2 VSPH 1046/2016-B-26
KSPL 27 INS 7855/2012 2 VSPH 1046/2016-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Rudolfa Minkse, bytem Farní 43, Měčín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 7855/2012-B-21 ze dne 18. dubna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 7855/2012-B-21 ze dne 18. dubna 2016, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 7855/2012-B-21 ze dne 18. 4. 2016 odmítl pro opožděnost odvolání Rudolfa Minkse (dále jen dlužník) ze dne 31. 3. 2016 proti usnesení č.j. KSPL 27 INS 7855/2012-B-19 ze dne 14. 3. 2016, jímž týž soud zrušil schválené oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 14. 3. 2016 (č.d. B-19) zrušil schválené oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, toto usnesení doručil dlužníkovi dne 16. 3. 2016 a že lhůta k podání odvolání proti němu skončila dne 31. 3. 2016. Protože dlužník podal odvolání proti tomuto usnesení poště k přepravě až dne 5. 4. 2016, soud je jako opožděné odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal. Namítal, že usnesení ze dne 14. 3. 2016 mu bylo doručeno vhozením do schránky jako obyčejný dopis spolu s reklamními letáky; usnesení tak objevil až dne 4. 4. 2016, a odvolání proto podal až následujícího dne, zatímco si usnesení ze dne 18. 4. 2016 musel osobně vyzvednout na poště, a proto se proti němu odvolal včas. Zdůraznil, že na svém odvolání trvá a žádá, aby bylo postoupeno Vrchnímu soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ust. § 71 odst. 1 téhož zákona se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení (viz ust. § 75 insolvenčního zákona) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu adresáta, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesení ze dne 14. 3. 2016 (č.d. B-19) bylo dlužníkovi řádně doručeno dne 16. 3. 2016 vhozením do domovní schránky. Protože lhůta k podání odvolání proti němu počala běžet dne následujícího (tj. 17. 3. 2016) a uplynula ve čtvrtek 31. 3. 2016, je odvolání, jež podal k poštovní přepravě až dne 5. 4. 2016, zjevně opožděné. Soud prvního stupně proto nepochybil, když je podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděné odmítl.

Na základě těchto zjištění neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. června 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík