2 VSOL 984/2015-B-19
KSOS 25 INS 29451/2013 2 VSOL 984/2015-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Jozefa anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Studénce-Butovicích, Butovická 48, PSČ 742 13, o vydání výtěžku zpeněžení, rozhodl o odvolání insolvenčního správce Mgr. Lukáše Stočka, se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, PSČ 741 01, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.8.2015, č. j. KSOS 25 INS 29451/2013-B-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) opravil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.3.2015, KSOS 25 INS 29451/2013-B-9 ve výrocích II. a III. tak, že výrok II. správně zní: Insolvenční soud dále vyslovuje souhlas s vyplacením odměny insolvenčnímu správci ve výši 33.042,10 Kč, a to včetně DPH, a výrok III. správně zní: Insolvenčnímu správci se ukládá deponovat na svém účtu částku odpovídající výtěžku zpeněžení zajištění ve výši 157.541,02 Kč, a to do doby rozhodnutí incidenčního sporu vedeného o zajištěnou pohledávku ve výši 300.000 Kč.

V odůvodnění usnesení insolvenční soud uvedl, že o vydání výtěžku zpeněžení zajištění rozhodl usnesením ze dne 30.3.2015, v němž však uvedl nesprávně výši odměny insolvenčního správce i výši částky, kterou bude insolvenční správce deponovat do doby rozhodnutí incidenčního sporu. Podle § 1 odst. 2 vyhlášky odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli. Výtěžek zpeněžení činí 520.000 Kč, náklady spojené se správou a zpeněžením činí 26.000 Kč. Vzhledem k tomu, že pohledávka věřitele č. 11 nebyla zjištěna v celé výši, činí částka určená k vydání zajištěnému věřiteli 303.416,88 Kč. Odměna správce činí 9 % z toho, co bude připadat na zajištěného věřitele, přičemž navýšení o DPH se v tomto výpočtu nezohledňuje. V projednávané věci je čistý výtěžek zpeněžení 494.000 Kč, pohledávka zajištěného věřitele činí celkem částku 603.416,80 Kč a částka určená k vydání zajištěnému věřiteli činí 303.416,88 Kč. Odměna insolvenčního správce činí 27.307,52 Kč bez DPH. Insolvenční správce je plátcem DPH, navyšuje se proto jeho odměna o tuto částku a celkem činí odměna insolvenčního správce 33.042,10 Kč. Pohledávka věřitele č. 11 nebyla zjištěna v celé výši, výtěžek zpeněžení bude ve zbylé části 157.541,02 Kč deponován na účtu insolvenčního správce do doby rozhodnutí o incidenční žalobě. Jelikož došlo k administrativní chybě, rozhodl insolvenční soud opravným usnesením podle § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Proti tomuto usnesení podal odvolání insolvenční správce. Nesouhlasil s názorem insolvenčního soudu, že v dané věci lze aplikovat § 164 o. s. ř. Uvedl, že toto ustanovení umožňuje opravit jen chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. V posuzované věci však není zřejmé, zda šlo o chybu v psaní, chybu v počtech nebo o jinou zjevnou nesprávnost. Pojem administrativní chyba zákon nezná. Usnesení je pravomocné a vyplynuly z něj soudem daná práva a povinnosti. Insolvenční soud tedy neoprávněně zasáhl do pravomocného usnesení. Nesprávný výpočet odměny daný tím, že insolvenční soud vycházel při výpočtu z jiné částky určené zajištěnému věřiteli, není chybou v psaní, ani chybou v počtech (tou by byl například špatný matematický výpočet) a ani jinou zjevnou chybou (tou by bylo například uvedení jiné sazby DPH). Navrhl napadené usnesení zrušit.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas. Proto odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), dospěl k závěru, že odvolání je zcela důvodné.

Z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu je v dané věci rozhodné, že insolvenční soud nejprve usnesením ze dne 30.3.2015, č. j. KSOS 25 INS 29451/2013-B-9 vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištění ve výši 303.416,88 Kč věřiteli č. 11 Mgr. Ing. Tomáši Gardiančíkovi, dále vyslovil souhlas s vyplacením odměny insolvenčnímu správci ve výši 53.796,60 Kč včetně DPH a insolvenčnímu správci uložil povinnost deponovat na svém účtu částku odpovídající výtěžku zpeněžení zajištění ve výši 136.786,52 Kč do doby rozhodnutí incidenčního sporu o zajištěnou pohledávku ve výši 300.000 Kč. Insolvenční soud určil odměnu podle návrhu insolvenčního správce s tím, že čistý výtěžek zpeněžení činil 494.000 Kč. Z této částky činí odměna 9 % (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013), což je částka 44.460 Kč, s náhradou DPH ve výši 9.336,60 Kč se jedná celkem o částku 53.796,60 Kč. Insolvenční správce ve svém návrhu nezohlednil spornost pohledávky a nenavrhl, aby byla část výtěžku deponována. Insolvenční soud tedy rozhodl jinak, než navrhoval insolvenční správce, což neodpovídá dikci § 298 IZ. Současně insolvenční soud rozhodl o deponování části výtěžku, která připadla na popřenou část pohledávky. Odměnu však insolvenčnímu správci přiznal z celého čistého výtěžku, tedy i z té části, která zatím nebyla věřiteli vydána. Následně vydal opravné (napadené) usnesení, kterým odměnu snížil tak, že se počítá pouze z výtěžku, který bude vydán zajištěnému věřiteli (tedy z nižšího základu) a v návaznosti na to zvýšil částku, která má být deponována na účtu insolvenčního správce.

Podle názoru odvolacího soudu je správné určovat odměnu z částky, která je skutečně vydávána věřiteli. Teprve poté, co bude vyjasněno, jak bude naloženo s deponovanou částkou, bude možno rovněž z ní určit odměnu insolvenčního správce.

Insolvenční soud v usnesení o vydání výtěžku jednoznačně uvedl základ, ze kterého má být odměna počítána (čistý výtěžek 494.000 Kč). Podle obsahu spisu je tato částka skutečně výtěžkem zpeněžení. I všechna další čísla uvedená v původním usnesení ze dne 30.3.2015 početně odpovídají (například 9 % z částky 494.000 Kč činí 44.460 Kč apod.). Je tedy zřejmé, že nejde o zjevnou chybu v počtech, psaní či jinou formální nesprávnost, jak správně namítá insolvenční správce ve svém odvolání. Jde o otázku právního posouzení, zda se odměna insolvenčního správce počítá i z deponované částky či nikoliv. Usnesení ze dne 30.3.2015 je formálně bezchybné a je-li vadné materiálně, nelze vadu napravit vydáním opravného usnesení.

Lze tedy uzavřít, že insolvenční soud zatížil řízení vadou, neboť napadené usnesení neměl vydat. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1, písm. a) o. s. ř. a napadené usnesení zrušil, a to bez dalšího (tedy nevrátil věc insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení), když předchozím usnesením ze dne 30.3.2015 je insolvenční soud vázán.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a dotčeným věřitelům se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu