2 VSOL 970/2014-P4-7
KSOS 8 INS 7763/2012 2 VSOL 970/2014-P4-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Radomíra Šuláka, rodné číslo 681127/0763, bytem Lidická 543, 739 61 Třinec-Lyžbice, identifikační číslo 633 56 490, o přihlášce pohledávky číslo P4, věřitele č. 4 Tomáše Adámka, rodné číslo 641010/1852, bytem Lidická 1267, 739 61 Třinec-Lyžbice, rozhodl o odvolání věřitele Tomáše Adámka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.7.2014, č. j. KSOS 8 INS 7763/2012-P4-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 4 Tomáše Adámka (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 5.4.2012 zjistil úpadek dlužníka a povolil mu oddlužení. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 7.5.2012. Dne 23.6.2014 došla soudu přihláška pohledávky věřitele Tomáše Adámka ve výši 260.000 Kč, která byla předána k poštovní přepravě dne 20.6.2014. Je tedy zřejmé, že přihláška byla podána po uplynutí stanovené lhůty, tedy opožděně. Proto postupoval soud podle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), a přihlášku pohledávky č. P4 odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 4 Tomáš Adámek (dále jen odvolatel). Namítal, že soud prvního stupně měl jeho přihlášku posoudit nikoliv jako přihlášení pohledávky, ale jako návrh na vstup do řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s. v části jím uhrazené pohledávky. Navrhl, aby odvolací soud usnesení změnil tak, že návrhu odvolatele na vstup do řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s. v části uhrazené pohledávky vyhoví v celém rozsahu.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (30.3.2012) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.)., a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, tato lhůta nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podle odstavce 2, přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Podle odstavce 3, přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Po stránce skutkové je nutno uvést, že soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění, na základě kterých dospěl ke správným skutkovým závěrům. Lze tedy shrnout, že v insolvenčním řízení dlužníka Radomíra Šuláka rozhodl soud prvního stupně o úpadku dlužníka usnesením č. j. KSOS 8 INS 7763/2012-A-4 ze dne 5.4.2012, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne. Věřitelé byli v usnesení poučeni o nutnosti přihlásit své pohledávky, dále o tom, jak se přihláška podává i o následcích nepřihlášení. Lhůta byla stanovena v délce 30 dnů a uplynula dne 7.5.2012 (30. den připadl na sobotu 5.5.2012). Odvolatel podal svou přihlášku pohledávky na poště dne 20.6.2014 a na soud prvního stupně došla dne 23.6.2014, tedy o více než dva roky po stanovené lhůtě.

Odvolatel založil své odvolání na námitce, že soud prvního stupně neměl přihlášku pohledávky posuzovat podle jejího označení, ale podle obsahu jako podání obsahující návrh na vstup odvolatele do řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s. Pro posouzení opodstatněnosti této výhrady je podstatné, že podání odvolatele ze dne 20.6.2014 je učiněno na formuláři určeném pro přihlášky pohledávek, v němž odvolatel označil pohledávku za dlužníkem jako nezajištěnou, nepodřízenou, nepodmíněnou a vykonatelnou dle rozsudku č. j. 20C 256/2008-55. Dále uvedl celkovou výši 260.000 Kč a důvod vzniku-ručitelský závazek u Komerční banky, a.s., smlouva o úvěru ze dne 4.6.2013. V rubrice vyhrazené dalším okolnostem poznamenal-úhrada ručitelského závazku u Komerční banky, a.s., smlouva o úvěru ze dne 4.6.2013.

Dále z insolvenčního spisu, včetně přihlášky pohledávky odvolatele vyplývá, že do insolvenčního řízení dlužníka Radomíra Šuláka přihlásila již dne 3.5.2012 svou pohledávku ve výši 372.702,10 Kč, včetně příslušenství, věřitelka Komerční banka, a.s. (přihláška č. P3). Tato pohledávka byla zjištěna a zahrnuta do splátkového kalendáře. V podání ze dne 30.5.2014 Komerční banka, a.s. navrhla, aby na její místo nastoupil věřitel Tomáš Adámek, který uhradil závazek za dlužníka jako ručitel. Usnesením ze dne 2.6.2014 soud prvního stupně vyrozuměl odvolatele v postavení ručitele o podání Komerční banky, a.s. ze dne 30.5.2014 a poskytl mu lhůtu 15 dnů od doručení usnesení k podání návrhu na vstup do řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s. v části jím uhrazené pohledávky. Toto usnesení bylo odvolateli doručeno 6.6.2014. Přihláška pohledávky odvolatele je datována dnem 20.6.2014 (tedy ve lhůtě 15 dnů, která uplynula dne 23.6.2014).

Na základě uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že námitka odvolatele, že jeho podání ze dne 20.6.2014 neměl soud prvního stupně posuzovat jako přihlášku pohledávky, není důvodná. V tomto směru je určující zejména to,

že celková výše pohledávky uvedená odvolatelem v přihlášce pohledávky (260.000 Kč) neodpovídá celkové výši pohledávky přihlášené věřitelkou Komerční bankou, a.s. (372.207,10 Kč), dále také to, že odvolatel pohledávku přihlašoval jako nepodmíněnou (nikoli podmíněnou). Pochybnosti, které snad mohly nastat v souvislosti s uvedením textu o úhradě ručitelského závazku u Komerční banky, a.s. ze smlouvy o úvěru, však byly rozptýleny zcela jasným sdělením a pokynem soudu prvního stupně, který v usnesení ze dne 2.6.2014 (tedy před vyhotovením přihlášky pohledávky) odvolatele vyčerpávajícím způsobem poučil o tom, že je třeba podat návrh na vstup do řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s. podle ust. § 184 odst. 3 IZ.

Za popsané situace postupoval soud prvního stupně v souladu s § 184 odst. 3 IZ, když podání věřitelky Komerční banky, a.s. ze dne 30.5.2014 vyhodnotil jako zpětvzetí přihlášky pohledávky a odvolateli poskytl lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení na místo této věřitelky. Z výše uvedených zjištění a úvah odvolacího soudu rezultuje závěr, že soud prvního stupně rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele pro opožděnost napadeným usnesením správně, proto odvolací soud toto usnesení jako věcné správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že odvolatel nebyl postupem soudu žádným způsobem poškozen a nebyla mu způsobena újma na jeho právech. Podáním ze dne 22.7.2014 totiž odvolatel navrhl svůj vstup do insolvenčního řízení na místo věřitelky Komerční banky, a.s., a to v části jím uhrazené pohledávky v celkové výši 372.207,10 Kč (jistina ve výši 98.357,51 Kč ze smlouvy o úvěru ze dne 4.6.2003 a příslušenství ve výši 273.849,59 Kč). Tomuto návrhu soud prvního stupně vyhověl a usnesením ze dne 28.7.2014 připustil, aby do řízení na místo dosavadní věřitelky č. 3 Komerční banky, a.s. vstoupil odvolatel. Dalším usnesením ze dne 28.7.2014 pak soud prvního stupně změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka při plnění oddlužení splátkovým kalendářem, kdy na místo Komerční banky, a.s. je již uveden jako věřitel odvolatel se zjištěnou pohledávkou ve výši 372.207,10 Kč a poměrem uspokojení pohledávky 93,18 %.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu