2 VSOL 980/2012-A-14
KSOL 10 INS 14389/2012 2 VSOL 980/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Evaldova 1314/15, 787 01 Šumperk, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20.11.2012 č.j. KSOL 10 INS 14389/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na označený účet. Na odůvodnění uvedl, že dlužnice se návrhem doručeným dne 13.6.2012 domáhala zjištění úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. Průměrný příjem dlužnice za měsíce květen až červen 2012 činí 12.175 Kč, dlužnice má závazky ve výši 650.135 Kč. Podle předběžného propočtu soudu by svým věřitelům v průběhu pěti let trvání oddlužení splátkovým kalendářem uhradila pouze 29 % jejich pohledávek (pokud insolvenční správce bude plátcem DPH). Proto soud dospěl k závěru, že návrh dlužnice na povolení oddlužení bude zamítnut a o řešení jejího úpadku bude rozhodnuto konkursem dle § 395 odst. 2, písm. b), § 396 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ). Vzhledem k majetku dlužnice a výši jejích postižitelných příjmů je třeba, aby náklady insolvenčního řízení byly kryty zálohou, která umožní insolvenčnímu správci výkon jeho funkce bezprostředně po zjištění úpadku, a současně v případě neexistence majetku dlužnice bude sloužit k zaplacení odměny insolvenčního správce. Výše této odměny činí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000 Kč a lze důvodně očekávat vznik dalších hotových výdajů insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že její čistá mzda činí v průměru 12.400 Kč měsíčně, soud však vyšel ze mzdy ve výši 12.175 Kč měsíčně. Uvedla, že k odvolání dokládá smlouvu o důchodu, uzavřenou s paní Vendulou Vaňkovou, na základě které by došlo k navýšení jejího příjmu o 500 Kč měsíčně. Proto by splnila minimální zákonný limit pro povolení oddlužení. Podle obsahu odvolání se domáhala změny napadeného usnesení tak, že jí bude uložena záloha jen ve výši 3.000 Kč.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 věty, první a odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Mimo údajů o příjmu dlužnice na mzdě, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, z obsahu návrhu a jeho zákonných příloh vyplývá, že dlužnice nemá k dispozici žádné volné peněžní prostředky, její majetek sestává ze čtyř movitých věcí, a to automobilu značky Peugeot 206 v odhadované ceně 30.000 Kč a dalších tří věcí (vybavení domácnosti), v hodnotě cca 4.000 Kč. Dlužnice k návrhu připojila pracovní smlouvu uzavřenou dne 28.4.2012 s Josefem Mačákem, Hrabová 123, Zábřeh, podle které je sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou a nástupem do práce dne 2.5.2012. Své příjmy dlužnice doložila potvrzením o vyplacených dávkách nemocenského pojištění, podle kterého za dobu od 1.1.2012 do 1.5.2012 na dávkách obdržela celkem 32.330 Kč. Dále předložila výplatní lístek za květen 2012, ze kterého vyplývá její čistá mzda 11.944 Kč, a výplatní lístek za měsíc červen 2012, podle něhož její čistá mzda činila 12.405 Kč.

K odvolání dlužnice připojila smlouvu o důchodu, uzavřenou s paní Vendulou Vaňkovou dne 30.11.2012, kterou se jmenovaná zavázala poskytovat dlužnici částku 500 Kč měsíčně, jež bude hrazena na účet insolvenčního správce vždy k 25. dni každého měsíce po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře. Smlouva obsahuje ověřené podpisy smluvních stran.

Usnesením ze dne 28.1.2013 č.j. KSOL 10 INS 14389/2012, 2 VSOL 980/2012-A-11, které bylo dlužnici doručeno 29.1.2013, odvolací soud dlužnici vyzval, aby v určené lhůtě doložila výši své mzdy za dobu od 1.7.2012 do současnosti. Dlužnice na tuto výzvu reagovala tak, že předložila potvrzení o zaměstnání za období od 2.5.2012 do 31.7.2012, podle něhož v této době činil její čistý měsíční výdělek v průměru 12.290 Kč a pracovní poměr s ní byl ukončen ve zkušební lhůtě. Jiné doklady o svém příjmu dlužnice nedoložila.

Z uvedených skutečností vyplývá, že dlužnice za dobu od 1.1. do 30.4.2012 doložila čistý příjem 6.446 Kč měsíčně, v době od 2.5. do 31.7.2012 ve výši 12.290 Kč měsíčně. V době od 1.8.2012 dosud žádný pravidelný příjem nedoložila, kromě budoucího příjmu ze smlouvy o důchodu, vázaného na podmínku schválení oddlužení. I kdyby dlužnici v získání příjmů vlastní výdělečnou činností po datu 1.8.2012 bránila objektivní překážka, nelze usoudit, že z budoucího doloženého příjmu 500 Kč ze smlouvy důchodu (za dobu 60 měsíců ve výši 30.000 Kč) by dlužnice byla schopna za dobu oddlužení splátkovým kalendářem uhradit minimální limit 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů, to je částku 195.040,62 Kč. Vzhledem ke struktuře a rozsahu majetku dlužnice nepřichází v úvahu ani oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Proto lze důvodně předpokládat, že návrh na povolení oddlužení bude v této věci zamítnut (§ 395 odst. 1, písm. b/ IZ) a úpadek dlužnice je řešitelný pouze konkursem (§ 396 IZ).

Dlužnice nemá pohotové finanční prostředky, ze kterých by mohly být hrazeny počáteční výdaje insolvenčního řízení spojené s výkonem funkce insolvenčního správce. Proto je nutné tyto náklady pokrýt zálohou na náklady insolvenčního řízení. Majetková situace dlužnice, která vlastní osobní automobil v odhadované ceně 30.000 Kč a další tři movité věci v zanedbatelné hodnotě, neskýtá záruku, že konečné náklady insolvenčního řízení budou pokryty z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Přitom, jak správně uvedl soud prvního stupně, minimální odměna insolvenčního správce v případě, že v konkursu je zpeněžován majetek, činí 45.000 Kč a k této částce je třeba připočítat i částku náhrady hotových výdajů, jejichž výše obvykle činí 5.000 Kč. Uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč je proto důvodné.

Odvolací soud, podle kterého je napadené rozhodnutí soudu prvního stupně věcně správné, je proto podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 22. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu