2 VSOL 97/2011-P30-8
KSOS 13 INS 8738/2010 2 VSOL 97/2011-P30-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Dalija Sped s.r.o., se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, Přerov I.-Město, IČ: 27 81 41 14, o přihlášce pohledávky věřitele č. 30 Artic Trade s.r.o., se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, Přerov I.-Město, IČ: 28 59 01 55, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2011, č.j. KSOS 13 INS 8738/2010-P30-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 30 Artic Trade s.r.o. (výrok I.) a výrokem II. věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení skončí právní mocí usnesení.

V důvodech uvedl, že usnesením ze dne 20.12.2010 rozhodl o úpadku dlužníka a současně věřitele vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, přičemž je poučil, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a nebudou v rámci řízení uspokojeny. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 20.12.2010 a lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 19.1.2011. Věřitel doručil přihlášku pohledávky do datové schránky dne 20.1.2011 v 15.30.08 hod., tedy po uplynutí stanovené lhůty k podání přihlášek. Proto soud prvního stupně postupoval dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky věřitele odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. Tvrdil, že důvodem pozdního podání přihlášky byla nemoc jednatele Jana Polišenského. Z tohoto důvodu a s poukazem na délku prodlení věřitel požádal o prominutí zmeškání lhůty. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávka byla podána včas .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 20.12.2010, č.j. KSOS 13 INS 8738/2010-A-23 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Kocvrlicha a věřitele, kteří u soudu dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlédne a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ nastaly účinky rozhodnutí o úpadku zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 20.12.2010. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 21.12.2010 a její třicátý den připadl na středu 19.1.2011. Věřitel zaslal přihlášku své pohledávky za dlužníkem do datové schránky soudu prvního stupně až dne 20.1.2011. Přihláška tak byla podána po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, přičemž dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, pohledávku nesplatnou či pohledávku vázanou na podmínku, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2 písm. d/, odst. 3, § 173 IZ). Výjimkou jsou pouze věřitelé ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele dle ust. § 185 IZ odmítl.

Odvolatel ani nezpochybňoval správnost závěru soudu prvního stupně, že přihlášku podal po uplynutí stanovené lhůty. K odvolací argumentaci lze uvést, že z hlediska postupu dle ust. § 185 IZ není právně významné, s jak velkým časovým odstupem po uplynutí insolvenčním soudem určené lhůty byla přihláška podána, tj. zda se tak stalo se zpožděním v řádu dnů, týdnů nebo dokonce měsíců či let. Podstatné je pouze to, že věřitel nepodal přihlášku své pohledávky včas, tedy nejpozději poslední den stanovené lhůty. Nerozhodné jsou i důvody, které věřitele ke zpoždění vedly, zda se jedná pouze o jeho nedbalost, zda se včas nedozvěděl o probíhajícím insolvenčním řízení či zda příčinou opožděnosti přihlášky byly důvody jiné. Prominutí zmeškání lhůty (včetně lhůty k přihlášení pohledávek) totiž v insolvenčním řízení zapovídá ust. § 83 IZ.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR.

V Olomouci dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Olga Chlebková předseda senátu