2 VSOL 962/2013-P8-12
KSOS 34 INS 28922/2012 2 VSOL 962/2013-P8-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Drahomíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Odry-Klokočůvek 321, PSČ 742 36, o zpětvzetí popěrného úkonu insolvenčního správce, rozhodl o odvolání věřitele č. 7 AB 4 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 34186049, Amsterdam. Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemsko, adresa pro doručování: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, zastoupeného Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem Haštalská 27, Praha 1, PSČ 110 00, proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 28922/2012-P8-5 ze dne 26.6.2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že zpětvzetí popěrného úkonu podané dne 6.6.2013 (insolvenční správkyní) není účinné.

Proti tomuto rozhodnutí podal včasné odvolání věřitel č. 7 (č. P8) AB 4 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Nizozemsko, reg. č. 34186049. Dříve než o odvolání věřitele odvolací soud rozhodl, věřitel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 15.9.2013 vzal své odvolání zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento pokračování-2-zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal věřitel své odvolání účinně zpět dříve, než bylo o jeho odvolání rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 13. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu