2 VSPH 1010/2013
KSPH 36 INS 12607/2012 2 VSPH 1010/2013 A 35 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jiiího Karety a soudc Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky ve v'ci dlužnice Tatiany Covali, bytem Stiední 466, Chýn', zahájené na návrh Komerní banky, a.s., sídlem Na Piíkop' 969/33, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Petrem Balcarem, sídlem Revoluní 15, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 12607/2012 A 29 ze dne 2. kv'tna 2013 t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 36 INS 12607/2012 A 29 ze dne 2. kv'tna 2013 se vyjma bodu VI. výroku zrušuje a v'c se vrací tomuto soudu k dalšímu iízení. O d v o d n ' n í : Krajský soud v Praze usnesením .j. KSPH 36 INS 12607/2012 A 29 ze dne 2.5.2013 rozhodl pod bodem I. výroku o tom, že se zjišouje úpadek Tatiany Covali (dále jen dlužnice), odmítá se návrh dlužnice na povolení oddlužení (bod II. výroku), insolvenním správcem se ustanovuje JUDr. Pavel +ížkovský (bod III. výroku), na majetek dlužnice se prohlašuje konkurs (bod IV. výroku) a úinky rozhodnutí o úpadku nastávají jeho zveiejn'ním v insolvenním rejstiíku (bod V. výroku). Komerní bance, a.s. (dále jej navrhovatel) uložil zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000, K (bod VI. výroku), vyzval v'iitele k piihlášení pohledávek za dlužnicí a ke sd'lení zajišoovacích práv, jež uplatÜují na jeho v'cech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (body VII. a VIII. výroku), na den 28.6.2013 naiídil piezkumné jednání, svolal schzi v'iitel a stanovil její program (body IX. a X. výroku), osoby, které mají závazky vi dlužnici, vyzval, aby pln'ní neposkytovaly dlužnici, ale insolvennímu správci (bod XI. výroku), insolvennímu správci uložil, aby mu piedložil seznam piihlášených pohledávek (bod XII. výroku), v'iitele, kteií mají zájem vykonávat funkci ve v'iitelském výboru, vyzval, aby mu tuto skutenost sd'lili nejpozd'ji pii piezkumném jednání (bod XIII. výroku), a konstatoval, že svá rozhodnutí bude zveiejÜovat v insolvenním rejstiíku (bod XIV. výroku). V odvodn'ní usnesení soud uvedl, že insolvenní iízení bylo zahájeno dne 24.5.2012 na návrh navrhovatele, který tvrdil, že má vi dlužnici splatné pohledávky v celkové výši 7.848.420,91 K, oznail další v'iitele dlužnice a domáhal se vydání rozhodnutí, jímž by byl zjišt'n její úpadek. Dlužnice ve vyjádiení k návrhu uvedla, že s úpadkem souhlasí a údaje v návrhu na zahájení iízení se zakládají na pravd' . Dále soud citoval ust. § 1 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1, 2 a 3, § 103 odst. 1 a § 105 insolvenního zákona, akcentoval, že se zabýval aktivní legitimací navrhovatele s tím, že splatné pohledávky v celkové výši 7.848.420,91 K byly prokázány z titulu smlouvy o úv'ru ze dne 22.7.2008 registraní íslo 50308240838 uzaviené mezi navrhujícím v'iitelem a dlužníkem , a uzaviel na tom, že byl osv'den úpadek dlužnice, neboo navrhovatel doložil, že je jejím v'iitelem, tj. že proti ní má splatnou pohledávku, a dlužnice má nesporn' více v'iitel s pen'žitými závazky po dobu delší 30 dn po lht' splatnosti, které není schopna plnit . Protože na základ' shora uvedených skuteností , kterým dlužnice neodporovala, byl její úpadek bezpen' prokázán , rozhodl soud o úpadku. S tímto rozhodnutím spojil rozhodnutí o zpsobu jeho iešení konkursem s piihlédnutím k tomu, že dlužnice neuvedla žádné konkrétní skutenosti, ze kterých by bylo možné dosp't k záv'ru, že je reálné s ohledem na celkovou výši dluh iešit její úpadek jiným zpsobem. Návrh na povolení oddlužení odmítl proto, že insolvenní návrh byl spolu s pouením o možnosti podat návrh na povolení oddlužení doruen dlužnici dne 18.6.2012 a dlužnice ho podala až dne 23.7.2012 po uplynutí tiicetidenní lhty. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze, a to výslovn' v rozsahu bod I. až IV. výroku, se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a v'c vrátil soudu prvního stupn' k dalšímu iízení. V odvolání namítala, že napadené usnesení vydal soudce Mgr. Jaroslav Vaško, jenž se piedtím v'cí nezabýval, zatímco s obsahem spisu byla seznámena soudkyn' Mgr. Alena Watzková, která v'c projednala dne 4.4.2013, mimo jiné dlužnici vyslechla a jednání ukonila s tím, že ji ješt' jednou piedvolá. Krom' toho tvrdila, že splÜuje podmínky oddlužení. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l k t'mto zjišt'ním a záv'rm: Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenního zákona vydá insolvenní soud rozhodnutí o úpadku, je li osv'dením nebo dokazováním zjišt'no, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenního zákona se pro insolvenní iízení a incidenní spory použijí piim'ien' ustanovení obanského soudního iádu, nestanoví li insolvenní zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na nichž spoívá insolvenní iízení. Podle ust. § 5 téhož zákona spoívá insolvenní iízení zejména na zásad', že a) musí být vedeno tak, aby žádný z úastník nebyl nespravedliv' poškozen nebo nedovolen' zvýhodn'n a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení v'iitel, b) v'iitelé, kteií mají stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenním iízení rovné možnosti, c) nestanoví li tento zákon jinak, nelze práva v'iitel nabytá v dobré víie pied zahájením insolvenního iízení omezit rozhodnutím insolvenního soudu ani postupem insolvenního správce, d) v'iitelé jsou povinni zdržet se jednání sm'iujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenní iízení, ledaže to dovoluje zákon. V souvislosti s ustanoveními citovanými shora považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že vztah insolvenního zákona a obanského soudního iádu je vztahem zákona speciálního k zákonu obecnému. Jinými slovy, úprava obsažená v obanském soudním iádu se v insolvenním iízení použije piim'ien' v piípadech, kdy insolvenní zákon odlišnou úpravu neobsahuje, piiemž jeho aplikace nesmí odporovat zásadám, na nichž spoívá insolvenní iízení. Jak již Vrchní soud v Praze opakovan' judikoval, musí být rozhodnutí insolvenního soudu o úpadku dlužníka v insolvenním iízení zahájeném na návrh v'iitele s ohledem na povahu tohoto rozhodnutí bez zietele ke stanovisku dlužníka vždy odvodn'no zpsobem popsaným v ust. § 157 odst. 2 obanského soudního iádu: v odvodn'ní rozhodnutí o úpadku musí proto insolvenní soud uvést, eho se navrhovatel domáhal a z jakých dvod, jak se ve v'ci vyjádiil dlužník, musí strun' a jasn' vyložit, které skutenosti má prokázány a které nikoliv, o které dkazy opiel svá skutková zjišt'ní a jakými úvahami se pii hodnocení dkaz iídil, pro neuvedl i další dkazy, jaký uinil záv'r o skutkovém stavu a jak v'c posoudil po právní stránce; soud je povinen dbát o to, aby odvodn'ní bylo piesv'divé. Z odvodn'ní napadeného usnesení, jehož obsah reprodukoval odvolací soud shora, je ziejmé, že soud prvního stupn' v daném piípad' t'mto požadavkm nedostál, a napadené usnesení je proto nepiezkoumatelné. Vyjma n'kterých skuteností týkajících se doložení pohledávky navrhovatele, tj. že se jedná o splatnou pohledávku ve výši 7.848.420,91 K ze smlouvy o úv'ru, aniž by bylo uvedeno, kdy se stala splatnou, totiž insolvenní soud žádné konkrétní skutenosti rozhodné pro záv'r, že bylo osv'dením nebo dokazováním zjišt'no, že dlužnice je v úpadku, v odvodn'ní napadeného usnesení neuvedl. Nezmínil dokonce ani, kdo by m'l být dalším v'iitelem, resp. v'iiteli dlužnice, natož jaké pohledávky (z jakého titulu, v jaké výši a odkdy splatné) tito blíže neurení, další v'iitelé dlužnice mají. V odvodn'ní nezmínil ani ony údaje, které m'ly být uvedeny v insolvenním návrhu a jež dlužnice nezpochybÜovala. K výtce obsažené v odvolání dlužnice sm'iující k obsazení soudu, zjistil odvolací soud prostiednictvím internetu, že od 18.4.2013 došlo v rozvrhu práce Krajského soudu v Praze ke zm'n' spoívající mimo jiné v tom, že v'ci rozhodované v senát' 36 INS Mgr. Alenou Watzkovou pievzal Mgr. Jaroslav Vaško. Dle názoru odvolacího soudu m'l insolvenní soud o této zm'n' dlužnici informovat alespoÜ zmínkou obsaženou v odvodn'ní napadeného usnesení, resp. pokud tak neuinil, m'l tuto skutenost - vzhledem k tomu, že na ni dlužnice poukazovala v odvolání sd'lit alespoÜ v piedkládací zpráv'. Na základ' t'chto zjišt'ní a veden názory vyjádienými shora dosp'l odvolací soud k záv'ru, že se soud prvního stupn' dopustil v iízení zmatenostní vady, již nelze napravit v odvolacím iízení, postupoval proto podle ust. § 219a odst. 1 písm. b) a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního iádu, napadené usnesení - vyjma bodu VI. výroku, jenž nemohl být odvoláním dlužnice napaden zrušil a v'c vrátil soudu prvního stupn' k dalšímu iízení. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání piípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Praze. V Praze dne 3. ervence 2013 JUDr. Jiií K a r e t a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva