2 VSPH 1042/2013-P17-8
MSPH 78 INS 2866/2010 2 VSPH 1042/2013-P17-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka SCARABELLA, s.r.o., sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, IČ 27629121, o odvolání JUDr. Lucie Hubačové, bytem Na Jezerce 676/55, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Petrem Ťopkem, sídlem Malátova 17, Praha 5, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 2866/2010-P17-2 ze dne 15. května 2013

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 2866/2010-P17-2 ze dne 15.5.2013 v insolvenčním řízení týkajícím se SCARABELLA, s.r.o. (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky JUDr. Lucie Hubačové (dále jen odvolatelka) ve výši 26.740.552,33 Kč a rozhodl o tom, že právní mocí tohoto usnesení její účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se její přihláška neodmítá. Protože podáním ze dne 25.7.2013 vzala odvolání zpět s poukazem na to, že s insolvenční správkyní dlužníka Ing. Helenou Štětinovou uzavřela dohodu o mimosoudním vyrovnání, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. srpna 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová