2 VSPH 1032/2016-A-22
KSPA 56 INS 27243/2015 2 VSPH 1032/2016-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Hany Homolové ve věci dlužníka Daniela Matěchy, bytem Na Okrajích 100, 530 02 Spojil, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 27243/2015-A-13 ze dne 23. března 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 27243/2015-A-13 ze dne 23. března 2016, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením označeným shora odmítl návrh, jímž se Daniel Matěcha (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek (soudem prvního stupně nesprávně uvedeno povolení oddlužení ).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník spolu s insolvenčním návrhem nepředložil bezvadný seznam majetku a seznam závazků. Proto jej usnesením č.j. KSPA 56 INS 27243/2015-A-5 ze dne 6. 11. 2015 vyzval k doplnění návrhu s poučením, jak doplnění provést. K doplnění mu stanovil lhůtu 7 dnů od jeho doručení a zároveň ho poučil o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, odmítne jej. Následně dlužníkovi na jeho žádost usnesením č.j. KSPA 56 INS 27243/2015-A-11 ze dne 6. 1. 2016 prodloužil lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu do 7 dnů od doručení usnesení o prodloužení lhůty. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 5. 2. 2016 vyhláškou. Lhůta k doplnění uplynula dnem 12. 2. 2016. Soud konstatoval, že dlužník jeho výzvě nevyhověl a přes řádnou výzvu soudu nepředložil řádný seznam závazků, když v předloženém seznamu chyběly údaje o splatnosti jednotlivých závazků. Proto podle ust. § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal s tím, že považuje svůj insolvenční návrh za dostatečný.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ust. § 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle ust. § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil seznamy majetku a závazků, jež podepsal a opatřil prohlášením, že jsou správné a úplné. Předložené seznamy však požadavkům formulovaným v ust. § 104 IZ neodpovídaly, neboť v seznamu závazků dlužník neuvedl žádné údaje o jejich splatnosti. Soud proto správně vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu a poučil jej, jakým způsobem je třeba nedostatky odstranit. K doplnění mu stanovil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení a poučil jej o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, odmítne jej. Na tuto výzvu, i přes její prodloužení, dlužník nereagoval. Nesplnil tedy povinnost dle ust. § 104 IZ, neboť soudu nepředložil řádné seznamy závazků. Postupu soudu, jenž za této situace odmítl jeho insolvenční návrh podle ust. § 128 odst. 2 IZ, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné upozornit dlužníka na to, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby podal nový, řádný insolvenční návrh opatřený všemi zákonem předepsanými náležitostmi poté, co bude mít k dispozici všechny podklady potřebné k jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík