2 VSPH 1041/2013-P2-10
KSHK 42 INS 15519/2012 2 VSPH 1041/2013-P2-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužníka Luďka Runštuka, bytem Dubinská 1, Hradec Králové-Svinary, o odvolání Veroniky Havelkové, bytem Cimlerova 72, Hradec Králové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15519/2012-P2-4 ze dne 10. dubna 2013 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 15519/2012-P2-4 ze dne 10. dubna 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 15519/2012-P2-4 ze dne 10.4.2013 odmítl přihlášku pohledávky Veroniky Havelkové (dále jen odvolatelka) v celkové výši 124.000,-Kč do insolvenčního řízení týkajícího se Luďka Runštuka (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že odvolatelka včas podanou přihláškou ze dne 13.8.2012 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 124.000,-Kč, přičemž jako právní důvod jejího vzniku uvedla nedodržení smlouvy o dílo. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 14.1.2013, jehož se odvolatelka nezúčastnila, popřel insolvenční správce pravost přihlášené pohledávky co do výše 93.830,-Kč. Vyrozuměním ze dne doručeným odvolatelce dne 22.1.2013 ji správce vyrozuměl o popření pohledávky. Lhůta k podání určovací žaloby začala plynout dne 23.1.2013 a skončila dne 13.2.2013. Protože odvolatelka žalobu do konce lhůty nepodala, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že odvolatelka zůstává účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 30.720,-Kč. V odvolání namítala, že vycházela z vyrozumění o popření pohledávky, v němž nebyla insolvenčním správcem poučena o tom, že nepodáním žaloby na určení pravosti a výše popřené části pohledávky bude odmítnuta pohledávka i v rozsahu, v němž byla zjištěna.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Z přihlášky P2 odvolací soud zjistil, že jí odvolatelka včas přihlásila jednu pohledávku v celkové výši 124.000,-Kč. Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání (B-15) bylo zjištěno, že insolvenční správce na přezkumném jednání konaném dne 14.1.2013 tuto pohledávku co do částky 93.830,-Kč popřel a co do výše 30.170,-Kč uznal. Věřitelka se přezkumného jednání nezúčastnila, insolvenční správce ji proto o popřené pohledávce podle ust. § 197 a 198 insolvenčního zákona a ust. § 13 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. vyrozuměl. Současně ji poučil o tom, že je oprávněna podat žalobu o určení pravosti popřené pohledávky ve stanovené lhůtě i o následcích vymezených v ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona v případě, že žalobu nepodá včas. Vyrozumění bylo odvolatelce doručeno dne 22.1.2013, odvolatelka však žalobu nepodala.

Z obsahu spisu se dále podává, že zjištěná část pohledávky odvolatelky je nižší než 50 % pohledávky původně přihlášené, podle ust. § 178 insolvenčního zákona nelze proto v insolvenčním přihlížet ani k tomu, že přihlášená pohledávka byla v části nepřevyšující 50 % zjištěna. Jestliže tedy insolvenční správce maje zato, že přihlášená pohledávka není vykonatelná, vyrozuměl odvolatelku podle ust. § 197 odst. 2 insolvenčního zákona o částečném popření přihlášené pohledávky, měla odvolatelka možnost odvrátit případné následky předvídané v ust. § 178 a 185 téhož zákona jedině tím, že by řádně a včas podala u insolvenčního soudu určovací žalobu. K odvolací argumentaci nelze než uvést, že insolvenční správce (ani insolvenční soud) není podle platné právní úpravy-vyjma případů, kdy mu to zákon výslovně ukládá-povinen poskytovat insolvenčním věřitelům poučení o procesních následcích spojených se zmeškáním lhůt. O následcích podle ust. § 178 insolvenčního zákona proto odvolatelku nebyl povinen poučit.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 27. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová