2 VSOL 985/2012-B-18
KSBR 27 INS 6032/2012 2 VSOL 985/2012-B-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Františka Šedivého, rodné číslo 750802/4678, Revoluční 738, 685 01 Bučovice, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.10.2012, č. j. KSBR 27 INS 6032/2012-B-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl pro opožděnost odvolání dlužníka ze dne 10.10.2012, podané k poštovní přepravě dne 19.10.2012. V důvodech usnesení uvedl, že rozhodnutím ze dne 26.9.2012, č. j. KSBR 27 INS 6032/2012-B-11 neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Usnesení bylo doručeno dlužníkovi dne 2.10.2012. Lhůta pro odvolání začala běžet 3.10.2012 a skončila 17.10.2012. Odvolání dlužníka je sice datováno dnem 10.10.2012, avšak k poštovní přepravě bylo podáno až dne 19.10.2012, tedy dva dny po skončení lhůty pro odvolání. Podle ust. § 57 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) je lhůta zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo je-li podání odevzdáno orgánu, který je má doručit. V projednávané věci se tak nestalo a odvolání nebylo podáno včas. Proto postupoval soud podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a opožděné odvolání odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Připustil, že odvolání podal pozdě, ačkoliv bylo připraveno již dne 10.10.2012. Učinil tak proto, že mu bylo doporučeno přiložit k odvolání výplatní pásky, které obdržel při výplatním termínu dne 19.10.2012. Přitom si neuvědomil fatální následky pozdního podání. Namísto toho, aby poslal odvolání v termínu a výplatní pásky doložil následně, odeslal odvolání z důvodu neznalosti zákona pozdě. Dále uvedl, že by se rád vrátil do normálního života bez dluhů. Odmítl veškeré spekulace insolvenčního správce o nevěrohodnosti dlužníka a dále o tom, že nepracuje, zamlčuje skutečnosti apod.

Insolvenční správce měl dlužníkovi pomoci a správně jej o věcech informovat. Dlužník například vůbec nevěděl, že se má účastnit věřitelské schůze, její termín znal, ale podstatu věci nechápal. Současně požádal o odstranění tvrdosti zákona a vydání rozhodnutí, ve kterém bude nařízeno projednání odvolání proti rozhodnutí o konkursu. Pro úplnost uvedl, že vykonává dvě zaměstnání, kde výše čistého výdělku činí za měsíc září 2012 11.348 Kč z hlavního pracovního poměru a 8.445 Kč z vedlejšího pracovního poměru. Celkem tedy činí jeho příjem 19.793 Kč a zaručuje splacení 30 % přihlášených pohledávek věřitelů.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř., lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo je-li podání odevzdáno orgánu, který je má doručit.

Podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ust. § 405 odst. 3 IZ, rozhodnutí, jímž oddlužení insolvenční soud neschválí, doručí zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 26.9.2012, č. j. KSBR 27 INS 6032/2012-B-11 bylo neschváleno oddlužení dlužníka Františka Šedivého, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, který bude projednáván jako nepatrný. V poučovací části tohoto usnesení soud prvního stupně uvedl, že proti výrokům I. a II. lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu prvního stupně a odvolání může podat pouze dlužník. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno do vlastních rukou dne 2.10.2012. Rozhodnutí napadl dlužník odvoláním datovaným dne 10.10.2012, které bylo doručeno na podatelnu Vrchního soudu v Olomouci dne 22.10.2012. Z obálky připojené k podanému odvolání plyne, že písemnost byla odevzdána provozovateli poštovních služeb (pošta Bučovice) dne 19.10.2012.

Soud prvního stupně učinil správný závěr, že lhůta pro podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka uplynula dlužníkovi dne 17.10.2012. Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že tímto dnem byla středa, tedy pracovní den. Správný je i závěr soudu prvního stupně, že pokud dlužník podal své odvolání ze dne 10.10.2012 k poštovní přepravě až dne 19.10.2012, učinil tak dva dny pro skončení odvolací lhůty.

K žádosti dlužníka o odstranění tvrdosti zákona nelze neuvést, že dlužník se sám zbavil možnosti snést argumentaci o výši čistých příjmů z hlavního a vedlejšího pracovního poměru a možnosti splácet své závazky nejméně ve výši 30 % s tím, že se nezúčastnil bez omluvy jednání dne 28.8.2012. Zvrátit pro dlužníka nepříznivé rozhodnutí v podobě neschválení jeho oddlužení a prohlášení konkursu na majetek mohl dlužník také ve včas podaném odvolání. Správně měl tedy dlužník postupovat tak, že proti rozhodnutí, s nímž nesouhlasil, měl podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí a následně svá tvrzení doložit příslušnými listinami (výplatními páskami). Ostatně dlužník sám připouští, že takto nepostupoval.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud odvolání dlužníka ze dne 10.10.2012 pro opožděnost odmítl postupem podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. Napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání se podává ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Olomouci dne 10. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu