2 VSPH 1012/2013-P128-8
KSCB 28 INS 13362/2011 2 VSPH 1012/2013-P128-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve vČci dlužníka Bytového družstva Tábor, sídlem Herlošova 2925, Tábor, o odvolání Jana Máry, bytem Údolní 2185, Tábor, proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 13362/2011-P128-3 ze dne 28. kvČtna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 28 INS 13362/2011-P128-3 ze dne 28. kvČtna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích usnesením .j. KSCB 28 INS 13362/2011-P128-3 ze dne 28.5.2013 odmítl p ihlášku pohledávky Jana Máry (dále jen odvolatel) do insolvenního ízení týkajícího se Bytového družstva Tábor (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že úast odvolatele v insolvenním ízení koní právní mocí tohoto usnesení.

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 2.8.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili pohledávky proti dlužníkovi do insolvenního ízení, aby tak uinili do 30.9.2012. Protože odvolatel podal p ihlášku pohledávky ve výši 29.689,-K do insolvenního ízení prost ednictvím pošty až dne 21.1.2013 (soudu došla dne 22.1.2013), postupoval soud podle ust. § 185 insolvenního zákona a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal s tím, že trvá na vy ízení p ihlášky. V odvolání namítal, že od insolvenního správce Mgr. Ivo Haly obdržel toliko výzvu na plnČní z titulu dlužného nájemného v i dlužníkovi, ale neobdržel od nČj informaci o nutnosti p ihlášení pohledávky u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lh ty není podle ust. § 83 insolvenního zákona v insolvenním ízení p ípustné.

Rozhodnutí o úpadku musí podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenního zákona obsahovat výzvu, aby vČ itelé, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouení o následcích jejího zmeškání podle ust. § 173 odst. 1 téhož zákona. Lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být podle ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona kratší 30 dn a delší 2 mČsíc ; je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta dle ust. § 136 odst. 4 téhož zákona 30 dn .

Jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud podle ust. § 185 insolvenního zákona odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že ust. § 71 a násl. insolvenního zákona obsahuje zvláštní úpravu doruování soudních písemností v insolvenním ízení (vyvČšení usnesení vydaných insolvenním soudem na ú ední desce okresního soudu, v jehož obvodu je dlužník v podnik nebo jeho bydlištČ, jsou-li mimo sídlo soudu, jak to ukládalo ust. § 13 odst. 5 zákona o konkursu a vyrovnání v p ípadČ usnesení o prohlášení konkursu, insolvenní zákon nevyžaduje), a proto má pro insolvenní ízení klíový význam insolvenní rejst ík, tj. ve ejnČ p ístupný informaní systém obsahující údaje podle insolvenního zákona (zejména seznam insolvenních správc , seznam dlužník a insolvenní spisy) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ýeské republiky (blíže viz ust. § 2 písm. i) a § 419 až 425 insolvenního zákona).

Vzhledem k odvolací argumentaci považoval odvolací soud za nutné uvést, že zákon neukládá insolvennímu správci povinnost vyzvat p ípadné tuzemské vČ itele k podání p ihlášky pohledávky ve lh tČ, a požadavek odvolatele tedy nemá oporu v platném právu.

Z údaj obsažených v insolvenním rejst íku odvolací soud zjistil, že dne 29.7.2011 v 10 hod. 14 min. bylo u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 13362/2011 zahájeno insolvenní ízení týkající se dlužníka, v jehož pr bČhu rozhodl insolvenní soud dne 3.8.2012 o úpadku dlužníka (tento údaj byl v insolvenním rejst íku zve ejnČn téhož dne v 8 hod. 52 min.). Co se týe usnesení .j. KSCB 28 INS 13362/2011-A-81 ze dne 3.8.2012, jímž soud prvního stupnČ rozhodl o úpadku dlužníka, je t eba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem p edepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenního zákona obsahovat má, vetnČ lh ty k p ihlášení pohledávek, jejíž délku stanovil insolvenní soud v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenního zákona, a pouení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lh ty p ipadl na 30.9.2012.

V daném p ípadČ soud prvního stupnČ nepochybil, když o p ihlášce odvolatele a o ukonení jeho úasti v insolvenním ízení rozhodl podle ust. § 185 insolvenního zákona, nebo odvolatel podal p ihlášku do insolvenního ízení opoždČnČ až dne 21.1.2013 po uplynutí lh ty stanovené k uplatnČní pohledávek.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 obanského soudního ádu jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mČsíc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v ýeských BudČjovicích.

V Praze dne 21. srpna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva