2 VSPH 1034/2012-P66-9
KSPH 38 INS 22877/2011 2 VSPH 1034/2012-P66-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka MBS-stav, s.r.o. v likv., sídlem Černokostelecká 27, Říčany, zast. advokátem JUDr. Tomášem Chlebounem, sídlem Paprsková 333/16, Praha 4, o odvolání Romana Štumra, bytem a místem podnikání Kozlov 7, pošta Střelské Hoštice, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-4 ze dne 17.července 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-4 ze dne 17.července 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-4 ze dne 17.7.2012 odmítl odvolání Romana Štumra (dále jen odvolatel) proti usnesení č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-2 ze dne 18.6.2012.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-2 ze dne 18.6.2012 odmítl přihlášku odvolatele do insolvenčního řízení týkajícího se MBS-stav, s.r.o. v likv. (dále jen dlužník), jež bylo odvolateli doručeno dne 25.6.2012. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání skončila dne 10.7.2012, odvolatel podal odvolání proti němu prostřednictvím pošty opožděně až dne 12.7.2012. Soud je proto podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal, přičemž z odvolání plyne požadavek, aby je odvolací soud změnil tak, že se odvolání neodmítá. V odvolání uvedl, že jako malý podnikatel nemá přístup k insolvenčnímu rejstříku prostřednictvím internetu, že přihlášku pohledávky začal psát, jakmile se dozvěděl o insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka, že ji již dříve včas přihlásil do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 38 INS 16051/2011 a předpokládal, že soud bude na jeho přihlášku pohlížet jako na přihlášku podanou včas.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Protože insolvenční zákon nestanoví lhůtu k podání odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soud odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, je v takových případech třeba přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ust. § 204 odst. 1 občanského soudního řádu se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání; v případě, že rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze je podat do tří měsíců od doručení.

Podle ust. § 83 insolvenčního zákona není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesení č.j. KSPH 38 INS 22877/2011-P66-2 ze dne 18.6.2012 bylo odvolateli doručeno vložením do schránky dne 25.6.2012, přičemž obsahovalo správné poučení o odvolání. Odvolatel je napadl odvoláním ze dne 27.6.2012 podaným doporučeně na poštu 370 12 České Budějovice dne 12.7.2012. Vzhledem k tomu, že lhůta k podání odvolání skončila v pondělí 10.7.2012, dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, když je podle ust. § 208 odst. 1 občanského soudního řádu bez dalšího odmítl.

Pro úplnost odvolací soud konstatuje, že domněnka odvolatele, že přihlásil-li se včasnou přihláškou do dříve vedeného, již však pravomocně skončeného insolvenčního řízení proti témuž dlužníku, bude se na přihlášku do nově zahájeného insolvenčního řízení pohlížet jako na přihlášku včasnou, nemá oporu v platné právní úpravě.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle ust. § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25.října 2012

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová