2 VSPH 100/2011-B-11
KSCB 27 INS 4929/2010 2 VSPH 100/2011-B-11

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužnice Ludmily Tesařové, bytem Malešice 46, pošta Dívčice, zahájené na návrh KEŠOVKA, a.s., sídlem Matzenauerova 2220/2, Brno, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 4929/2010-A-15 ze dne 10.prosince 2010

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 4929/2010-A-15 ze dne 10.12.2010 rozhodl na návrh KEŠOVKA, a.s. o úpadku Ludmily Tesařové (dále jen dlužnice), zamítl návrh na povolení oddlužení, prohlásil na její majetek konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Miroslava Kořenáře.

Toto usnesení napadla dlužnice podáním ze dne 26.12.2010, jež označila jako odvolání proti shora uvedenému rozhodnutí a v němž toliko tvrdila, že soudu zaslala přílohy k návrhu na povolení oddlužení, byť si není jista tím, zda je zaslala včas.

Protože v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu dlužnice neuvedla, v jakém rozsahu usnesení obsahující několik výroků napadá, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh), nezbylo předsedovi senátu odvolacího soudu než ji podle ust. § 93 odst. 1 insolvenčního zákona vyzvat k doplnění podání a k odstranění vad odvolání.

Protože na výzvu, jež jí byla doručena dne 31.1.2011 vložením do domovní schránky, dlužnice nereagovala, své podání nedoplnila a vytčené nedostatky neodstranila, odvolací soud její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 14.února 2011

JUDr. Jiří Kareta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová