2 VSPH 1023/2012-P177-35
MSPH 96 INS 6098/2010 2 VSPH 1023/2012-P177-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Business Angels Investment, a.s., sídlem Václavské nám. 808/66, Praha 1, o odvolání Ing. Josefa Krejčího, bytem Průběžná 1940/60, Praha 10, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P177-24 ze dne 4. dubna 2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P177-24 ze dne 4.dubna 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o dovolání Ing. Josefa Krejčího (dále odvolatel) proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010, 1 VSPH 1141/2011-P177-9 ze dne 27.9.2011.

V odůvodnění soud uvedl, že usnesením soudu prvního stupně č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12 ze dne 21.7.2010 byl zjištěn úpadek Business Angels Investment, a.s. (dále jen dlužník). Usnesením č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P177-2 ze dne 4.8.2011 odmítl soud prvního stupně přihlášku, kterou odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 107.100,-Kč s příslušenstvím, a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí. Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 6098/2010, 1 VSPH 1141/2011-P177-9 ze dne 27.9.2011 bylo toto rozhodnutí potvrzeno. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal odvolatel dovolání.

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky č.j. MSPH 96 INS 6098/2010, 29 NSČR 15/2012-P177-20 ze dne 27.2.2012 byl odvolatel vyzván, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil Městskému soudu v Praze ke sp. zn. MSPH 96 INS 6098/2010 soudní poplatek z dovolání, který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,-Kč. Odvolatel byl zároveň poučen o tom, že nebude-li soudní poplatek z dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo odvolateli doručeno dne 8.3.2012. Soudní poplatek z dovolání nebyl uhrazen. Protože o zastavení dovolacího řízení pro neuhrazení soudního poplatku z dovolání rozhoduje podle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud, který o věci rozhodl v prvním stupni, postupoval soud prvního stupně podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. a řízení o dovolání odvolatele zastavil

Proti tomuto usnesení se odvolatel podáním ze dne 20.4.2012 včas odvolal a uvedl, že z důvodu nekvalitního insolvenčního zákona a z důvodu letních prázdnin, které trávil s vnuky mimo Prahu, neměl možnost sledovat v elektronické podobě insolvenční rejstřík. Z tohoto důvodu podal přihlášku pohledávky opožděně. Dále však trvá na tom, že jeho právo zúčastnit se insolvenčního řízení nezaniklo.

Soud prvního stupně vyzval odvolatele usnesením č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P177-29 ze dne 3.7.2012, aby podání ze dne 20.4.2012 doplnil tak, že uvede, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí a čeho se jím domáhá. Odvolatel své podání nedoplnil.

Vázán ust. § 212a odst. 1 a 2 o.s.ř. přezkoumal Vrchní soud v Praze napadené usnesení a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Jak je zřejmé z toho, co popsáno výše, odvolatel, jenž podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, byl Nejvyšším soudem České republiky vyzván k úhradě soudního poplatku za dovolání a současně byl řádně poučen o následcích v případě, že uloženou povinnost nesplní. Protože soudní poplatek za dovolání neuhradil, nepochybil soud prvního stupně, když řízení o dovolání podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a s přihlédnutím k tomu, že odvolatel neuhradil soudní poplatek ani po vydání napadeného rozhodnutí, podle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. března 2013

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová