2 VSPH 1047/2010-B-40
KSPL 20 INS 547/2008 2 VSPH 1047/2010-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Heleny Fečové, bytem Studentská 43/28, Karlovy Vary, zast. opatrovníkem JUDr. Ladislavem Vávrou, sídlem Moskevská 66, Karlovy Vary, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 547/2008-B-33 ze dne 5.října 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 547/2008-B-33 ze dne 5.října 2010 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 547/2008-B-33 ze dne 5.10.2010 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zrušuje oddlužení Heleny Fečové (dále jen dlužnice), že její úpadek bude řešen konkursem, jenž bude projednáván jako nepatrný (body II. a III. výroku), a že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku). Insolvenční správkyni Kateřině Walterové (dále jen správkyně) uložil, aby mu do deseti dnů od doručení usnesení předložila zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 7.7.2008 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 3.2.2009 ho správkyně informovala o tom, že provedením kontroly zjistila, že dlužnice hradila platby věřitelům podle soudem stanoveného splátkového kalendáře pouze do listopadu 2008, pak s úhradou přestala a stanovené podmínky nadále neplní. Na jednání konaném dne 26.3.2009 vysvětlila dlužnice důvody neplnění splátkového kalendáře, přislíbila okamžitou nápravu, aby v oddlužení mohlo být pokračováno, a platby, byť pouze částečně, obnovila. Podle zprávy správkyně ze dne 11.2.2010 ukončila dlužnice pracovní poměr u svého zaměstnavatele a sdělila, že odjíždí za prací do Anglie, okamžitě však není schopna označit svého zaměstnavatele ani sdělit místo svého pobytu. Od té doby je zcela nekontaktní, poštu nepřebírá, úhrady splátek neprovádí a je neznámého pobytu. Aby soud mohl podle ust. § 418 insolvenčního zákona zrušit schválené oddlužení, ustanovil jí opatrovníka. Protože při jednání konaném dne 5.10.2010 ověřil, že se okolnosti neplnění podmínek oddlužení oproti sdělení správkyně nezměnily, rozhodl, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice zastoupená opatrovníkem včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, popřípadě aby je změnil a rozhodl o tom, že se pokračuje v oddlužení. Opatrovník dlužnice v odvolání uvedl, že s ní nemá žádný kontakt a nemá možnost zjistit její stanovisko. Informace o tom, že se dlužnice zdržuje mimo území republiky, není podle něj ničím-vyjma zjištění správkyně-podložena. Protože opatrovník nemá možnost ověřit si, zda dlužnice skutečně své povinnosti vůči věřitelům neplní, ani nemá možnost zjistit důvody, proč dlužné částky nehradí, má zato, že by tyto skutečnosti měl ověřit odvolací soud.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Plzni v části napadené odvoláním i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se zato, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen doku nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že správkyně podáním ze dne 10.2.2010 soudu mimo jiné sdělila, že jí zaměstnavatel dlužnice dne 3.2.2010 oznámil, že dlužnice ukončila ke dni 31.1.2010 pracovní neschopnost a k témuž datu u něj ukončila i pracovní poměr, a že se k ní dne 4.2.2010 dostavila dlužnice, jež jí oznámila, že odjíždí za prací do Anglie, zaměstnavatele ani místo pobytu jí však není schopna sdělit, a přislíbila, že bude splácet své závazky na účet, jenž jí správkyně označila. Spolu s podáním předložila správkyně záznam podepsaný dlužnicí, jehož obsah plně koresponduje s obsahem podání správkyně. Podáním ze dne 10.5.2010 doplnila správkyně tyto informace o sdělení, že dlužnice od 10.2.2010 žádné peníze na určený účet nezaslala. Dle sdělení správkyně při jednání konaném dne 5.10.2010 se shora popsaná situace již nezměnila.

Protože správnost zjištění soudu prvního stupně postavených na zprávách správkyně o stavu insolvenčního řízení nebyla odvoláním ani jiným způsobem zpochybněna, je odvolací soud přesvědčen o tom, že postupu soudu prvního stupně, jenž rozhodl o zrušení schváleného oddlužení pro neplnění podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nelze vytknout žádné pochybení. Napadené usnesení proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 15.února 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová