2 VSOL 998/2014-A-37
KSOS 39 INS 7704/2014 2 VSOL 998/2014-A-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystřice 5E, PSČ 739 95, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 45317054, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, se sídlem Na Hradbách 21, Ostrava 1, PSČ 729 01, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 7704/2014-A-18 ze dne 14.8.2014 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 7704/2014-A-26 ze dne 16.10.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 7704/2014-A-18 ze dne 14.8.2014 ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 7704/2014-A-26 ze dne 16.10.2014 se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že tento bude veden jako nepatrný (výrok II.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Danu Galuškovou, se sídlem Masarykovy sady 27, Český Těšín (výrok III.), vyslovil související výroky podle ustanovení § 136 odst. 2 insolvenčního zákona (výroky IV., V., VI.), uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení sestavil a odevzdal insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů (výrok VII.), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů (výrok VIII.) a uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok IX.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel se svým insolvenčním návrhem domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka s odůvodněním, že eviduje za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 2.825.958,30 Kč s příslušenstvím ze smlouvy o úvěru ze dne 2.6.2006, která je déle než 30 dnů po splatnosti a kterou zesplatnil ke dni 11.11.2013. V návrhu označil další věřitele dlužníka s peněžitými pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil tak, že smlouvu o úvěru ze dne 2.6.2006 považuje za neplatnou, uzavření smlouvy a jeho podpis na této smlouvě je trestným činem podvodu, se svou matkou podal trestní oznámení. Navrhujícímu věřiteli závazek splácel, neboť nechtěl přijít o bydlení. U jednání dne 30.6.2013 uvedl, že úvěrovou smlouvu ze dne 2.6.2006 nepodepsal, otec mu předal číslo účtu, na který měl splácet úvěr formou nájemného nebo spíše daru, jednalo se o částky 20.000 až 25.000 Kč měsíčně, které splácel společně se svou matkou. Nevzpomíná si, že by podepsal zástavní smlouvu. Obě smlouvy pravděpodobně podepsal jeho otec. Ve vztahu k dalšímu věřiteli-Československé obchodní bance, a.s. uvedl, že žádný závazek nemá. Z usnesení Policie České republiky ze dne 7.1.2014 soud zjistil, že v rámci trestního řízení dlužník výslovně uvedl, že úvěrovou smlouvu ze dne 2.6.2006 na žádost otce podepsal a stal se tak spoludlužníkem úvěru ve výši 3.200.000 Kč. Nadto dlužník nijak nezpochybňoval, že úvěr navrhujícímu věřiteli do 25.8.2013 splácel. V řízení tak bylo prokázáno, že dlužník uzavřel společně se svým otcem a navrhovatelem úvěrovou smlouvu a poskytnuté peněžní prostředky použil ke koupi nemovitosti, ve které bydlí. Výzvy k okamžitému splacení dluhu ze dne 22.11.2011 a 5.11.2013 byly dlužníku doručeny. Ve vztahu k věřiteli Československá obchodní banka, a.s. bylo v řízení prokázáno, že tento věřitel má za dlužníkem pohledávku vzniklou na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k zajištění pohledávky ze smlouvy o úvěru ze dne 18.6.2007. Dne 12.4.2012 byl nařízen soudní prodej zástavy-nemovitostí dlužníka a jeho otce. Tvrzení dlužníka, že smlouvu nepodepsal, považuje soud za účelové. Dlužník tak má jak vůči navrhujícímu věřiteli, tak vůči Československé obchodní bance, a.s. závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen splácet. Soud má osvědčeno, že dlužník je v úpadku, a proto rozhodl podle ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a vyslovil související výroky dle ustanovení § 136 odst. 2 IZ. Rozhodnutí o úpadku soud podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ spojil s rozhodnutím o prohlášení konkursu, když reorganizace je u dlužníka vyloučena a návrh na povolení oddlužení dlužník ve stanovené lhůtě nepodal. Dlužník je fyzickou osobou, která není podnikatelem, a proto jsou splněny podmínky podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ k tomu, aby konkurs dlužníka byl řešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení, výslovně výrokům I. a II., podal dlužník odvolání. Uvedl, že v řízení dosud nebylo prokázáno, že je v úpadku, jeho úpadek nebyl osvědčen, když ke dni podání insolvenčního návrhu neměl žádný dluh a není proti němu vedeno žádné exekuční řízení. Závazek vůči navrhujícímu věřiteli je fiktivní, údajně vznikl uzavřením smlouvy o úvěru ze dne 2.6.2006, avšak bez jeho účasti. Namítl, že soud prvního stupně neprovedl jím navržené důkazy, a to výslech svědka Ing. Jiřího Ciencialy, a nezkoumal okolnosti, za nichž byla úvěrová smlouva uzavřena. Současně navrhl, aby byl v řízení proveden k důkazu znalecký posudek znalce z oboru písmoznalectví za účelem prokázání pravosti jeho podpisu. Podle jeho názoru není rozhodující ani skutečnost, že převzal výzvy insolvenčního navrhovatele ze dne 22.11.2011 a 5.11.2013, když na základě nich podal trestní oznámení a současně na skutečnost, že nebyl účastníkem úvěrové smlouvy, upozornil navrhujícího věřitele. Ve vztahu k věřiteli Československá obchodní banka, a.s. namítl, že soud prvního stupně pochybil, pokud nezkoumal okolnosti, za nichž byla úvěrová smlouva a zástavní smlouva uzavřena, kdo se podpisu obou těchto smluv zúčastnil. K této pohledávce rovněž navrhl, aby byl v řízení proveden důkaz znaleckým posudkem znalcem z oboru písmoznalectví za účelem prokázání pravosti jeho podpisu. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a insolvenční návrh jako nedůvodný zamítl.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), zopakoval a doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost).

Podle § 3 odst. 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku.

Podle § 136 odst. 1 IZ, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle § 141 odst. 1 IZ, proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Odvolací soud předně považuje za správná skutková zjištění, která učinil soud prvního stupně z dosud provedeného dokazování, a pro stručnost odůvodnění svého rozhodnutí na ně zcela odkazuje.

Odvolací soud dále provedl v odvolacím řízení důkaz listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti:

Z vyjádření Československé obchodní banky, a.s. ze dne 3.4.2014, že tento věřitel uzavřel s úvěrovým dlužníkem MIKANA RAIL SYSTEMS s.r.o., identifikační číslo 25835947, dne 12.10.2006 smlouvu o úvěru, včetně dodatků č. 1 až č. 6, na základě které poskytl tomuto dlužníku úvěr ve výši 3.940.000 Kč v období od 19.10.2006 do 24.9.2009, který se zavázal úvěrový dluh vrátit do konečné splatnosti úvěru, tj. 30.4.2009. Ke dni 30.4.2009 úvěrový dlužník dlužil věřiteli na jistině částku 2.921.072,39 Kč, ke dni 23.1.2012 byl dluh v souvislosti s podáním návrhu na prodej zastavené věci vyčíslen částkou 1.638.789,51 Kč. Jako zástavní věřitel uzavřel se zástavci Ing. Jiřím Ciencialou a dlužníkem dne 18.6.2007 smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, a proto se dne 23.1.2012 domáhal nařízení prodeje zastavených nemovitostí vůči úvěrovému dlužníku i dlužníku u Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Usnesením ze dne 12.4.2012 byl nařízen soudní prodej zástavy pro uspokojení jeho pohledávky ve výši 1.638.789,51 Kč s příslušenstvím, toto usnesení nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 30.5.2012. Pro vymožení této pohledávky vede exekuci prostřednictvím soudního exekutora, ze které dosud žádné plnění neobdržel.

Ze smlouvy o úvěru č. 6254/06/5141 ze dne 12.10.2006 a jejích dodatků ze dne 18.6.2007, 10.10.2007, 21.2.2008, 31.3.2008, 10.12.2008 a 27.3.2009, že tuto smlouvu uzavřeli jako věřitel Československá obchodní banka, a.s. a jako dlužník MIKANA RAIL SYSTEMS s.r.o. Předmětem smlouvy je kontokorentní úvěr do výše úvěrového limitu 3.940.000 Kč, součástí ujednání (článek V.) je sjednání zajištění mimo jiné zástavním právem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva. Smlouva a její dodatky jsou podepsány všemi jejími účastníky.

Ze zástavní smlouvy ze dne 18.6.2007, že tuto zástavní smlouvu uzavřeli jako zástavní věřitel Československá obchodní banka, a.s. a jako zástavní dlužníci Ing. Jiří anonymizovano a dlužník k zajištění pohledávek zástavního věřitele za společností MIKANA RAIL SYSTEMS s.r.o., identifikační číslo 25835947, ze smlouvy o úvěru č. 6254/06/5141 ze dne 12.10.2006, ve znění jejích dodatků, ve výši 3.940.000 Kč a příslušenství. Předmětem zástavního práva jsou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, v katastrálním území Bystřice nad Olší, a to budova č. ev. 5-objekt rodinné rekreace na pozemku parc. č. 5380/1 a pozemek parc. č. 5372/13. Smlouva je podepsána všemi účastníky, podpisy Ing. Jiřího Ciencialy a dlužníka jsou úředně ověřeny Městským úřadem Třinec dne 17.9.2007. Vklad práva podle této smlouvy byl povolen Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj rozhodnutím č. j. V2488/2007-802 a zapsán dne 2.10.2007 s právními účinky vkladu ke dni 17.9.2007.

Z usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 9C 30/2012-12 ze dne 12.4.2012, že tímto usnesením ve věci zástavního věřitele Československé obchodní banky, a.s. proti zástavním dlužníkům 1) Janu Ciencialovi a 2) Ing. Jiřímu Ciencialovi byl nařízen k uspokojení splatné pohledávky zástavního věřitele ve výši 1.638.789,51 Kč s příslušenstvím soudní prodej zastavených nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví zástavního dlužníka č. 1 (podíl zástavního 1/2) a dlužníka č. 2 (podíl1/2), a to budovy č. e. 5-objekt rodinné rekreace v části obec Bystřice, na pozemku parc. č. 5380/1 a pozemku parc. č. 5372/13, na LV č. 3606 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.5.2012.

Z výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 3606 pro k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (pořízeného prostřednictvím internetu dne 9.1.2015), že Ing. Jiří anonymizovano a dlužník jsou podílovými spoluvlastníky (každý ideální 1/2 k celku) nemovitostí-objektu rodinné rekreace č. e. 5 na pozemku parc. č. 5380/1 (zapsaného na LV č. 1998) a pozemku parc. č. 5372/13 lesní pozemek, jako nabývací titul je uvedena kupní smlouva ze dne 14.4.2006 s právními účinky vkladu práva ke dni 7.6.2006 (rozhodnutí č. j. V-1065/2006-832).

Z kupní smlouvy ze dne 14.4.2006 včetně protokolu o uznání pravosti podpisu ze dne 7.6.2006, že tuto kupní smlouvu uzavřeli společnost MIKANA RAIL SYSTEMS s.r.o., identifikační číslo 25835947, jako prodávající a Ing. Jiří anonymizovano , nar. 19.8.1952, a dlužník, oba jako kupující. Předmětem převodu dle této smlouvy jsou nemovitosti-stavba individuální rekreace evidenční číslo na pozemku parc. č. 5380/1 (pozemku jiného vlastníka) a pozemek parc. č. 5372/13 lesní pozemek, vše zapsáno na LV č. 3606 pro k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice. V článku 3 je sjednána kupní cena dohodou ve výši 3.200.000 Kč s tím, že bude uhrazena z hypotečního úvěru, který kupující poskytne Komerční banka, a.s. v termínu do 31.5.2006. Smlouva je podepsána všemi účastníky, oba kupující uznali pravost svých podpisů na smlouvě dne 7.6.2006 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. Vklad práva podle této smlouvy byl povolen rozhodnutím č. j. V1065/2006-832 a zapsán dne 13.6.2006 s právními účinky vkladu ke dni 7.6.2006.

Ze smlouvy o úvěru registrační č. 0520006240424 ze dne 2.6.2006 a jejích dodatků ze dne 10.5.2007, 20.5.2008, 29.4.2009, 15.9.2009 a 14.5.2010, že tuto smlouvu uzavřeli jako věřitel Komerční banka, a.s. a jako dlužníci Ing. Jiří anonymizovano a dlužník. Předmětem smlouvy je poskytnutí překlenovacího hypotečního úvěru v celkové výši 3.200.000 Kč účelově vázaného na koupi rekreačního objektu v Bystřici, č. e. 5, katastrální území Bystřice nad Olší. V rámci specifických podmínek pro poskytnutí úvěru (článek VII.) je sjednáno, že dlužník je povinen předložit do 30.8.2006 zástavní smlouvu k nemovitostem sloužícím jako zajištění úvěru s vyznačením povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí a výpis z katastru nemovitostí se zapsaným zástavním právem. Smlouva a její dodatky jsou podepsány všemi jejími účastníky.

Ze zástavní smlouvy ze dne 2.6.2006 včetně protokolu o uznání pravosti podpisu ze dne 7.6.2006, že tuto uzavřeli jako zástavní věřitel Komerční banka, a.s. a jako zástavce MIKANA RAIL SYSTEMS s.r.o., identifikační číslo 25835947, dále jako dlužníci zajišťované pohledávky Jan anonymizovano a Ing. Jiří anonymizovano . Předmětem zajištění je pohledávka představující veškeré budoucí pohledávky zástavního věřitele za dlužníkem na úhradu jistiny, včetně jeho příslušenství a na zaplacení smluvních pokut dle smlouvy o úvěru reg. číslo 0520006240424, na základě které se zástavní věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 3.200.000 Kč s konečnou splatností dne 7.4.2026. Předmětem zástavního práva jsou nemovitosti -rekreační stavba číslo evidenční 5 na parc. č. 5380/1 a pozemek parc. č. 5372/13 lesní pozemek v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice. Smlouva je podepsána všemi jejími účastníky. Ing. Jiří anonymizovano uznal pravost svého podpisu na smlouvě dne 7.6.2006 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. Vklad práva podle této smlouvy byl povolen rozhodnutím č. j. V1044/2006-832 a zapsán dne 13.6.2006 s právními účinky vkladu ke dni 6.6.2006.

Po vyhodnocení shora uvedených skutečností zjištěných z provedeného dokazování, jakož i skutečností zjištěných soudem prvního stupně, odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník v rámci své obrany nevyvrátil skutečnost, že navrhující věřitel i další věřitel vůči němu mají splatné pohledávky.

Pokud jde o tvrzenou a dokládanou pohledávku Československé obchodní banky, a.s., v řízení bylo prokázáno, že tento věřitel je ve vztahu k dlužníku zajištěným věřitelem (§ 2 písm. g/ IZ), když na základě zástavní smlouvy má právo uspokojit svou pohledávku za třetím subjektem z majetku dlužníka. Odvolací soud nemá pochyb o tom, že dlužník zástavní smlouvu podepsal, neboť podpis dlužníka na této smlouvě je úředně ověřen. Pohledávka tohoto věřitele se stala splatnou nejpozději ke dni 23.1.2012, tj. ke dni, kdy zajištěný věřitel podal návrh na nařízení soudního prodeje zástavy, který byl pravomocně nařízen dne 30.5.2012.

Ve vztahu k pohledávce navrhujícího věřitele bylo v řízení prokázáno, že v rámci trestního řízení (vedenému vůči dlužníku a jeho otci) dlužník uvedl, že byl požádán svým otcem (Ing. Jiřím Ciencialou), aby se stal spoludlužníkem úvěrové smlouvy, úvěrovou smlouvu skutečně podepsal, přičemž po domluvě s otcem se stal vlastníkem poloviny nemovitostí a část splátek uhradil za finanční pomoci své matky. Dlužník tak sám potvrdil, že úvěrovou smlouvu podepsal. Přitom úvěrová smlouva obsahuje ujednání o tom, že k zajištění pohledávky z této smlouvy bude uzavřena zástavní smlouva k nemovitostem. V kupní smlouvě, kterou uzavírali dlužník a jeho otec jako kupující, a na které pravost svého podpisu dlužník uznal, je uvedeno, že sjednaná kupní cena ve výši 3.200.000 Kč bude zaplacena z hypotečního úvěru poskytnutého navrhujícím věřitelem. Úvěrová smlouva je sjednána pro poskytnutí úvěru právě pro tento účel a ve výši odpovídající této kupní ceně. Za této situace odvolací soud dospěl k závěru, že navrhující věřitel osvědčil splatnou pohledávku za dlužníkem z této úvěrové smlouvy a dlužník je proto nejméně jeho osobním dlužníkem. Dlužník je prokazatelně v prodlení se zaplacením této pohledávky nejpozději od listopadu 2013 (doručení druhé výzvy k úhradě zesplatněné pohledávky). Zda dlužník podepsal i zástavní smlouvu k zajištění této pohledávky a je tedy i zástavním dlužníkem navrhujícího věřitele již není v tomto řízení pro posouzení plurality věřitelů dle § 3 odst. 1 písm. a) IZ rozhodné, se zřetelem na doloženou pohledávku druhého věřitele (Československé obchodní banky, a.s.).

Proto odvolací soud dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) IZ, neboť má peněžité závazky vůči dvěma věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. S ohledem na shora uvedené zdůvodnění již odvolací soud další dokazování dle návrhu dlužníka neprováděl, neboť jím navržené důkazy nemohly závěr o úpadku dlužníka ovlivnit.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení ve výrocích I. a II. podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil jako ve výroku věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, navrhujícímu věřiteli a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. února 2015

Vypracovala: JUDr. Ivana Wontrobová

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu