2 VSOL 978/2016-B-40
KSBR 26 INS 31377/2012 2 VSOL 978/2016-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Předliskách 1150, Jemnice, PSČ 675 31, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31377/2012-B-22 ze dne 10. 6. 2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 15.8.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře z příjmů dlužníka představujících mzdu a dar poskytovaný dárcem Josefem anonymizovano s tím, že první splátka věřitelům byla určena ke dni 25.9.2013. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 7.7.2014, 17.10.2014 a 30.7.2015 soud zjistil, že splátkový kalendář není řádně plněn. Na jednání dne 11.11.2015 insolvenční správce podal aktuální zprávu o plnění oddlužení, dle které dlužník dosud uhradil přibližně 12,21 % pohledávek nezajištěných věřitelů, dárce přestal plnit, neboť dle sdělení dlužníka přišel o práci. Dne 30.5.2015 insolvenční správce sdělil soudu, že dlužník uhradil přibližně 14,65 % pohledávek nezajištěných věřitelů a že očekávaná výše uspokojení jejich pohledávek nedosahuje 30 %. Soud uzavřel, že dlužník ani poté, co mu byla dána možnost isir.justi ce.cz vyrovnat plnění do oddlužení, řádně neplnil splátkový kalendář, přičemž dar za dobu 5 měsíců trvání oddlužení v roce 2016 byl uhrazen pouze jednou ve výši 1.200 Kč. Soud proto podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) schválené oddlužení zrušil a současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs s tím, že tento bude veden jako nepatrný, neboť dlužník je fyzická osoba, která není podnikatelem (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že nemohl platit řádně měsíční splátky z důvodu nerovnoměrné pracovní doby, momentálně již má pracovní dobu normální (od pondělí do pátku), a proto bude schopen splátky nadále plnit. Poukázal na to, že dárce si svou povinnost neplnil, neboť jeho zaměstnavatel je v platební neschopnosti a dluží mu mzdu zpětně za několik měsíců. Dále uvedl, že svůj dluh ve výši 15.264 Kč je schopen po dohodě se svými příbuznými dorovnat ve třech měsících. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Insolvenční správce se k odvolání dlužníka vyjádřil tak, že otec dlužníka na základě darovací smlouvy jako dárce neplnil, avšak nyní má již pravidelný příjem ze zaměstnání, a proto lze očekávat, že dar bude plněn. V současné době je třeba, aby do oddlužení byla poskytována částka přibližně 6.500 Kč měsíčně.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a poté dospěl k následujícím závěrům.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31377/2012-A-11 ze dne 16.5.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, dlužníku bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Milan Nováček, se sídlem Karlovo nám. 22/28, Třebíč. Insolvenční správce ve své zprávě ze dne 12.7.2013 uvedl, že dlužník je zaměstnán u společnosti Tata Global Beverages Czech Republic a.s., jeho čistý měsíční příjem činí přibližně 13.750 Kč měsíčně a má příjem z darovací smlouvy ve výši 1.300 Kč měsíčně. Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky 7 věřitelů v celkové výši 825.317,55 Kč, očekávaná míra uspokojení pohledávek v oddlužení splátkovým kalendářem činí 31,42 %. Dne 7.8.2013 se konalo přezkumné jednání, u kterého byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 825.317,55 Kč. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 31377/2012-B-8 ze dne 15.8.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátka bude zaplacena ke dni 25.9.2013. Insolvenční správce podával v průběhu řízení pravidelné zprávy o plnění oddlužení (ze dne 25.10.2013, 16.1.2014, 7.7.2014, 17.10.2014, 27.1.2015), ve kterých opakovaně uváděl, že dar není pravidelně do oddlužení poskytován. U jednání dne 11.11.2015 (nařízeného za účelem zrušení schváleného oddlužení) insolvenční správce předložil zprávu o plnění oddlužení ze dne 9.11.2015, ve které uvedl, že dosud za 26 měsíců trvání oddlužení bylo splaceno celkem 95.995 Kč, což představuje 11,63 % pohledávek nezajištěných věřitelů, očekávaná míra uspokojení jejich pohledávek činí 26,84 %. Dále insolvenční správce u jednání uvedl, že dárce přestal plnit, dlužník by musel do oddlužení poskytovat měsíčně plnění alespoň ve výši 5.537 Kč. Dlužník u tohoto jednání uvedl, že dárce bude dar ve výši 1.300 Kč měsíčně plnit. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 30.5.2016 insolvenční správce uvedl, že plnění z darovací smlouvy není do oddlužení poskytováno, za období od července 2015 do května 2016 byl poskytnut dar ve výši 2.000 Kč v listopadu 2015 a ve výši 1.200 Kč v květnu 2016. Dlužník za dobu 33 měsíců trvání oddlužení uhradil na splátkový kalendář částku 120.913 Kč, avšak měla by být zaplacena částka 136.177 Kč, uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 14,65 % a očekávaná míra uspokojení jejich pohledávek činí 27,44 %.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti.

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 24.8.2016, že na pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 825.317,55 Kč byla zaplacena částka 121.870 Kč a zbývá uhradit dluh ve výši 125.726 Kč (z částky 247.596 Kč představující 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů), na odměně insolvenčního správce a náhradě hotových výdajů byla zaplacena částka 37.026 Kč a zůstává k úhradě částka 28.314 Kč, tedy celkem by dlužník za dobu 24 měsíců zbývajících v oddlužení musel zaplatit částku 154.040 Kč, tj. 6.418 Kč měsíčně.

Z darovací smlouvy ze dne 2. 9. 2016, že tuto uzavřeli dlužník jako obdarovaný a Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Bačkovice 50, jako dárce. Dárce se v této smlouvě zavázal poskytovat dlužníkovi peněžní dar ve výši 1.500 Kč měsíčně počínaje dnem 15.9.2016, nejdéle po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, podpis dárce na smlouvě je úředně ověřen.

Z výplatních lístků dlužníka za měsíce leden až červenec 2016, že dlužník měl čistou mzdu v lednu 2016 ve výši 15.855 Kč, v únoru 2016 ve výši 18.484 Kč, v březnu 2016 ve výši 20.038 Kč, v dubnu 2016 ve výši 10.435 Kč, v květnu 2014 ve výši 14.154 Kč, v červnu 2016 ve výši 17.813 Kč a v červenci 2016 ve výši 15.883 Kč.

Z výplatních lístků Josefa anonymizovano za měsíce leden 2015 až červenec 2016, že tento měl čistou mzdu v lednu, únoru, dubnu a červenci 2016 vždy ve výši 8.970 Kč, v březnu 2016 ve výši 9.825 Kč, v květnu a červnu 2016 vždy ve výši 9.397 Kč.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života.

Dále je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k přeměně oddlužení v konkurs, je-li naplněn některý z důvodů uvedených v ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) až c) IZ.

V daném případě založil soud prvního stupně své rozhodnutí na závěru, že očekávané plnění dlužníka nedosahuje zákonné výše 30%, tedy že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 418 odst. 1 písm. b/ IZ).

Uvedený závěr soud prvního stupně, jak se z odůvodnění napadeného usnesení podává, učinil na základě zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení podávaných v průběhu insolvenčního řízení, zejména pak zprávy ze dne 30. 5. 2016. V odvolacím řízení však vyšly najevo nové skutečnosti, ke kterým je nutno přihlédnout. Dlužník v odvolacím řízení doložil další darovací smlouvu uzavřenou s dárcem Milanem anonymizovano , na základě které by měl dárce poskytovat dlužníku do oddlužení dar ve výši 1.500 Kč měsíčně počínaje dnem 15.9.2016. Dále lze předpokládat, že dárce Josef anonymizovano , který má příjem ve výši přibližně 9.000 Kč měsíčně čistého, bude schopen dar ve výši 1.300 Kč měsíčně (ke kterému se zavázal darovací smlouvou ze dne 8.7.2013) schopen plnit. Za této situace a při zohlednění dvou vyživovacích povinností dlužníka (které má vůči svým nezletilým dětem) lze očekávat, že dlužník ve zbývající době trvání oddlužení bude ze svých příjmů (mzdy ve výši 16.095 Kč měsíčně a plnění z darovacích smluv v celkové výši 2.800 Kč měsíčně) schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně ve výši 33 %.

Z výše uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o tom, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ), není správný.

Za tohoto stavu, kdy důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ dán není, přičemž jinými důvody, které by opodstatňovaly postup podle ustanovení § 418 IZ se soud prvního stupně nezabýval, odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nad rámec odvolací soud považuje za nutné uvést, že ze zprávy o plnění oddlužení předložené insolvenčním správcem v odvolacím řízení vyplývá, že plátce mzdy neprováděl v měsících leden až červenec 2016 srážky z čistého příjmu dlužníka v zákonem stanovené výši (§ 279 o.s.ř.), když v lednu 2016 z čistého příjmu ve výši 15.855 Kč byla sražena částka 3.598 Kč, avšak měla být sražena částka 4.390 Kč, v únoru 2016 z čistého příjmu ve výši 18.484 Kč byla sražena částka 3.970 Kč, avšak měla být sražena částka 6.144 Kč, v březnu 2016 z čistého příjmu ve výši 20.058 Kč byla sražena částka 7.699 Kč, avšak měla být sražena částka 7.700 Kč, v dubnu 2016 z čistého příjmu ve výši 10.435 Kč nebyla sražena žádná částka, avšak měla být sražena částka 778 Kč, v květnu 2016 z čistého příjmu ve výši 14.154 Kč byla sražena částka 2.046 Kč, avšak měla být sražena částka 3.256 Kč, v červnu 2016 z čistého příjmu ve výši 17.813 Kč byla sražena částka 5.206 Kč, avšak měla být sražena částka 5.696 Kč, v červenci 2016 z čistého příjmu ve výši 15.883 Kč byla sražena částka 3.540 Kč, avšak měla být sražena částka 4.410 Kč. Soud prvního stupně by proto měl v rámci výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu (§ 11 IZ) dát insolvenčnímu správci pokyn, aby ve vztahu k dlužníku a jeho zaměstnavateli učinil příslušná opatření.

Neshledá-li soud prvního stupně jiné důvody ke zrušení schváleného oddlužení, bude pokračováno ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně

prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 8. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková Renáta Hrubá předsedkyně senátu

v z. JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. pověřená členka senátu z důvodu dovolené předsedkyně senátu podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. zastupující členkou senátu