 30.9.2011, jehož se vedle správce a dlužníků zúčastnil i odvolatel prostřednictvím přítomné Mgr. Tatiany Cimbaľákové. V průběhu odvolacího řízení totiž k výzvě soudu prvního stupně vyjasnil, že plné moci ze dne 6.9.2011, jimiž Mgr. Cimbaľáková na zvláštním přezkumném jednání prokázala své oprávnění jednat za odvolatele (v obou insolvenčních věcech), nevystavil jmenované jako procesní plnou moc (co zvolenému zástupci dle ust. § 24 a § 27 o.s.ř.), ale že šlo pouze o pověření k jednání za odvolatele dle ust. § 21 odst. 1 písm. b) o.s.ř. (určené toliko k danému přezkumnému jednání). Toto pověření se tudíž nijak nedotýkalo zastupování odvolatele advokátkou Mgr. Beníkovou, které nadále trvá.

Na uvedeném zvláštním přezkumném jednání popřel správce pohledávky P1 v celkové výši 300.222,73 Kč jen co do uplatněného úroku z prodlení částečně do výše 7.002,70 Kč s tím, že v tomto rozsahu považuje vyčíslení úroků z prodlení za období od 1.7.2010 do 8.7.2011 za nesprávné. I když odvolatel v přihlášce (přihláškách) této pohledávky vyznačil, že je vykonatelná pro částku 182.195,36 Kč , zjevně tím (vzhledem k dalšímu kontextu přihlášky) nemínil, že není vykonatelné také dále vymezené příslušenství této jistiny -úroky, úroky z prodlení a náklady nalézacího řízení, když jejich vykonatelnost, jak uvedeno výše, s přihláškou doložil. Přesto však-jak plyne z dalšího obsahu spisu-správce a také soud prvního stupně zacházeli s popřenou pohledávkou úroků z prodlení jako s pohledávkou nevykonatelnou.

V seznamech přihlášených pohledávek dlužníka a dlužnice správce vyznačil, že pohledávky P1 v celkové výši 300.222,73 Kč jsou vykonatelné v částce 182.195,36 Kč (aniž by ovšem v těchto seznamech jednotlivé přezkoumávané pohledávky P1 specifikoval a k jejich ne/vykonatelnosti se zvlášť vyslovil). Po sdělení (potvrzení) správcova popěrného stanoviska pak soud prvního stupně na zvláštním přezkumném jednání přítomnému odvolateli (jakožto jedinému z věřitelů, který se jednání účastnil) adresoval poučení dle ust. § 198 IZ, tedy poučení odpovídající případu, kdy došlo k popření nevykonatelné pohledávky.

Za popsaného stavu věci je tedy nutno vycházet z toho, že správce částečně popřenou pohledávku úroků z prodlení (evidovanou u obou dlužníků pod P1) předběžně posoudil jako nevykonatelnou, což soud prvního stupně akceptoval (a odvolatel takovému postupu ani v odvolání neoponoval). V tom případě byl odvolatel povinen řídit se poučením, jemuž se mu na zvláštním přezkumném jednání ohledně jeho práva uplatnit popřenou pohledávku určovací žalobou od soudu dostalo. Z protokolu o tomto jednání však vyplývá, že mu soud poskytl poučení doslovnou citací ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona. Tedy namísto poučení, že přítomný věřitel popřené nevykonatelné pohledávky má právo uplatnit ji (v popřené výši) příslušnou určovací žalobou podanou do 30 dnů od daného zvláštního přezkumného jednání, soud poučil odvolatele tak, že lhůta k podání určovací žaloby mu neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění insolvenčního správce o popření jeho pohledávky podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona.

Na základě tohoto poučení tudíž odvolatel legitimně očekával, že mu toto vyrozumění bude správcem (řádně) doručeno a lhůta k podání určovací žaloby mu dříve uplynout nemůže. Správce sice následně odvolateli příslušné vyrozumění dle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona zaslal, vzhledem k tomu, že v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona platí pro doručování písemností účastníku, který má zástupce s procesní plnou mocí, ust. § 50b odst. 1 a 2 o.s.ř., bylo by vyrozumění ze dne 18.10.2011 odvolateli

řádně doručeno, jen pokud by je obdržela jeho zástupkyně Mgr. Dagmar Beníková. Správce je však doručil dne 25.10.2011 jen věřiteli samému. Protože s takovým doručením nejsou spojeny žádné procesní účinky, nemohlo ani založit běh patnáctidenní lhůty k podání určovací žaloby, na niž-ve smyslu poučení, jehož se odvolateli dostalo-bylo uplynutí lhůty k podání žaloby vázáno. Nemohl proto nastat ani následek dle poslední věty ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona spočívající v tom, že popřená pohledávka je zjištěna ve výši uvedené při jejím popření a že se k ní v popřené výši nepřihlíží. Proto nebyly podmínky k tomu, aby soud prvního stupně podle ust. § 185 insolvenčního zákona popřenou část pohledávky ve výši 7.002,70 Kč odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 téhož zákona změnil, jak uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 28.března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová