2 VSPH 1053/2012-P4-12
MSPH 76 INS 4195/2012 2 VSPH 1053/2012-P4-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Valji Moravcové, bytem Gregorova 2087/1, Praha 4, o odvolání BRE Bank S.A., Senatorska 18, Warszawa, Polská republika, organizační složka podniku, sídlem Karolinská 654/2, Praha 8, zast. Martinem Zavoralem, bytem Černokostelecká 2794/48, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 4195/2012-P4-5 ze dne 20.června 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 4195/2012-P4-5 ze dne 20.června 2012 se mění tak, že se přihláška pohledávky BRE Bank S.A. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 76 INS 4195/2012-P4-5 ze dne 20.6.2012 rozhodl v insolvenčním řízení týkajícím se Valji Moravcové (dále jen dlužnice), že se přihláška pohledávky BRE Bank S.A. (dále jen odvolatel) ve výši 1.323.393,40 Kč odmítá a účast odvolatele v řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním ze dne 16.5.2012 doručeným soudu dne 17.5.2012 přihlásil odvolatel do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 1.323.393,40 Kč. Přípisem ze dne 31.5.2012 doručeným odvolateli dne 4.6.2012 byl odvolatel vyzván insolvenčním správcem JUDr. Pavlem Čížkovským (dále jen správce) k doplnění přihlášky, poučen o způsobu, jak má přihlášku doplnit a o následcích v případě, že ji nedoplní a vady neodstraní. Přestože odvolatel podáním ze dne 13.6.2012 doplnil přihlášku o printscreeny bankovního systému, došel správce k závěru, že přihláška pohledávky nadále trpí vadami, které nebyly odstraněny a vylučují její přezkum. Protože se soud s jeho názorem ztotožnil na návrh správce ze dne 18.6.2012, přihlášku odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání vyjádřil nesouhlas s právními závěry insolvenčního soudu a poukázal přitom na to, že již k přihlášce pohledávky doložil kopii smlouvy o hypotečním úvěru a dlužnou částku zesplatněného úvěru ke dni vstupu dlužníka do insolvence. Na výzvu správce mu pak předložil printscreeny ze svého systému, které ukazovaly stav účtu dlužníka od uzavření úvěrové smlouvy do dne vstupu dlužníka do insolvence. Jelikož byl dlužník spolužadatelem hypotečního úvěru, váží se údaje o úvěrovém účtu a detailní informace k osobě hlavního žadatele, a takové výpisy nelze s ohledem na bankovní tajemství poskytnout.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení vedenému proti dlužnici nevykonatelnou nezajištěnou pohledávku v celkové výši 1.326.393,40 Kč, přičemž jako důvod jejího vzniku označil smlouvu o hypotečním úvěru č. GHL092669293/2008 ze dne 19.8.2008 s tím, že přihlášenou pohledávku tvoří jistina ve výši 1.105.760,36 Kč a příslušenství ve výši 220.633,04 Kč spočívající v úrokové sazbě a sankční úrokové sazbě . Jako přílohy přihlášky označil odvolatel smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 19.8.2008, zástavní smlouvu k nemovitostem ze dne 12.8.2008, výpis z katastru nemovitostí a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Dne 31.5.2012 vyzval správce odvolatele k tomu, aby opravil a doplnil přihlášku tím, že specifikuje vymáhanou pohledávku o přehled dlužných splátek úvěru a přehled výpočtu úroku a sankčního úroku pohledávky. Současně ho poučil o následcích v případě nedoplnění přihlášky. Výzva byla odvolateli doručena dne 4.6.2012, odvolatel přihlášku doplnil o printscreeny svého bankovního systému.

Pro rozhodnutí o odvolání je v daném případě podstatné, že odvolatel podal přihlášku pohledávky na příslušném formuláři dle ust. § 176 insolvenčního zákona, k přihlášce připojil listiny dle ust. § 177 věty prvé insolvenčního zákona a přihláška nevykazuje žádnou vadu či neúplnost, jež by znemožňovaly její přezkoumání. Na rozdíl od soudu prvního stupně proto došel odvolací soud k závěru, že pro postup správce, jenž označil přihlášku za nepřezkoumatelnou a vyzval odvolatele k jejímu doplnění, nebyl důvod. Jeho požadavek na uvedení dalších skutečností a předložení listin zjevně nesměřuje k odstranění vad či neúplností přihlášky, ale k doložení tvrzených skutečností za účelem usnadnění přezkumu řádně přihlášené pohledávky.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu proto napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se přihláška odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 11.ledna 2013

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová