2 VSPH 1013/2010-P8-7
KSPL 20 INS 4784/2010 2 VSPH 1013/2010-P8-7

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka Jana Nutila, bytem Zlatá stezka 222, Kašperské Hory, o odvolání ESSOX, s.r.o., sídlem Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 4784/2010-P8-2 ze dne 5.října 2010 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 4784/2010-P8-2 ze dne 5.října 2010 se mění tak, že se přihláška pohledávky ESSOX, s.r.o. neodmítá a její účast v insolvenčním řízení neukončuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 20 INS 4784/2010-P8-2 ze dne 5.10.2010 v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka Jana Nutila (dále jen dlužník) odmítl přihlášku pohledávky ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel) a rozhodl o tom, že právní mocí usnesení její účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že dne 5.5.2010 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno oznámení o zahájení insolvenčního řízení a že dne 5.8.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a věřitele, kteří dosud nepřihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, vyzval, aby tak učinili do 17.9.2010. Současně je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 31.410,26 Kč opožděně až dne 30.9.2010, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a aby jeho přihláška byla v insolvenčním řízení přezkoumána. V odvolání namítal, že přihlášku podal včas vzhledem k tomu, že v rozporu s ust. § 420 insolvenčního zákona není v insolvenčním rejstříku vyznačeno rodné číslo dlužníka, ale pouze datum jeho narození. Vyjádřil přesvědčení, že tato skutečnost nemůže jít k jeho tíži.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 insolvenčního zákona informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Současně se v podmínkách uvádí, že služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Jako příklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi.

Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (ust. § 420 insolvenčního zákona). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej při svém podnikání, a identifikační číslo. Jinými slovy, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (ust. § 420 odst. 4 insolvenčního zákona), i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé, kteří zpracovávají data svých klientů v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údajů ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně klienta bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat jeho průběh.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník podal insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž v položce 1 uvedl požadované osobní údaje nezbytné pro identifikaci vyjma rodného čísla, místo něhož uvedl datum svého narození. Z insolvenčního rejstříku odvolací soud ověřil, že rodné číslo v něm není zapsáno dosud, přičemž se z obsahu insolvenčního spisu nepodává, že by je dlužník neměl, a že by proto místo něj mělo být v seznamu dlužníků zapsáno datum jeho narození.

Tento údaj si měl soud prvního stupně obstarat z úřední povinnosti a měl ho též zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. V rozporu s tím však insolvenční soud rodné číslo dlužníka do systému ISIR stále nezapsal, ačkoliv lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku měla skončit dne 17.9.2010. Do uplynutí této lhůty (resp. ani dosud) však nebylo možné vyhledat dlužníka podle jeho identifikačního čísla porovnáním klientské databáze odvolatele s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužníkovi byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvětleno výše-ve smyslu ust. § 420 odst. 1 insolvenčního zákona součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem dosud nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu dosud odvolateli běžet nepočala.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19.ledna 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová