2 VSOL 979/2013-B-23
KSBR 38 INS 29963/2012 2 VSOL 979/2013-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové rozhodl v insolvenční věci dlužnice Olgy anonymizovano , anonymizovano , bytem U Radnice 1300, 696 02 Ratíškovice, adresa pro doručování: Polní 920, Ratíškovice, PSČ 696 02, o neschválení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 29963/2012-B-7 z 27.9.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 38 INS 29963/2012-B-7 z 27.9.2013 se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud neschválil oddlužení dlužnice povolené usnesením z 2.4.2013 (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude veden jako konkurs nepatrný (výrok III.), a dále uvedl, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením z 2.4.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo jí povoleno oddlužení. Dlužnice je invalidní důchodkyně s důchodem ve výši 11.191 Kč měsíčně a rovněž je obdarována darovací smlouvou, kterou uzavřela se svou matkou, s tím, že výše daru činí 1.300 Kč měsíčně. Dlužnice má závazky vůči 13 věřitelům v celkové výši 652.814 Kč. Tyto údaje uvedla dlužnice v návrhu z 29.11.2012. Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 11 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 778.809,77 Kč a ze zprávy insolvenčního správce, kterou přednesl na schůzi věřitelů 30.5.2013, vyplývá, že dlužnice nevlastní žádný majetek, který by bylo možno v rámci oddlužení zpeněžit, pobírá pouze invalidní důchod. Dále ze zprávy správce vyplývá, že z částek srážených z invalidního důchodu dlužnice a z jejího daru ve výši 1.300 Kč měsíčně je možno po úhradě odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, který není plátcem DPH, zaplatit pouze 29 % pohledávek věřitelů, a proto insolvenční správce nedoporučil oddlužení dlužnice schválit. Sama dlužnice uvedla, že má připravenu novou darovací smlouvu na částku ve výši 1.500 Kč měsíčně, na níž schází pouze ověření podpisu dárkyně. Insolvenční soud usnesením z 3.7.2013 dlužnici vyzval, aby mu ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila darovací smlouvu na částku 1.500 Kč měsíčně. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno 17.7.2013, dlužnice však na výzvu soudu nereagovala. Insolvenční soud proto s poukazem na ustanovení § 405 odst. 1 a 2 uzavřel, že dlužnice nesplňuje podmínky pro oddlužení žádným z jeho způsobů, když oddlužení plněním splátkového kalendáře nepřichází v úvahu, když ze současného příjmu dlužnice, kterým je invalidní důchod, a daru ve výši 1.300 Kč měsíčně lze provádět srážky pouze ve výši 4.718 Kč měsíčně, a z nich lze tedy uspokojit věřitele po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce pouze co do 29,414 % pohledávek jejích věřitelů. Proto oddlužení dlužnice neschválil a rozhodl o způsobu řešení jejího úpadku konkursem s tím, že ve smyslu ustanovení § 314 odst. 1, písm. a) IZ bude konkurs veden jako nepatrný.

Toto rozhodnutí napadla dlužnice odvoláním. Uvedla, že se omlouvá za to, že v termínu určeném soudem neposlala darovací smlouvu, ale že jí to nebylo z rodinných důvodů umožněno. Dále uvedla, že po projednání s rodiči jí její matka poskytla novou darovací smlouvu na 1.500 Kč měsíčně. K odvolání přiložila darovací smlouvu s ověřeným podpisem dárkyně Olgy anonymizovano a dále i s oznámením České správy sociálního zabezpečení o tom, že z jejího důchodu jí bude sráženo na uspokojení věřitelů 3.510 Kč měsíčně. Navrhla, aby byl konkurs zrušen a bylo schváleno její oddlužení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. f) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 odst., 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k následujícím závěrům.

Podle ustanovení § 398 odst. 3, věty první insolvenčního zákona, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle ustanovení § 405 odst. 1 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, jedním z důvodů, pro který insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení je, jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ustanovení § 405 odst. 2 IZ, jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice vyplývá správnost skutkových zjištění, která uvedl insolvenční soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí, pokud se týká zjištění úpadku dlužnice a povolení jejího oddlužení, výše jejího příjmu z titulu invalidního důchodu, výše jejích závazků dle přihlášek věřitelů i pokud jde o darovací smlouvu na částku 1.300 Kč měsíčně uzavřenou s její matkou a o výzvu dlužnici, aby insolvenčnímu soudu předložila novou darovací smlouvu, na kterou odkazovala, i pokud jde o skutečnost, že na tuto výzvu dlužnice nereagovala. Na tato skutková zjištění proto odvolací soud pro stručnost zcela odkazuje.

Odvolací soud při jednání o odvolání dlužnice provedl dokazování níže uvedenými listinami, ze kterých zjistil tyto skutečnosti: -Z darovací smlouvy uzavřené 14.10.2013 mezi Helenou anonymizovano jako dárkyní a obdarovanou dlužnicí, že v této smlouvě se dárce zavazuje poskytovat obdarované částku 1.500 Kč měsíčně vždy k 25. dni měsíce jako peněžní prostředky určené na splátku pro insolvenční řízení, které je vedeno před Krajským soudem v Brně pro dlužnici. Obdarovaná ve smlouvě prohlásila, že dar přijímá a zavazuje se ho použít výhradně jako splátku v oddlužení. Ve smlouvě je sjednáno, že první darovaná částka bude takto poskytnuta ke dni, ke kterému bude mít dle usnesení o schválení oddlužení vydaného krajským soudem dlužnice povinnost zaplatit první splátku, a že dary budou zasílány dárkyní na bankovní účet vedený správcem pro oddlužení dlužnice. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to po dobu trvání schváleného oddlužení obdarované, je opatřena podpisy obou účastnic a podpis dárkyně je úředně ověřen. -Z oznámení České správy sociálního zabezpečení Praha ze dne 3.10.2013 vyplývá, že z důchodu dlužnice budou prováděny dle ustanovení § 207 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně vydaného pod sp.zn. KSBR 38 INS 29963/2012 srážky v měsíční výši 3.510 Kč.

Odvolací soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí dospívá k závěru, že k datu vydání rozhodnutí soudem prvního stupně, tj. ke dni 27.9.2013, s ohledem na výši příjmů dlužnice a výši jejích závazků a darovací smlouvu na částku 1.300 Kč měsíčně, byl závěr insolvenčního soudu o tom, že dlužnice nebude schopna zaplatit svým věřitelům za pět let trvání oddlužení alespoň 30 % jejich pohledávek, zcela správný. Tento závěr však neobstojí poté, co nastaly v odvolacím řízení nové skutečnosti, a to uzavření nové darovací smlouvy dlužnicí.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a za přiměřeného použití ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. (§7 odst. 1 IZ), napadené rozhodnutí zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se bude insolvenční soud opětovně zabývat tím, zda splňuje dlužnice s ohledem na své příjmy, i s přihlédnutím k nové darovací smlouvě, podmínky pro schválení oddlužení, tj. zda hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé dlužnice, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek, a zda nevyšly v průběhu řízení najevo i případné jiné skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Poté insolvenční soud znovu rozhodne o tom, zda schválí oddlužení dlužnice (§ 404, 405 a 406 IZ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta pro podání dovolání běží od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu