2 VSPH 1052/2013-A-24
KSHK 40 INS 27620/2012 2 VSPH 1052/2013-A-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve vČci dlužnice Marie Šturmové, bytem Fiegrova 259, Gol v Jeníkov, zahájené na návrh ýeské spo itelny, a.s., sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 40 INS 27620/2012-A-19 ze dne 16. dubna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 40 INS 27620/2012-A-19 ze dne 16. dubna 2013 se vyjma bodu VII. výroku zrušuje a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku oznaeným usnesením zjistil úpadek Marie Šturmové (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku), insolvenním správcem ustanovil Mgr. Irenu Jonákovou (bod III. výroku), rozhodl o tom, že úinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku a že konkurs bude projednán jako nepatrný (body IV. a V. výroku), vČ itele vyzval, aby do 30 dn od zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku p ihlásili své pohledávky do insolvenního ízení, pokud tak dosud neuinili, a aby insolvenní správkyni neprodlenČ sdČlili, jaká zajiš ovací práva uplatní (body VI. a IX. výroku), osoby, jež mají závazky v i dlužníkovi, vyzval, aby plnČní neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenní správkyni (bod VIII. výroku), ýeské spo itelnČ, a.s. (dále jen navrhovatel) uložil, aby zaplatila soudní poplatek za ízení (bod VII. výroku), na den 28.6.2013 na ídil p ezkumné jednání, svolal sch zi vČ itel a stanovil její program (bod X. výroku), insolvenní správkyni uložil, aby mu do 13.6.2013 p edložila seznam p ihlášených pohledávek a zprávu o hospodá ské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod XI. výroku), a rozhodl, že svá rozhodnutí bude zve ej ovat v insolvenním rejst íku (bod XII. výroku). V od vodnČní usnesení soud uvedl, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice insolvenním návrhem ze dne 25.10.2012 s tím, že je vČ itelem dlužnice z titulu smlouvy o úvČru . 0250357109 ze dne 16.11.2005, na jejímž základČ jí poskytl ástku 850.000,-K, p iemž dlužnice se zavázala splácet úvČr mČsíními splátkami ve výši 10.379,-K. Protože ádnČ neplnila povinnosti vyplývající ze smlouvy, byl úvČr ke dni 29.11.2008 zesplatnČn a s dlužnicí byl sjednán nový splátkový kalendá formou exekutorského zápisu, v nČmž se zavázala platit mČsíní splátky 7.650,-K, jež však opČt neplatila. Pohledávka z úvČru je dle tvrzení navrhovatele zajištČna, její výši ke dni podání insolvenního návrhu vyíslil ástkou 744.229,94 K. Jako další vČ itele dlužnice oznail Okresní soudy v KolínČ a v HavlíkovČ BrodČ. Soud konstatoval, že navrhovatel svá tvrzení doložil smlouvou o úvČru . 025357109 ze dne 16.11.2005, smlouvou o z ízení zástavního práva k nemovitosti . 0250357109/1 ze dne 16.11.2005, exekutorským zápisem s prohlášením o uznání závazku, dohodou o plnČní a o svolení k vykonatelnosti a výpisem z katastru nemovitostí.

Dále soud uvedl, že usnesením ze dne 13.2.2013 (dorueným dne 19.2.2013) vyzval dlužnici, aby se ve lh tČ 15 dn písemnČ vyjád ila k insolvennímu návrhu navrhovatele, sdČlila, zda souhlasí s tím, že o návrhu vČ itele bude rozhodnuto bez jednání, p edložila seznamy majetku v. dlužník , závazk s uvedením svých vČ itel a seznam svých zamČstnanc s náležitým pouením dle § 3 odst. 2 písm. d) zák. . 182/2006 Sb. o úpadku a zp sobech jeho ešení-insolvenní zákon v platném znČní (dále jen IZ) s tím, že pokud dlužnice nesplní povinnost p edložit uvedené seznamy, má se za to, že není schopna plnit své splatné závazky a je v úpadku . Pouil ji rovnČž o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. Dlužnice dle soudu na toto usnesení nereagovala a požadované seznamy nep edložila.

V této situaci soud dovodil, že z insolvenního návrhu navrhovatele-vČ itele má za zjištČné, že dlužnice je v úpadku ve smyslu § 3 odst. 1, 2 IZ, nebo svým vČ itel m neplatí ádnČ své závazky , a uzav el na tom, že protože dlužnice nedoložila požadované seznamy a k insolvennímu návrhu se v zákonné lh tČ nevyjád ila, soud má za to, že je v úpadku a postupoval dle § 136 odst. 1 IZ. S ohledem na skutenost, že dlužnice nepodala v zákonné lh tČ návrh na povolení oddlužení, spojil insolvenní soud dle ust. § 148 odst. 1 IZ s rozhodnutím o úpadku též rozhodnutí o prohlášení konkursu. O poplatkové povinnosti rozhodl dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Proti bod m I. a II. výroku tohoto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Poukazovala na to, že k výzvČ, již p evzala dne 21.2.2013, zaslala soudu dne 14.3.2013 (ve lh tČ prodloužené na základČ telefonické žádosti) písemné vyjád ení, v nČmž podala informace o svém majetku, sdČlila, že nepodniká a nikdy nemČla zamČstnance, a doložila, že d ívČjší závazky má uhrazené . Uvedla, že v dobČ podání vyjád ení mČla dva vČ itele, avšak jeden z nich již byl uspokojen, takže má závazek pouze v i navrhovateli. Zd raznila, že v podání výslovnČ uvedla, že nesouhlasí s rozhodnutím ve vČci bez na ízení jednání a že pohledávka navrhovatele bude uspokojena z kupní ceny, za níž je její dcera ochotna odkoupit její nemovitost. Soudu prvního stupnČ vytýkala, že na toto vyjád ení nereagoval, v insolvenním rejst íku je zve ejnil až dne 16.4.2013 v 10 hodin 40 minut a téhož dne v 11 hodin 15 minut zve ejnil napadené usnesení; vyjád ení mČl p itom k dispozici témČ mČsíc. Insolvenní soud podle dlužnice pochybil, když rozhodl o insolvenním návrhu bez jednání, a tím jí znemožnil ádnČ hájit její práva. ZávČrem akcentovala, že jiný závazek než v i navrhovateli nemá, a není tak splnČna podmínka mnohosti vČ itel jako znak úpadku.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové vetnČ ízení jeho vydání p edcházejícího a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 136 odst. 1 IZ vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvČdením nebo dokazováním zjištČno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenní ízení a incidenní spory použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu (dále jen o.s. .), nestanoví-li IZ jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na nichž spoívá insolvenní ízení.

Podle ust. § 133 IZ lze o insolvenním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenní soud plnČ vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo b) o nČmž lze rozhodnout jen na základČ úastníky p edložených listinných d kaz a úastníci se práva úasti na projednání vČci vzdali, pop ípadČ s rozhodnutím vČci bez na ízení jednání souhlasí. Insolvenní soud vždy na ídí jednání o insolvenním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištČní sporných skuteností o tom, zda je dlužník v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištČní dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec d kazních návrh úastník , na ídí jednání i v p ípadČ insolvenního návrhu dlužníka. Dlužníku musí být vždy dána možnost, aby se k insolvennímu návrhu p ed rozhodnutím o úpadku vyjád il.

Úprava rozhodování o insolvenním návrhu v IZ je vybudována na zásadČ, že podá-li návrh vČ itel, soud k jeho projednání na ídí jednání vždy, ledaže v d sledku shodných stanovisek úastník insolvenního ízení (zejména navrhujícího vČ itele a dlužníka) se ve ejné projednání insolvenního návrhu p i jednání soudu nejeví nezbytným a rozhodnutím bez jednání nemohou být práva úastník insolvenního ízení dotena.

Tato úprava d slednČ navazuje-jak se podává i z d vodové zprávy k vládnímu návrhu IZ-na judikaturu Nejvyššího soudu ýR k otázce, jaký význam má na ízení jednání pro rozhodnutí o prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání. JmenovitČ jde zejména o rozsudek sp. zn. 29 Odo 204/2003 ze dne 31.1.2006, v nČmž Nejvyšší soud zd raznil, že v p ípadČ vČ itelského návrhu na prohlášení konkursu, s nímž dlužník nesouhlasí, je konkursní soud vždy povinen na ídit jednání, a tedy i provést dokazování podle ust. § 122 a násl. o.s. . Výjimkou mohou být situace, kdy je skutkový stav mezi úastníky ízení nesporný, nebo lze o návrhu na prohlášení konkursu rozhodnout jen na základČ úastníky p edložených listinných d kaz a úastníci se práva úasti na projednání vČci vzdali, pop ípadČ s rozhodnutím vČci bez na ízení jednání souhlasili, anebo již v pr bČhu p ípravy jednání vyjde v ízení najevo, že sporné skutenosti nebude možné osvČdit pouze listinami a že provedením vČcnČ opodstatnČných d kazních návrh by konkursní soud nahrazoval sporné ízení o pohledávce navrhujícího nebo známého vČ itele.

Judikatura Vrchního soudu v Praze (viz nap . usnesení sp. zn. KSUL 46 INS 6235/2010, 3 VSPH 741/2010-A ze dne 12.11.2010) dovozuje, že bez jednání lze o insolvenním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout buć za p edpokladu, že se dlužník v procesním úkonu adresovaném soudu jednoznanČ vzdá práva na projednání vČci, pop ípadČ udČlí výslovný souhlas, obojí za p edpokladu, že lze rozhodnout jen na základČ listinných d kaz , anebo za p edpokladu, že lze plnČ vyhovČt insolvennímu návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Tyto p edpoklady p itom musí být vykládány p ísnČ restriktivnČ v obvyklém pomČru zásady a výjimky z ní, tedy podle principu v pochybnostech vždy ve prospČch zásady, jíž je povinnost soudu na ídit jednání.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupnČ usnesením ze dne 13.2.2013 (.l. A-13 spisu) dlužnici vyzval, aby se do 15 dn od jeho doruení písemnČ vyjád ila k insolvennímu návrhu, p edložila seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1 IZ a písemnČ sdČlila, zda souhlasí s tím, že o insolvenním návrhu bude rozhodnuto bez jednání; p ipojil doložku, že nevyjád í-li se ve stanovené lh tČ, bude soud v souladu s ust. § 101 odst. 4 o.s. . p edpokládat, že proti rozhodnutí bez na ízení jednání nemá námitky . Dlužnice p evzala toto usnesení dne 21.2.2013. Dne 15.3.2013 doruila soudu prvního stupnČ vyjád ení (.l. A-16 spisu), v nČmž výslovnČ uvedla, že nesouhlasí s tím, aby bylo rozhodnuto bez na ízení jednání. Vedle toho p edložila údaje o svém majetku, závazcích (má závazek v i navrhovateli a firmČ PROVIDENT , ostatní závazky byly uhrazeny) a z d vodu jednání o úhradČ dluhu s navrhovatelem požádala o poskytnutí lh ty do 30.4.2012 s tím, že do tohoto data závazek uspokojí. P ipojila též prohlášení, že údaje uvedené v seznamu jsou správné a úplné.

Z výše uvedeného je z ejmé, že soud prvního stupnČ v d sledku výslovného nesouhlasu dlužnice s rozhodnutím bez na ízení jednání nemohl mít za splnČný p edpoklad, že se práva úasti na projednání vČci vzdala, pop ípadČ že s rozhodnutím vČci bez na ízení jednání souhlasí. Na tomto závČru nem že nic zmČnit ani skutenost, že podáním, jímž vyjád ila sv j nesouhlas, doruila insolvennímu soudu až po uplynutí lh ty, jež jí byla k vyjád ení urena; soudem poskytnutá lh ta k podání vyjád ení k návrhu procesního postupu spoívajícího v rozhodnutí vČci bez na ízení jednání je totiž lh tou po ádkovou a její nedodržení má pouze ten následek, že soud m že dle ust. § 133 odst. 1 písm. b) IZ rozhodnout o insolvenním návrhu bez jednání, jsou-li zárove splnČny podmínky dané ust. § 133 odst. 2 IZ. Pokud se však dlužník vyjád í p ed tím, než soud takto bez jednání rozhodne, a z vyjád ení je patrno, že s navrhovaným postupem nesouhlasí, nelze již o návrhu bez jednání rozhodnout.

P edpoklady pro rozhodnutí o insolvenním návrhu bez jednání tudíž v daném p ípadČ splnČny nebyly a soud prvního stupnČ zatížil insolvenní ízení zmatenostní vadou dle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s. .

Odvolací soud je navíc názoru, že napadené usnesení neobstojí též proto, že je nedostatenČ od vodnČno. Judikatura Vrchního soudu v Praze je již ustálena i v tom, že rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané k insolvennímu návrhu vČ itele musí být s ohledem na povahu tohoto rozhodnutí a bez z etele ke stanovisku dlužníka k vČci vždy od vodnČno, a to zp sobem uvedeným v ust. § 157 odst. 2 o.s. . Insolvenní soud tak vždy musí v od vodnČní usnesení nejen reprodukovat, co bylo obsahem insolvenního návrhu a jaké stanovisko k nČmu dlužník zaujal, ale také z etelnČ uvést, které skutenosti podstatné pro rozhodnutí ve vČci má prokázány, o které d kazy op el svá skutková zjištČní a jakými úvahami se p i hodnocení d kaz ídil, jaký uinil závČr o skutkovém stavu vČci a jak ji posoudil po právní stránce. TČmto požadavk m však soud prvního stupnČ v od vodnČní napadeného usnesení zjevnČ nedostál, když se omezil toliko na reprodukci obsahu insolvenního návrhu a listin p edložených navrhovatelem k prokázání jeho tvrzení, aniž však z jejich obsahu vyvodil konkrétní skutkové závČry (ohlednČ výše pohledávky, data splatnosti, uznání závazku atd.); skutková zjištČní soudu prvního stupnČ tak v tomto ohledu jsou zcela nedostatená. V rozporu s obsahem insolvenního spisu pak konstatoval, že se dlužnice k návrhu nevyjád ila (srovnej podání dlužnice na .l. A-16 spisu doruené soudu dne 15.3.2013 a zve ejnČné v insolvenním rejst íku až dne 16.4.2013), a bez dalšího dospČl k závČru, že je v úpadku, nebo svým vČ itel m neplatí ádnČ své závazky . V rovinČ právního posouzení p itom (nezjištČný) skutkový stav ohlednČ pohledávky navrhovatele odpovídajícím zp sobem nehodnotil (dle p íslušné právní normy) a nijak se nevypo ádal ani s pohledávkami dalších v návrhu oznaených vČ itel , když neuvedl jejich výši, d vod, splatnost ani to, ím byla jejich existence osvČdena; tyto vČ itele ani nevyzval, aby se o pohledávkám vyjád ili a jejich existenci osvČdili.

Z od vodnČní napadeného usnesení, jež podal soud prvního stupnČ, tak neplyne žádný skutkový ani právní závČr o tom, zda navrhovatel splnil základní p edpoklad úspČšnosti insolvenního návrhu spoívající v pr kazu jeho aktivní legitimace ve smyslu ust. § 105 IZ (tj. zda prokázal existenci své splatné pohledávky za dlužnicí), p iemž takový závČr absentuje i ohlednČ naplnČní podmínek úpadku ve formČ insolvence, jejž soud shledal prokázaným, a to jak stran osvČdení existence vícerých vČ itel dlužnice s pohledávkami nejménČ 30 dn po splatnosti, tak její platební neschopnosti.

Nutno p itom p ipomenout, že se osvČdení platební neschopnosti dlužníka dle ust. § 3 odst. 1 písm. c) IZ, eventuálnČ též ve spojení s domnČnkami dle ust. § 3 odst. 2 IZ, musí p ipínat k osvČdení existence více vČ itel dlužníka s pohledávkami splatnými déle než 30 dn dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) a b) IZ, a v tom smČru, jak již eeno, soud v od vodnČní napadeného usnesení žádné p ezkoumatelné závČry nevyjád il. Konstatování, že jako další vČ itele dlužnice navrhovatel uvedl Okresní soud v KolínČ a Okresní soud v HavlíkovČ BrodČ, které jsou vymáhány exekunČ , je v tomto smČru zjevnČ nedostatené.

Dovozoval-li pak soud prvního stupnČ závČr o úpadku dlužnice z toho, že nedoložila požadované seznamy a k insolvennímu návrhu se v zákonné lh tČ nevyjád ila , považoval odvolací soud za nezbytné poznamenat, že v ust. § 3 odst. 2 písm. d) IZ je upravena pouze fikce platební neschopnosti jako jednoho ze znak úpadku, nikoli fikce úpadku samotného. ZjištČní (v dané vČci neopodstatnČné), že se dlužnice k návrhu nevyjád ila, pak nezbavuje insolvenní soud povinnosti dospČt k rozhodnutí o návrhu procesnČ standardním zp sobem.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a b) a ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s. ., napadené usnesení o zjištČní úpadku a prohlášení konkursu vetnČ souvisejících výrok vyjma bodu VII. výroku, jenž nemohl být odvoláním dlužnice napaden, zrušil a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

V nČm soud prvního stupnČ v souladu se závČry vyslovenými výše provede p i jednání úastníky navržené d kazy, z nichž v odpovídajícím rozsahu zjistí skutkový stav týkající se pohledávek navrhovatele i dalších vČ itel , v rovinČ právního posouzení p ijme (p i aplikaci odpovídající právní normy) pot ebné závČry a ádnČ vyhodnotí námitky vznesené dlužnicí. Bude-li v dalším pr bČhu ízení posuzovat existenci pohledávek dalších vČ itel , neopomene se vypo ádat též s argumenty, které dlužnice uplatnila v odvolání.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Nejvyššímu soudu ýR.

V Praze dne 4. ervence 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva