2 VSOL 964/2012-A-26
KSBR 44 INS 26656/2012 2 VSOL 964/2012-A-26

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Lutínská Nástrojárna s.r.o., identifikační číslo: 250 56 999, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, zastoupeného Mgr. Ondřejem Masopustem, advokátem, se sídlem Olomouc, Sokolská 44, PSČ 779 00, o uložení povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 27.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2012, č.j. KSBR 44 INS 26656/2012-A-9,

t a k t o:

Odvolací řízení o odvolání dlužníka ze dne 27.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2012, č.j. KSBR 44 INS 26656/2012-A -9, se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně vyzval dlužníka, aby ve stanovené lhůtě od právní moci uvedeného usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na označený účet soudu nebo v hotovosti na jeho pokladně.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, podáním ze dne 27.11.2012 (A-15).

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, dlužník jednak zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil (A-21) a následně podáním ze dne 17.12.2012 vzal své odvolání zcela zpět (A-22).

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože dlužník vzal své odvolání proti napadenému usnesení v celém rozsahu zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, proto postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení o odvolání dlužníka zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud nerozhodoval, neboť dlužník je v této fázi řízení jediným jeho účastníkem.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 11. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu