2 VSPH 1034/2016-P8-8
KSUL 44 INS 8874/2014 2 VSPH 1034/2016-P8-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužnice Agrarsped, s.r.o., sídlem Neštěmická 807/61, 400 07 Ústí nad Labem -Krásné Březno, o odvolání Antonína Cíchy, bytem Verneřice č.p. 37, 405 02 Čáslav, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 8874/2014-P8-2 ze dne 18. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS

8874/2014-P8-2 ze dne 18. června 2015, s e p o t v r z u j e v rozsahu, v němž byla

odmítnuta přihláška pohledávek Antonína Cíchy č. P8 v rozsahu 50.525,20 Kč,

ve zbývající části se m ě n í tak, že se jeho přihláška pohledávek v rozsahu

23.630,46 Kč n e o d m í t á a jeho účast v tomto rozsahu v insolvenčním řízení

nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 8 Antonína Cíchy (dále jen odvolatel) podanou v insolvenčním řízení vedeném na majetek Agrarsped s.r.o. (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že účast věřitele v řízení právní mocí tohoto rozhodnutí končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že si věřitel přihlásil do řízení pohledávku ve výši 118.485,76 Kč. Při přezkumném jednání byla pohledávka popřena v celém rozsahu insolvenčním správcem JUDr. Narcisem Tomáškem (dále jen správce) a dlužníkem. Podáním ze dne 2. 11. 2014 vzal správce své popření částečně zpět co do částky 23.630,46 Kč a vyrozuměl věřitele o částečném popření jeho nevykonatelné pohledávky. Vyrozumění bylo věřiteli, jenž se přezkumného jednání nezúčastnil, doručeno dne 11. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že věřitel žalobu na určení pravosti popřené pohledávky nepodal, byla v insolvenčním řízení zjištěna do výše 23.630,46 Kč. S poukazem na ust. § 198 odst. 1, § 178 a § 185 insolvenčního isir.justi ce.cz zákona dospěl soud k závěru, že po přezkoumání byla pohledávka zjištěna tak, že její skutečná výše (23.630,46 Kč) činí méně než 50 % přihlášené částky (118.485,76 Kč), a tudíž se k ní nepřihlíží ani v rozsahu, v němž byla zjištěna. Proto rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že důvodem popření nebyla neexistence, ale promlčení jeho pohledávky za dlužníkem, a proto nelze dojít k závěru, že výše jeho pohledávky je nižší než výše pohledávky přihlášené.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě je pro rozhodnutí o odvolání zásadní, že insolvenční soud nerespektoval judikaturu Vrchního soudu v Praze (viz např. usnesení č.j. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14-7 ze dne 15. 10. 2010 nebo č.j. MSPH 59 INS 2357/2008, 2 VSPH 1022/2010-P8-8 ze dne 16. 2. 2011), dle níž je třeba shora citovaná ustanovení aplikovat na každou přihlášenou pohledávku samostatně, a nikoli na přihlášku jako celek, neboť každá pohledávka je individuálním nárokem specifikovaným konkrétním důvodem a výší, jenž lze uplatnit samostatnou přihláškou. Z toho, že formulář přihlášky umožňuje uvést více pohledávek na vložených listech jediné přihlášky s tím, že na závěrečné straně je třeba provést součet všech přihlášených pohledávek, nelze dovozovat, že suma pohledávek uplatněných jedinou přihláškou představuje pohledávku jedinou. Pokud by totiž nastala skutečnost, na jejímž základě by v insolvenčním řízení k některé z přihlášených pohledávek nebo její části nebylo lze přihlížet, mělo by to (nesprávně) následek pro přihlášku jako celek i ohledně pohledávek, ohledně nichž taková skutečnost nenastala.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel přihlásil přihláškou za dlužníkem nikoli jedinou, ale více nevykonatelných pohledávek v celkové výši 118.485,76 Kč. Konkrétně se jednalo o pohledávky za neuhrazenou přepravu zboží, kterou pro dlužníka uskutečnila K.A.L.T. Logistic, s.r.o., a to dne 14. 12. 2009 ve výši 11.061,-Kč, dne 6. 1. 2010 ve výši 11.540,-Kč a dne 6. 1. 2010 ve výši 11.136,-Kč, tedy tři samostatné pohledávky v celkové výši 33.743,-Kč s příslušenstvím ve výši 10.587,-Kč (v přihlášce označené jako pohledávka č. 1) a o pohledávky za neuhrazenou přepravu zboží, kterou pro dlužníka uskutečnila SPED TEPMUS, s.r.o., a to pohledávku a) ve výši 6.475,20 Kč vyúčtovanou fakturou č. 2104765/08 b) ve výši 12.374,40 Kč, vyúčtovanou fakturou č. 2104720/07, c) ve výši 15.382,10 Kč vyúčtovanou fakturou č. 2104543/07, d) ve výši 10.843,20 Kč vyúčtovanou fakturou č. 21045332/07, e) ve výši 3.054,-Kč vyúčtovanou fakturou č. 2104329/07 a f) ve výši 9.725,80 Kč vyúčtovanou fakturou č. 2104325/07, tedy celkem šest samostatných pohledávek v celkové výši 57.854,70 Kč s příslušenstvím ve výši 16.300,96 Kč (v přihlášce označené jako pohledávka č. 2). Na přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2014 je správce popřel co do pravosti. Podáním došlým soudu dne 6. 11. 2014 a doplněným dne 22. 7. 2015 vzal správce zpět své popření pohledávek označených 2c) ve výši 15.382,10 Kč s příslušenstvím ve výši 4.334,06 Kč a 2e) ve výši 3.054,-Kč s příslušenstvím ve výši 860,30 Kč. Věřiteli bylo dne 11. 11. 2014 doručeno vyrozumění o možnosti podat žalobu na určení pravosti své pohledávky včetně poučení o důsledcích v případě, že v zákonné lhůtě žalobu nepodá. Věřitel žalobu nepodal.

Jelikož pohledávky označené 2c) a 2e) v celkové výši 23.630,46 Kč byly v důsledku zpětvzetí popření správcem zjištěny zcela, insolvenční soud pochybil, když ve vztahu k nim aplikoval nesprávně ust. § 178 insolvenčního zákona. Za těchto okolností totiž nebyl dán důvod k postupu dle ust. § 185, neboť důsledky nepodání incidenční žaloby je třeba posuzovat ve vztahu ke každé jednotlivé pohledávce zvlášť, a na tyto pohledávky proto nedopadalo. Ve vztahu k ostatním odvolatelem přihlášeným pohledávkám postupoval soud prvního stupně správně, když je odmítl a ukončil v tomto rozsahu účast odvolatele na řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání částečně důvodným, proto v souladu s ust. § 219 o.s.ř. potvrdil uvedenou část usnesení jako věcně správnou a dle ust. § 220 odst. 1 a § 221a za použití § 167 odst. 2 téhož zákona změnil část výroku týkající se pohledávek ve výši 23.630,46 Kč tak, že rozhodl o tom, že se v této části přihláška pohledávek neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík