2 VSOL 964/2016-P15-7
KSBR 29 INS 29085/2015 2 VSOL 964/2016-P15-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Čsl. armády 443, Němčice nad Hanou, PSČ 798 27, identifikační číslo 64497089, o přihlášce pohledávky č. P15 věřitelky č. 13 Hany Malinčíkové, nar. 22.6.1985, bytem Javorová 629, Hulín, PSČ 768 24, rozhodl o odvolání věřitelky č. 13 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 29085/2015-P15-2 ze dne 8.6.2016,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 15 věřitelky č. 13 Hany Malinčíkové ve výši 134.931 Kč doručenou Krajskému soudu v Brně dne 3.6.2016 (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení její účast věřitelky č. 13 ohledně její přihlášky pohledávky č. 15 v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č. j. KSBR 29 INS 29085/2015-A-13 ze dne 9.3.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka. Ve výroku VI. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby nejpozději do 2 měsíců od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, s poučením, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 9.3.2016 v 9.06 hod., poslední den lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynul dne 9.5.2016. Věřitelka č. 13 podáním doručeným dne 3.6.2016 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši isir.justi ce.cz

134.931 Kč, přihlášku pohledávky předala k přepravě provozovateli poštovních služeb dne 2.6.2016. Přihlášku pohledávky tak věřitelka podala až po lhůtě stanovené pro podání přihlášky. Soud proto podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) její přihlášku pohledávky odmítl, s tím, že právní mocí usnesení účast věřitelky č. 13 v insolvenčním řízení ohledně této přihlášky pohledávky končí.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 13 odvolání. Uvedla, že jí nebyla známa skutečnost, že lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 9.5.2016, tedy 23 dní po podání její přihlášky pohledávky. Poukázala na to, že pohledávka je řešena Policií České republiky, neboť jde o pohledávku vzniklou v souvislosti s trestným činem. K odvolání připojila sdělení Okresního státního zastupitelství v Kroměříži ze dne 10.6.2016 o postoupení jejího trestního oznámení podaného dne 3.6.2015 Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, územnímu odboru Kroměříž.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Brně usnesením č. j. KSBR 29 INS 29085/2015-A-13 ze dne 9.3.2016 rozhodl o úpadku dlužníka, na majetek dlužníka prohlásil konkurs, insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Evu Duškovou, a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, soud nebude přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 9.3.2016. Věřitelka č. 13 přihláškou podanou k poštovní přepravě provozovateli poštovních služeb dne 2.6.2016 (doručenou Krajskému soudu v Brně dne 3.6.2016) přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 134.931 Kč z titulu nezaplacení kupní ceny a smluvní pokuty dle kupní smlouvy ze dne 1.4.2014, splatnou dne 30.4.2014.

Podle § 57 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

Lhůta stanovená lhůta pro přihlášení pohledávek je tak lhůtou určenou podle měsíců. V přezkoumávané věci nastaly účinky rozhodnutí o úpadku okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ), to je dne 9.6.2016, a proto věřitelům začala běžet lhůta k přihlášení pohledávek dne 10.6.2016 (v pátek) a konec této lhůty připadl na den 9.5.2016 (pondělí). Věřitelka však podala přihlášku pohledávky k poštovní přepravě až dne 2.6.2016, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, a proto podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávek přihlížet.

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitelky podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Odvolací námitka věřitelky, že nevěděla o uplynutí lhůty k podání přihlášky pohledávky, je bez právního významu. Insolvenční rejstřík je veřejnosti přístupný (§ 419 IZ), a proto bylo věcí věřitelky, aby na základě usnesení (zveřejněném v insolvenčním rejstříku), kterým byli věřitelé dlužníka vyzváni k přihlášení pohledávek ve stanovené lhůtě, pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka včas přihlásila.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni, věřitelskému orgánu a odvolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 21. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu