2 VSOL 947/2012-A-13
KSOS 31 INS 8806/2012 2 VSOL 947/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Cihelní 413, 738 01 Frýdek-Místek (adresa pro doručování V předpolí 1464/17, 100 00 Praha 10-Strašnice), identifikační číslo osoby 63 35 42 68, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.8.2012, č.j. KSOS 31 INS 8806/2012-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že insolvenčním návrhem dlužnice bylo dne 12.4.2012 zahájeno insolvenční řízení, usnesením ze dne 11.5.2012, č.j. KSOS 31 INS 8806/2012-A-5 soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení. Současně dlužnici poučil, že nebude-li záloha zaplacena, soud řízení zastaví, případně přistoupí k jejímu vymáhaní. Vzhledem k tomu, že dlužnici nebylo možné písemnosti doručovat na adresu trvalého bydliště, bylo usnesení doručeno na adresu Soběšovice č.p. 1, 739 38 Dolní Domaslavice, která byla soudu sdělena Úřadem práce ve Frýdku-Místku jako adresa trvalá a kontaktní . Usnesení bylo (dle soudu) doručeno dne 16.5.2012 a nabylo právní moci dne 1.6.2012. Protože dlužnice zálohu v určené lhůtě nezaplatila, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 108 odst. 3 zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že s ohledem na svůj zdravotní stav se nezdržovala na trvalé adrese jelikož její byt je zapečetěn exekutorem a tudíž jej nemůže užívat . Přestože má nahlášenu dosílku poštovních zásilek, dopis od soudu se k ní dostal až 15.8.2012, kdy jí byla doručena zásilka od bývalého manžela s korespondencí, doručenou na adresu Soběšovice 1. Proto žádá, aby soud v insolvenčním řízení pokračoval.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je opodstatněné, byť z důvodů jiných, než uvádí v odvolání.

Ze spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno návrhem dlužnice, ve kterém uvedla jako adresu svého bydliště Cihelní 413, 738 01 Frýdek-Místek . Touto adresou soud dlužnici označil jako adresou jejího bydliště a doručovací adresou také v záhlaví usnesení ze dne 11.5.2012 č.j. KSOS 31 INS 8806/2012-A-5, kterým jí uložil zaplatit zálohu 50.000 Kč ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení. Usnesení však doručoval prostřednictvím České pošty s.p. doporučenou zásilkou (v obálce typu III. dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. prosince 2004, č.j. 691/2004-ODS-Org.) na adresu Soběšovice 1, 739 38 Dolní Domaslavice . Podle záznamu pošty na doručence, která obsahuje náležitosti dle § 50g odst. 1, 5 o.s.ř., byla zásilka vložena do domovní schránky na uvedené adrese dne 16.5.2012 v 9:30 hodin.

Podle § 75 odst. 1, 2 IZ o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, dále osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

Podle § 80 odst. 1, 2 IZ, jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří ji insolvenční soud před doručením vyhláškou i tímto údajem. Učinila-li osoba, které se písemnost doručuje zvlášť, v insolvenčním řízení více podání, doručuje se jí písemnost podle odstavce 1 na adresu bydliště nebo sídla anebo na adresu v České republice, na kterou má být písemnost doručována, kterou uvedla v posledním podání insolvenčnímu soudu.

Podle § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V této věci z insolvenčního návrhu, ani z jiného podání dlužnice, doručeného insolvenčnímu soudu do vydání usnesení o uložení zálohy (i do vydání napadeného usnesení), nevyplývá jiná adresa, na kterou by jí měly být doručovány soudní písemnosti, než adresa Cihelní 413, 738 01 Frýdek-Místek . Pokud soud dlužnici doručoval usnesení o uložení zálohy na adresu Soběšovice č.p. 1, 739 38 Dolní Domaslavice , kterou ovšem dlužnice v návrhu a ani později soudu nesdělila, nelze s vložením zásilky do domovní schránky na této adrese spojovat účinky doručení zvláštním způsobem (§ 75 IZ), od kterého by začala dlužnici běžet lhůta k podání odvolání (§ 74 odst. 2 IZ). Proto nelze dovodit, že usnesení o uložení zálohy nabylo právní moci. Dlužnici proto nezačala běžet sedmidenní lhůta k zaplacení zálohy a nelze uzavřít, že dlužnice v soudem stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatila (tato lhůta nezačala běžet, proto nemohla uběhnout). Předpoklad pro zastavení řízení dle § 108 odst. 3 IZ nebyl v této věci splněn a soud nepostupoval správně, když insolvenční řízení podle tohoto ustanovení zastavil.

Pokud by dlužnici nebylo možno doručit usnesení zvlášť postupem dle § 50 odst. 1 o.s.ř. na adrese bydliště, kterou uvedla v návrhu, měl soud možnost postupovat podle § 80 IZ, tedy opětovně jí usnesení, opatřené označením dlužnice jako adresáta, doručit vyhláškou (§ 71 IZ). Takto však nepostupoval.

Napadené usnesení z výše uvedeného důvodu není správné, proto je odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že řízení se nezastavuje.

V dalším řízení insolvenční soud opětovně doručí usnesení o uložení zálohy dlužnici, přitom nepřehlédne, že dlužnice v odvolání označila nově svou korespondenční adresu V předpolí 1464/17, Praha 10-Strašnice . Pokud se soudu nepodaří usnesení o uložení zálohy doručit na tuto adresu a pokud v mezidobí dlužnice nesdělí soudu jinou adresu, bude soud usnesení o uložení zálohy doručovat postupem dle § 80 IZ. Teprve jestliže usnesení o uložení zálohy nabude právní moci a dlužnice nesplní uloženou povinnost zaplatit zálohu ve stanovené lhůtě 7 dnů od právní moci, bude soud v řízení postupovat podle § 108 odst. 3 IZ.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 25. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu