2 VSPH 1012/2010-P17-9
KSLB 57 INS 4896/2010 2 VSPH 1012/2010-P17-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníků Jana Feriho a Květy Feriové, bytem Nádražní 99, Chrastava, o odvolání CETELEM ČR, a.s., sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 4896/2010-P17-3 ze dne 19.října 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 4896/2010-P17-3 ze dne 19.října 2010 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci vzal v insolvenčním řízení týkajícím se Jana Feriho a Květy Feriové (dále též jen dlužníci) usnesením č.j. KSLB 57 INS 4896/2010-P17-3 ze dne 19.10.2010 na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky CETELEM ČR, a.s. (dále jen odvolatel) přihlášené ve výši 769.748,-Kč a vedené pod č. P17 v rozsahu 743.654,-Kč a rozhodl o tom, že po právní moci tohoto usnesení bude řízení o této pohledávce vedeno pro částku 26.094,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 7.7.2010 rozhodl o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Odvolatel přihlásil podáním ze dne 30.7.2010 doručeným dne 3.8.2010 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 769.748,-Kč. Protože ji podáním ze dne 1.10.2010 vzal v rozsahu 743.654,-Kč zpět, vzal soud prvního stupně podle ust. § 187 insolvenčního zákona zpětvzetí přihlášky na vědomí a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, nebo aby provedl opravu v tom smyslu, že se nejednalo o zpětvzetí pohledávky č. P17, ale pohledávky č. P16. V odvolání uvedl, že insolvenčnímu soudu předložil dne 1.10.2010 částečné zpětvzetí pohledávky v rozsahu 743.654,-Kč, aniž by v podání přesně specifikoval, o kterou z pohledávek přihlášených do tohoto insolvenčního řízení se jedná. Podáním ze dne 19.10.2010 proto upřesnil, že se jedná o částečné zpětvzetí přihlášky č. P16, a to v části, v níž byla přihlášená pohledávka popřena insolvenčním správcem při přezkumném jednání. Soud však mezitím vzal napadeným usnesením na vědomí, že došlo k částečnému zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P17, kterou insolvenční správce uznal. Pro úplnost upozornil odvolatel na to, že insolvenční soud vydal dne

11.10.2010 rozsudek, jímž shledal důvodným částečné popření pohledávky č. P16 insolvenčním správcem proto, že odvolatel přihlásil stejnou pohledávku do insolvenčního řízení dvakrát.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 7.5.2010 byla na návrh Jana Feriho a Květy Feriové zahájena dvě insolvenční řízení pod sp. zn. KSLB 57 INS 4896/2010 a KSLB 57 INS 4900/2010. Usnesením č.j. KSLB 57 INS 4896/2010-A-14, KSLB 57 INS 4900/2010-A-14 ze dne 7.7.2010 rozhodl soud o tom, že se řízení spojují ke společnému projednání a řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. KSLB 57 INS 4896/2010, rozhodl o úpadku dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil REVITALA, v.o.s.

Odvolatel podal dne 2.8.2010 k insolvenčnímu soudu dvě přihlášky, přičemž v jedné z nich označil jako dlužníka Jana Feriho a vyznačil na něm sp. zn. KSLB 57 INS 4896/2010 a v druhé označil jako dlužníka Květu Feriovou a vyznačil na něm sp. zn. KSLB 57 INS 4900/2010. Přestože je z obou přihlášek zřejmé, že se v případě pohledávek pod položkou č. 2, jejichž výše včetně příslušenství ke dni 7.7.2010 činila 743.654,-Kč, nejedná o dvě různé pohledávky, ale o jedinou vykonatelnou pohledávku, o níž bylo rozhodnuto pravomocným rozhodčím nálezem (tvrzení o skutečnostech, od nichž odvolatel její vznik odvozuje, jsou naprosto shodná), a je zřejmé, že dlužníci jsou k jejímu plnění zavázáni společně, neboť náleží do společného jmění manželů, byla pohledávka insolvenčním správcem zařazena do seznamu přihlášených pohledávek duplicitně pod pořadovým číslem 16/2 a 17/2 a při přezkumném jednání konaném dne 23.8.2010 byla opakovaně přezkoumávána. Místo toho, aby byl po zjištění, že se jedná o jedinou pohledávku, opraven seznam přihlášených pohledávek, insolvenční správce (a ve shodě s ním i dlužníci) pohledávku vedenou pod pořadovým číslem 16/2 popřel s tím, že se jedná o pohledávku duplicitní s pohledávkou vedenou pod pořadovým číslem 17/2. Následně odvolatel podáním ze dne 1.10.2010 soudu sdělil, že žádá insolvenční soud o zpětvzetí části přihlášené pohledávky ve výši 743.654,-Kč a nadále setrvává v insolvenčním řízení s pohledávkou vůči dlužnici Květě Feriové s pohledávkou ve výši 26.094,-Kč. Téhož dne, kdy soud vydal napadené usnesení, odvolatel upřesnil, že vzal zpět pohledávku vedenou pod pořadovým číslem 16/2 a nikoli pohledávku pod pořadovým číslem 17/2, jak soud vyznačil v insolvenčním rejstříku.

Ze shora popsaných zjištění je zřejmé, že pohledávku, z níž jsou dlužníci společně povinnými, uplatnil odvolatel do insolvenčního řízení samostatnými přihláškami jak proti Janu Ferimu, tak proti Květě Feriové. Insolvenční správce následně pochybil tím, že takto přihlášenou pohledávku zařadil do seznamu přihlášených pohledávek dvakrát, jako by se jednalo o dvě odlišné pohledávky, a takto je přezkoumal, když jednu z nich uznal a druhou-z důvodu zjištění prvé-popřel. Nesprávnosti v jeho postupu-a v následném zahájení sporu o určení důvodnosti popření přihlášené pohledávky zahájeného insolvenčním správcem-nezabránil výkonem dohlédací činnosti ani insolvenční soud. Přestože soudu prvního stupně lze přisvědčit v tom, že údaje obsažené v podání odvolatele ze dne 1.10.2010 korespondují s údaji obsaženými v přihlášce, jíž soud označil pořadovým číslem 17 (podání je opatřeno spisovou značkou KSLB 57 INS 4900/2010, tj. spisovou značkou řízení zahájeného původně proti Květě Feriové, a jako dlužník je označena pouze Květa Feriová), je odvolací soud přesvědčen o tom, že za situace, kdy proti Květě Feriové již nebylo vedeno samostatné řízení a pod sp. zn. KSLB 57 INS 4900/2010 u něj dokonce již nebylo vedeno žádné řízení, muselo se podání odvolatele jevit soudu prvního stupně srozumitelným, a měl proto postupem podle ust. § 43 odst. 1 občanského soudního řádu vyžádat na odvolateli, aby jeho obsah upřesnil a vyjasnil, které věci se podání týká a co jím sleduje. Již z podání odvolatele ze dne 19.10.2010, jež soudu prvního stupně došlo téhož dne, je přitom zřejmé, že jím odvolatel nehodlal vzít zpět pohledávku, jež byla insolvenčním správcem uznána, ale tu, již insolvenční správce při přezkumném jednání popřel.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a 221 odst. 1 občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude třeba, aby soud v prvé řadě ověřil obsah upraveného seznamu přihlášených pohledávek, a následně učinil úkony nezbytné k odstranění nesrozumitelnosti podání odvolatele, eventuálně aby při posuzování jeho obsahu přihlédl k obsahu pozdějších podání odvolatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25.března 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová