2 VSPH 1031/2013-B-31
KSPH 36 INS 1628/2012 2 VSPH 1031/2013-B-31

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Jany Vosátkové, bytem Na Bezděkově 1782, Benešov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-21 ze dne 29.března 2013

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-21 ze dne 29.března 2013 se potvrzuje tak, že v bodě I. výroku zní, že oddlužení Jany Vosátkové schválené usnesením č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-6 ze dne 23.dubna 2012 se zrušuje.

Odův odně ní:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-21 ze dne 29.3.2013 (v usnesení je neprávně uvedeno datum 29.3.2012) rozhodl, že oddlužení povolené dne 23.2.2012 se neschvaluje (bod I. výroku) a na majetek dlužnice se prohlašuje konkurs (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-6 ze dne 23.4.2012 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Uložil jí, aby po dobu pěti let od schválení oddlužení ke každému 15. dni v měsíci počínaje dnem 15.5.2012 platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Petra Brože (dále jen správce) částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Povinnost k provádění zákonných srážek byla uložena České správě sociálního zabezpečení a dárkyni Barboře Chábové.

Správce zprávami o stavu plnění oddlužení ze dne 14.10.2012 a 4.2.2013 upozornil soud na to, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Od schválení oddlužení nezačala dárkyně plnit svůj závazek z darovací smlouvy, jíž se zavázala platit ve prospěch účtu majetkové podstaty 3.000,-Kč měsíčně. Předpokládaná míra uspokojení činí v tuto chvíli méně než 10 % uspokojení nezajištěných věřitelů. Dlužnice byla přitom správcem opakovaně poučena o následcích neplnění stanovených povinností. Za tohoto stavu navrhl správce soudu, aby podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona zrušil schválené oddlužení a rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem. Na jednání nařízeném za účelem projednání tohoto návrhu dlužnice uvedla, že nesplnění povinnosti dárkyně hodlá vymáhat exekučně na základě platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Benešově č.j. 9 C 315/2012-27 ze dne 28.2.2013. Dále uvedla, že disponuje pouze invalidním důchodem a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jiný příjem získat nemůže.

Při posouzení návrhu na zrušení schváleného oddlužení vyšel soud z ust. § 418 insolvenčního zákona a dospěl k závěru, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když svým nezajištěným věřitelům nehradí měsíční splátky a v celém rozsahu nehradí ani odměnu a náhradu hotových výdajů správci. Nenabídla přitom jinou možnost, jak splnit podmínky oddlužení, než opakovaně žalovat dárkyni. Soud proto rozhodl o zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a ponechal schválené oddlužení v platnosti. Argumentovala zejména tím, že soudu předložila důkazy o tom, že svoje povinnosti vyplývající z usnesení, jímž bylo schváleno oddlužení, plnila, zejména uskutečnila všechny potřebné kroky k vymožení dlužné částky od dárkyně Barbory Chábové.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že dlužnice po celou dobu po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře neplnila své povinnosti. Za uplynulých dvanáct měsíců nebylo možné ani jednou poskytnout plnění na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Argumentace dlužnice, že neplnění podmínek schváleného oddlužení je z důvodů na straně dárkyně, je podle něj nepřípadná, neboť je to dlužnice, které bylo schváleno oddlužení, a je tedy především v jejím zájmu zajistit plnění tak, aby mohly být podmínky schváleného oddlužení plněny. V současné době nejsou žádné známky, že by podmínky schváleného oddlužení mohly být alespoň teoreticky splněny. Podle názoru správce není ani vedení exekučního řízení na majetek dárkyně důvodem pro odlišný postup. Z tohoto důvodu navrhl, aby napadené usnesení bylo potvrzeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 36 INS 1628/2012-B-6 ze dne 23.4.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Podle informací poskytnutých správcem ke dni 4.2.2013 stačí srážky z příjmu dlužnice, který představuje invalidní důchod, pouze na odměnu správce a náhradu nákladů řízení. Věřitelům nebylo dosud nic uhrazeno. Dárkyně Barbora Chábová svůj závazek poskytnout do majetkové podstaty částku 3.000,-Kč měsíčně nezačala plnit. Předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů tak

činí méně než 10 %. Ani z případné exekuce nelze očekávat získání částky, která by umožnila splnit schválené oddlužení.

Odvolací soud konstatuje, že dlužnice neplní splátky podle splátkového kalendáře především proto, že dárkyně Barbora Chábová neplní svůj závazek poskytovat ve prospěch majetkové podstaty částku 3.000,-Kč měsíčně. Nelze přitom očekávat, že v případě, že bude nařízena exekuce za účelem vymožení daru podle platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Benešově č.j. 9 C 315/2012-27 ze dne 28.2.2013, dojde k podstatné změně v plnění splátkového kalendáře, a to proto, že s ohledem na majetkové poměry Barbory Chábové není zřejmé, zda bude exekuce úspěšná. Navíc jednorázově vymožená částka nemá na rozsah splnění splátkového kalendáře podstatný význam.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným. Napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil ve znění uvedeném ve výroku, protože-jak popsáno shora-soud prvního stupně nerozhodoval napadeným usnesením o schválení či neschválení oddlužení, ale o zrušení již schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 13. září 2013

JUDr. Jiří K a r e t a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová