2 VSOL 987/2013-A-14
KSOS 31 INS 20658/2013 2 VSOL 987/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Wolkerova 837, Vítkov, PSČ 749 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 20658/2013-A-6 ze dne 30.8.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice dne 22.7.2013 podala insolvenční návrh. Usnesením ze dne 6.8.2013 soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů doplnila insolvenční návrh mimo jiné o seznam závazků, usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 13.8.2013 a dlužnici doručeno zvláštním způsobem dne 15.8.2013. Na tuto výzvu soudu dlužnice reagovala doplněním insolvenčního návrhu doručeným soudu dne 22.8.2013, v němž k seznamu závazků pouze označila věřitele svých závazků. Soud dospěl k závěru, že seznam závazků není řádný, jedná se o takový nedostatek, pro který dále nelze pokračovat v insolvenčním řízení. Z tohoto důvodu soud postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákona, dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků si insolvenční návrh psala sama bez právní porady, netušila, že je nutné uvádět i u věřitelů veškeré údaje, když se dají zjistit pokračování-2-prostřednictvím internetu. Dále uvedla, že svou chybu napraví, do 20 kalendářních dnů pošle kompletní údaje svých věřitelů. Navrhuje proto změnu napadeného rozhodnutí.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 22.7.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má 6 závazků vůči 6 věřitelům v celkové výši 387.049,52 Kč, jednotlivé dluhy pokračování-3-se pokoušela splácet, avšak celkový dluh neustále narůstal. U všech svých závazků je v prodlení déle než 30 dnů. K tomu označila 2 závazky vůči 2 věřitelům jako vykonatelné, které není schopna plnit po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, dále 4 závazky vůči 4 věřitelům. U všech závazku označila věřitele a uvedla výši závazku. Usnesením č. j. KSOS 31 INS 20658/2013-A-4 ze dne 6.8.2013 soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě dnů od doručení tohoto usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců, výslovně uvede, zda je či není podnikatelem a zda její závazky pocházejí z podnikatelské činnosti, doloží svůj příjem za červenec 2013. Současně byla dlužnice poučena o náležitostech seznamu majetku a seznamu závazků, ve vztahu k seznamu závazků tak, že v seznamu závazků řádně označí všechny osoby, o kterých je jí známo, že vůči ní mají pohledávky, a to v souladu s ustanovením § 103 IZ, tedy fyzické osoby jménem, příjmením a bydlištěm (jde-li o podnikatele, také identifikačním číslem) a právnické osoby obchodní firmou (názvem, sídlem a identifikačním číslem). Je-li věřitelem osoba dlužníku blízká, uvede to výslovně, má-li věřitele, kterých je jí známo, že proti ní mají právo na uspokojení ze zajištění, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňují uspokojení ze zajištění. Seznam dlužnice podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný. Na toto usnesení reagovala dlužnice podáním doručeným soudu prvního stupně 22.8.2013, které označila jako doplnění insolvenčního návrhu, ve kterém uvedla, že nevlastní žádný nemovitý majetek, vybavení domácnosti, které bylo pořízeno před 40 lety, odhaduje přibližně 20.000 Kč až 25.000 Kč, vlastní videorekordér zn. Samsung. Závazky vůči jejím věřitelům-GE Money Bank a.s., EOS KSI Česká republika s.r.o., VZP Pojišťovna a.s., Cetelem ČR a.s., Generali pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Jaroslav Kulhánek, Komenského 161, Vítkov. Nemá žádné zaměstnance. Není podnikatelkou a její závazky nepocházejí z podnikatelské činnosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnice podala insolvenční návrh, který splňuje náležitosti podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ a ze kterého je zřejmé, že dlužnice je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť má peněžité závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma), které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b/ IZ).

Z ustanovení § 104 IZ vyplývá, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je k němu povinen připojit zákonem požadované (povinné) přílohy, kterými jsou seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek, přičemž ustanovení § 104 odst. 2 až 4 IZ stanoví i obsahové náležitosti těchto seznamů, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud přisvědčuje správnému závěru soudu prvního stupně, že na výzvu soudu k předložení povinných příloh (seznamů) podle ustanovení § 104 pokračování-4-

IZ dlužnice povinné přílohy dlužnice nepřipojila, byť byla v usnesení, kterým byla vyzvána k jejich doložení, soudem prvního stupně i řádně poučena o jejich obsahových náležitostech (stanovených zákonem). Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ z důvodu, že k insolvenčnímu návrhu dlužnice nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 14. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu