2 VSPH 106/2018-P2-15
č. j. KSPA 56 INS 4447/2017 2 VSPH 106 / 2018-P2-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců Mgr. Tomáše Brauna a ]UDr. Petra Vaňouse v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem Lidmily Malé 825, 530 12 Pardubice Studánka o odvoláni věřitelky: ANKELA _ s. r. 0., IČO 27097391 sídlem Zengrova 601, 280 02 Kolín zastoupená advokátkou Mgr. jarmilou Grumlovou sídlem Politických vězňů 98, 280 02 Kolín proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 23. listopadu 2017, č. j KSPA 56 INS 4447/2017 P2 7 takto: Usneseni Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 23. listopadu 2017, č. j. KSPA 56 INS 4447 /2017-P2 7 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení ve věci dlužnice ]any anonymizovano (dále jen dlužnice) shora označeným usnesením vbodě I. výroku rozhodl, že se kpřihlášce pohledávky věřitelky č. 2 ANKELA s. r. 0., (dále jen odvolatelka) ve výši 234.092,16 Kč nepřihlíží, v bodě Il. výroku přihlášku pohledávky odvolatelky ve výši 234.092,16 Kč odmítl a v bodě Ill. výroku deklaroval, že právní moci tohoto rozhodnutí účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení uvedl, že:

usnesením ze dne 30. 3. 2017 (č. d. A -8) zjistil úpadek dlužnice, rozhodl o povolení oddlužení

V a ustanovil insolvenční správkyní Indra Šebesta, v.o.s. (dále jen správkyně),

-dne 14. 3. 2017 mu došla přihláška zajištěné vykonatelné pohledávky odvolatelky ve výši 127.735 Kč,

- přihláška odvolatelky nebyla přezkoumána z důvodu zaslání výzvy k jejírnu doplnění,

-správkyně dopisem ze dne 11. 5. 2017 vyzvala odvolatelku, aby svoji přihlášku ve lhůtě 15 dnů opravila a doplnila s poučením, že pokud tak neučiní, předloží jí soudu k rozhodnutí o tom, že k ní nepřihlíží,

odvolatelka na výzvu doručenou jí 18. 7. 2017 insolvenčním soudem reagovala, avšak neodstranila veškeré vady, např. nepředložila oznámení o postoupení adresované dlužníci; proto soud postupoval dle ust. Š 188 odst. 2 a ust. Š 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno shora.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.3. Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a navrhovala, aby je odvolací soud zrušil.

V odvolání zejména uvedla, že: podáním ze dne 14. 3. 2017 přihlásila pohledávku v celkové výši 127.735 Kč,

-z obsahu přihlášky je zřejmé, že jistina činí 9.112 Kč a částka 118.023,20 Kč představuje příslušenství pohledávky,

přihlášku doložila exekučním titulem vůči dlužníci, usnesením 0 nařízení exekuce, zprávou exekutora o nevymožení pohledávky a výpočtem příslušenství,

obdržela výzvu insolvenčního správce, na jejímž základě měla vylíčit důležité skutečnosti v rámci důvodu vzniku pohledávky, prokázat, že je aktivně leýMovaná k vymáhání pohledávky, upravit výší přihlášené jistiny a příslušenství a předložit relevantní podklady týkající se právního důvodu pohledávky a aktivní legitimace,

podáním ze dne 19.7.2017 přihlášku doplnila, doložila zejména smlouvou o postoupení pohledávky a upravila celkovou dlužnou částku,

soud ve výroku napadeného usnesení odmítl přihlášku pohledávky ve výši 234.096,16 Kč, již odvolatelka nepřihlásíla,

- smlouva o postoupení pohledávky je zcela dostatečnou listinou prokazující její aktivní legitimaci, dle této smlouvy obdržela exekuční titul a pro další vymáhání ničeho dalšího nepotřebovala,

o existenci oprávněnosti pohledávky vůči dlužníci, jež byla přiznána v nalézacím řízení a byla vymáhána v exekučním řízení, nelze pochybovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. Š 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), a aniž v souladu s ust. Š 214 odst. 2 písm. (2) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Přihlášku pohledávky lze podle ust. Š 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencní zakoncz. Kromě obecných náležitostí podání ($ 42 odst. 4 o. s .ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá (Š 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje ust. Š 175 IZ. jde li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které Vykonatelnost opírá (Š 174 odst. 4 IZ). Podle ust. $ 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle ust.. Š 188 odst. 1 IZ přezkoumá. Nelze li ji

. u ; přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (Š 188 odst. 2 IZ).

Shodu s prvopísem potvrzuje jana Vlasáková.

7.

10.

11.

- --' ., v- |

_ " žvvsiíH' 106/2018

Podle ust. Š 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí.

Ze zásady přiměřené aplikace ustanovení o. s. ř. (Š 7 odst. 1 IZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o. s .ř. Proto insolvenční soud v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí ve smyslu ust. Š 157 odst. 2 ve spojení s ust. Š 167 odst. 2 o. s .ř. kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady věřitelova přihláška vykazovala nebo v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však soud prvého stupně zjevně nedostál. V odůvodnění napadeného usnesení totiž toliko prezentoval své zjištění, že správce vyzval odvolatelka k doplnění přihlášky pohledávky, nevyslovil však žádný skutkový ani právní závěr o tom, zda přihláška pohledávky vskutku vykazovala vady, jež by bránily jejímu přezkoumání, v čem vady spočívají, zda takový nedostatek (pokud ho přihláška vykazovala) správce ve výzvě odvolatelce skutečně vytkl a zda tak učinil s řádným poučením o tom, jak má být doplnění provedeno. Jinými slovy, z napadeného usnesení není patrné, zda vůbec byl důvod vyzývat odvolatelku k opravě či doplnění její přihlášky, zda by případné vady bránily jejímu přezkumu a zda odvolatelka byla k odstranění nedostatků své přihlášky správcem řádně vedena postupem dle Š 188 odst. 1 IZ a tyto v dané lhůtě neodstranila. Nadto odvolací soud ve výroku chybně vyčíslil pohledávku odvolatelky na 234.092,16 Kč, ačkoli v odůvodnění uvedl, že výše přihlášené pohledávky činí 127.735 Kč; tento nedostatek činí rozhodnutí vnitřně rozporným, nebot, výrok neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu.

Lze proto uzavřít, že napadené usnesení postrádá potřebná skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně přihlášky pohledávky nastal (vůbec mohl nastat) následek, že se k ní nepřihlíží, a že tudíž byly dány podmínky pro její odmítnutí.

Na základě výše uvedených zjištění a veden názory shora vyjádřenými shledal odvolací soud napadené usnesení nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, a proto je podle Š 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. zrušil a věc dle Š 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

, MN X Praha 14. unora 2018 Qř ,_ Í, ( , ;,--> \ ' \ _. .;-"jdi iM ? *? ' 7 ' ;

Mgr. Martin Liška v. r. předseda senátShodu s prvopísem potvrzuje ]ana Vlasáková. // / fi