2 VSPH 1006/2016-B-91
MSPH 78 INS 23169/2013 2 VSPH 1006/2016-B-91

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci dlužnice Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Herlíkovická 1000, Praha 9, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 78 INS 23169/2013-B-51 ze dne 23. února 2016,

t akt o:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zrušil schválené oddlužení Kateřiny anonymizovano (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku) s tím, že insolvenční správce dlužnice JUDr. Tomáš Záhumenský zůstává ve funkci insolvenčního správce i pro konkursní řízení (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podala dlužnice odvolání, jež podle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, v němž požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že se schválené oddlužení nezrušuje a konkurs na majetek dlužnice se neprohlašuje.

Soud prvního stupně předložil věc k projednání odvolání a rozhodnutí o něm odvolacímu soudu, přičemž z údajů uvedených v předkládací zprávě (č. d. B-64) vyplývá, že odvolání považoval za opožděné.

Podle ust. § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) věty před středníkem nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Z ust. § 75 odst. 1 IZ se podává, že o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Z odstavce 2 téhož ustanovení mimo jiné plyne, že nestanoví-li IZ jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru; soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a dále také osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.

Ust. § 74 odst. 2 IZ pak určuje, že pokud je s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Z ust. § 49 odst. 2 a 4 OSŘ vyplývá, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, jemuž se doručuje do vlastních rukou, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Z ust. § 204 odst. 1 OSŘ vyplývá, že se odvolání podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

V posuzované věci odvolací soud z obsahu doručenky dokládající postup pošty při doručování napadeného usnesení dlužnici (viz vedlejší dokument k č. d. B-51) zjistil, že napadené usnesení bylo prostřednictvím pošty doručováno do vlastních rukou dlužnice. Protože dlužnice nebyla zastižena, byla zásilka (doručovaná písemnost) uložena a připravena k vyzvednutí dne 2. 3. 2016 a dlužnici byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Protože si dlužnice zásilku

(písemnost) nevyzvedla v úložní době, byla dne 15. 5. 2016 vložena do jí užívané schránky. V souladu s ust. § 49 odst. 4 OSŘ byla písemnost dlužnici (náhradně) doručena v pondělí dne 14. 3. 2016 (konec 10 denní lhůty připadl na sobotu dne 12. 3. 2016, proto posledním dnem lhůty byl nejblíže následující pracovní den). 15 denní lhůta pro podání odvolání tak dle ust. § 57 odst. 1 OSŘ začala plynout následujícího dne a marně uplynula dne 29. 3. 2016. Dlužnice však odevzdala odvolání orgánu, která má povinnost je doručit (poště) až dne 30. 3. 2012 (č. d. B-52), tedy opožděně.

Jelikož o odmítnutí opožděného odvolání nerozhodl v rozporu s ust. § 208 odst. 1 OSŘ soud prvního stupně, učinil tak dle ust. § 218a téhož zákona odvolací soud.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné

V Praze dne 30. listopadu 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková