2 VSOL 971/2017-B-40
KSBR 37 INS 628/2016 2 VSOL 971/2017-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka AKAM-Bosko a.s., se sídlem Nádražní 2132/38, Boskovice, PSČ 680 01, identifikační číslo 28359691, zastoupeného zmocněncem Ing. Jaroslavem anonymizovano , anonymizovano , bytem Zborovská 86, Zdounky, PSČ 768 02, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání insolvenčního správce Insolvency Project v.o.s., se sídlem Bieblova 1110/1b, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 500 03, identifikační číslo 28860993, proti usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 37 INS 628/2016-B-25 ze dne 22.8.2017, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení ve výši 7.611.400,54 Kč zajištěnému věřiteli č. 2 IFIS investiční fond, a.s., identifikační číslo 24316717 (dále jen věřitel ). V důvodech rozhodnutí uvedl, že přihláškou pohledávky ze dne 15.1.2016 uplatnil věřitel UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , identifikační číslo 25053892, pohledávku v celkové výši 49.680.582,06 Kč s právem na uspokojení ze zajištění k souboru movitých věcí tvořících fotovoltaickou elektrárnu. Do insolvenčního řízení na místo původního věřitele vstoupil dne 26.7.2016 jako nabyvatel pohledávky věřitel. Jeho pohledávka byla na přezkumném jednání dne 15.2.2017 zcela zjištěna (včetně práva na uspokojení ze zajištění). isir.justi ce.cz

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek (dále jen exekutor ) na základě předběžného opatření soudu ze dne 21.1.2016 tento soubor movitých tvořících zpeněžil. Podáním ze dne 22.12.2016 insolvenční správce (dále jen správce ) požádal o souhlas soudu s vydáním výtěžku zpeněžení věřiteli. V návrhu uvedl, že předmět zajištění byl exekutorem zpeněžen za částku 8.540.833 Kč, tento vyčíslil náklady ve výši 929.432,46 Kč (v usnesení č. j. 143 EX 00124/15-102 ze dne 6.12.2016) a vydal mu částku 7.611.400,54 Kč. Po odečtení jeho odměny ve výši 428.891,79 Kč včetně DPH zbývá k vydání věřiteli částka 7.182.508,75 Kč, a proto žádá soud o vydání souhlasu s jejím vyplacením věřiteli a o vyplacení zálohy na odměnu ve výši 428.891,79 Kč. S odkazem na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 8260/2012, 3 VSOL 596/2015-B-80 ze dne 22.12.2015 soud uzavřel, ke zpeněžení předmětného majetku došlo po zahájení insolvenčního řízení, avšak v době před rozhodnutím o úpadku, tedy v době, kdy správce nebyl v řízení ustanoven. Z tohoto důvodu správce nemá právo na odměnu za činnost vykonanou v době, kdy nebyl v řízení ustanoven. Návrh správce byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 23.12.2016, ve lhůtě 7 dnů od jeho zveřejnění proti němu nebyly vzneseny námitky, a proto soud o návrhu rozhodl bez nařízení jednání. Vzhledem k tomu, že návrh správce nebyl přes výzvu soudu opraven, rozhodl soud rozdílně oproti návrhu insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podal správce odvolání. Namítl, že názor soudu, že mu nepřísluší odměna z výtěžku zpeněžení, je nesprávný. K tomu poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 ICdo 56/2013 ze dne 30.11.2015, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 60 INS 29148/2013-B-15 ze dne 18.3.2015 a usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 30639/2014-B-7 ze dne 27.5.2016, ze kterých dle jeho názoru vyplývá, že má nárok na odměnu z výtěžku zpeněžení vydaného exekutorem, neboť vydání plnění vymoženého do majetkové podstaty exekutorem je zpeněžením ve smyslu ustanovení § 283 insolvenčního zákona. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že vysloví souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení věřiteli ve výši 7.182.508,75 Kč a s vyplacením jeho odměny ve výši 428.891,79 Kč včetně DPH.

S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, se zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

V dané věci je proto na rozhodování o tomto návrhu třeba užít právní úpravu insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ).

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že bylo odvolání podáno včas a osobou k tomu oprávněnou, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit a věc vrátit soudu k dalšímu řízení.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSBR 37 INS 628/2016-A-6 ze dne 21.1.2016 soud nařídil předběžné opatření, jímž exekutorovi umožnil provést nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 143 EX 00124/15 prodejem souboru blíže specifikovaných movitých věcí tvořících fotovoltaickou elektrárnu, s omezením, že výtěžek dosažený jejich zpeněžením bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 628/2016 k dispozici v tomto insolvenčním řízení. K odvolání dlužníka bylo toto rozhodnutí Vrchním soudem v Olomouci č. j. KSBR 37 INS 628/2016, 3 VSOL 305/2016-A-14 ze dne 29.3.2016 změněno tak, že návrh na vydání předběžného opatření byl zamítnut. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.4.2016. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 628/2016-A-27 ze dne 7.10.2016 ve znění usnesení č. j. KSBR 37 INS 628/2016-B-5 ze dne 5.1.2017 byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanoven správce. Podáním ze dne 22.12.2016 (doručeným soudu téhož dne) správce požádal o udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli s tím, že na základě nařízeného předběžného opatření ze dne 21.1.2016 došlo ke zpeněžení souboru movitého majetku tvořícího fotovoltaickou elektrárnu exekutorem za částku 8.540.833 Kč, po odečtení nákladů od exekuce mu byla vydána částka 7.601.400,54 Kč, od výtěžku zpeněžení odečetl částku připadající na odměnu ve výši 428.891,79 Kč včetně DPH, k vyplacení zajištěnému věřiteli zůstává částka 7.182.508,75 Kč. Žádá proto o souhlas s vyplacením této částky věřiteli a s vyplacením uvedené odměny. Tento návrh byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 23.12.2016. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 628/2016-B-6 ze dne 6.1.2017 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 628/2016-B-7 ze dne 6.1.2017 soud nařídil přezkumné jednání na den 15.2.2017, na tomto přezkumném jednání byla pohledávka věřitele správcem uznána. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 628/2016-B-11 ze dne 8.3.2017 soud uložil správci, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení opravil návrh na vydání výtěžku zpeněžení ze dne 22.12.2016 tak, že uvede částku určenou k vydání zajištěnému věřiteli ve výši 7.611.400,54 Kč z důvodu, že nemá nárok na odměnu z výtěžku za zpeněžení, neboť zajištěný majetek sám nezpeněžoval. Na tuto výzvu soudu správce reagoval podáním ze dne 21.3.2017 (doručeným soudu téhož dne), kterým návrh na vydání z výtěžku zpeněžení neopravil s tím, že podle jeho názoru má nárok na odměnu ve výši, kterou uvedl v návrhu ze dne 22.12.2016. Podáním ze dne 13.6.2017 (doručeným soudu dne 14.6.2017) požádal věřitel, aby soud udělil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení. Podáním ze dne 19.6.2017 (doručeným soudu téhož dne) správce požádal soud, aby v případě, že nebude vyhověno jeho návrhu na přiznání odměny, vydal souhlas s vyplacením věřiteli alespoň nesporné části výtěžku ve výši 7.182.508,75 Kč. Poté soud rozhodl napadeným rozhodnutím.

Z přihlášky pohledávky č. P2 věřitele vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka dne 15.1.2016 přihlásil věřitel UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci pohledávku ve výši 49.680.582,06 Kč jako nevykonatelnou pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka-souborem předmětných movitých věcí tvořících fotovoltaickou elektrárnu (na základě smlouvy o zřízení zástavního práva sepsané ve formě notářského zápisu NZ 50/2011, N 57/2011 ze dne 3.2.2011). Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSOS 37 INS 628/2016-P2-4 ze dne 2.12.2016 bylo rozhodnuto o procesním nástupnictví tohoto věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do řízení věřitel jako nabyvatel pohledávky, rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.12.2016. Podáním ze dne 5.12.2016 tento věřitel doplnil přihlášku pohledávky o zajištění dalším majetkem ve vlastnictví dlužníka-blíže specifikovaným nemovitostem (na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 23.9.2010).

Podle § 190 odst. 1 IZ, přezkoumání přihlášených pohledávek se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.

Podle § 201 odst. 1 písm. a) IZ, pohledávka je zjištěna, jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů.

Podle § 398 odst. 1 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Podle § 298 odst. 2 IZ, výtěžek zpeněžení vydá insolvenční správce po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.

Podle § 298 odst. 3 IZ, proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví.

Podle § 298 odst. 7 IZ, rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

V přezkoumávané věci odvolací soud považuje za rozhodné, že návrh správce na vydání výtěžku zpeněžení věřiteli byl zveřejněn a současně uplynula lhůta pro podání námitek dříve, než byla pohledávka věřitele na přezkumném jednání zjištěna. Ostatní věřitelé ani dlužník proti návrhu na vydání výtěžku zpeněžení proto nemohli podat relevantní námitky. Soud pochybil i v tom, že ačkoli správce jeho výzvě k opravě návrhu na vydání výtěžku zpeněžení nevyhověl, rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení jinak, tedy nikoli v souladu s návrhem správce. Tento procesní postup soudu odvolací soud shledává v rozporu s ustanovením § 298 odst. 3 IZ. Soud tak řízení zatížil vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí, což je bez dalšího důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci soudu k dalšímu řízení.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud, aniž by se zabýval věcným přezkumem napadeného rozhodnutí, napadené usnesení podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně vyzve správce k podání nového návrhu na vydání výtěžku zpeněžení a důsledně dodrží postup podle ustanovení § 298 IZ. Neopomene přitom vzít v úvahu stávající judikaturu odvolacího soudu (např. rozhodnutí č. j. KSOS 37 INS 6359/2016, 2 VSOL 993/2017-B-15 ze dne 23.11.2017).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a zajištěnému věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu