2 VSOL 943/2014-A-14
KSOS 22 INS 11695/2014 2 VSOL 943/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěch Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Moniky Königsmarkové, nar. 6.12.1976, bytem Náměstí 9. května 14, Moravský Beroun, PSČ 793 05, adresa pro doručování: Stará Libavá 17, Moravský Beroun, PSČ 793 05, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 22 INS 16695/2014-A-9 ze dne 7.8.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, doložila souhlasy věřitelů České správy sociálního zabezpečení, CLUB VEGAS s.r.o. a Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jejichž pohledávky pochází z podnikatelské činnosti. Podáním doručeným soudu dne 22.7.2014 však věřitel dlužnice INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů o.s. vyslovila nesouhlas s řešením úpadku dlužnice formou oddlužení. Tento nesouhlas je tak překážkou povolení a schválení oddlužení dlužnice, jediným možným způsobem řešení dlužnice je konkurs. Soud vzal v úvahu, že dlužnice nedisponuje majetkem, který by po prohlášení konkursu umožnil výkon činnosti insolvenčního správce, neboť dlužnice vlastní toliko movité věci v hodnotě přibližně 500 Kč. Z tohoto důvodu soud uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) ve výši 50.000 Kč s přihlédnutím k tomu, že minimální odměna insolvenčního správce by v případě řešení úpadku konkursem činila 45.000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a lze důvodně očekávat vznik dalších nákladů s konkursem spojených (hotových výdajů insolvenčního správce apod.).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že má dluhy z podnikání, avšak několik let nepodniká a je zaměstnána, dluhy z podnikání tvoří jen část jejích celkových dluhů. Domnívá se, že při řešení jejího úpadku oddlužením by se věřitelům dostalo vyššího uspokojení než při prohlášení konkursu, jelikož nevlastní žádný hodnotný movitý ani nemovitý majetek. Poukázala na to, že nemá žádné finanční prostředky a z tohoto důvodu podala insolvenční návrh, že v jejích možnostech není zaplatit soudem požadovanou zálohu. Navrhla, aby napadené usnesení bylo odvolacím soudem zrušeno.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 389 odst. 1 písm. b) IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Podle § 389 odst. 2 IZ, dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle § 108 odst. 1 a odst. 2 věty prvé IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 25.4.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má celkem 12 peněžitých závazků ve výši 1.212.308,87 Kč včetně příslušenství, z toho 5 závazků v celkové výši 455.850,20 Kč pochází z podnikání, všechny závazky jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů, žádný závazek není zajištěný, 11 závazků je vykonatelných a 10 z nich je vymáháno exekučně. V návrhu specifikovala své závazky co do označení věřitele, právního důvodu, výše a splatnosti závazků (v letech 2006 až 2012), jako závazky z podnikání uvedla závazky vůči věřitelům INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů o.s., CLUB VEGAS s.r.o., Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, územnímu pracovišti Opava, Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Okresní správě sociálního zabezpečení v Olomouci. K návrhu dlužnice doložila seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců, v seznamu majetku uvedla toliko movitý majetek-oblečení a věci osobní potřeby v současné odhadované hodnotě 500 Kč. Přípisem ze dne 20.6.2014 Česká správa sociálního zabezpečení sdělila dlužnici, že v tomto okamžiku se nemůže konkrétně vyjádřit v její insolvenční věci a že shledá-li soud podmínky pro rozhodnutí o řešení úpadku dlužnice oddlužením, bude rozhodnutí soudu respektovat. Přípisem ze dne 19.6.2014 společnost CLUB VEGAS s.r.o. sdělila dlužnici, že souhlasí s řešením jejich závazků vůči ní v rámci insolvenčního řízení oddlužením. Přípisem ze dne 19.6.2014 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sdělila dlužnici, že nemůže vydat souhlas k řešení úpadku oddlužením, v případě, že o způsobu řešení úpadku oddlužením rozhodne soud, bude tuto skutečnost respektovat. Přípisem ze dne 27.6.2014 sdělila společnost INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s. dlužnici, že nesouhlasí s povolením řešení úpadku v insolvenčním řízení formou oddlužení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužnice je v úpadku ve formě platební neschopnosti, neboť má peněžité závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma), které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopna plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b/ IZ). Současně je zřejmé, že dlužnice má nezajištěné závazky z podnikání vůči 5 věřitelům, z toho jeden věřitel vyslovil nesouhlas s řešením úpadku dlužnice oddlužením a jeden věřitel vyslovil s tímto způsobem řešení úpadku dlužnice souhlas. Dva věřitelé se vyjádřili pouze tak, že nemohou vyjádřit souhlas se způsobem řešení úpadku dlužnice oddlužením a že shledá-li soud podmínky pro rozhodnutí o tomto způsobu řešení úpadku dlužnice, budou rozhodnutí respektovat, což podle odvolacího soudu nelze považovat za souhlas. Jeden věřitel se ke způsobu řešení úpadku dlužnice nevyjádřil vůbec a ve vztahu k tomuto věřiteli ani dlužnice jeho souhlas netvrdila. Lze proto uzavřít, že dlužnice není osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, neboť má závazky z podnikání, které brání způsobu řešení úpadku oddlužením (§ 389 odst. 2 písm. b/ IZ), a proto její návrh na povolení oddlužení bude odmítnut (§ 390 odst. 3 IZ). Jediným možným řešením úpadku dlužnice je tak konkurs (§ 396 IZ). Dlužnice nemá žádné pohotové finanční prostředky (v hotovosti ani na účtu), vlastní toliko movité věci nepatrné hodnoty, za této situace je zcela odůvodněna potřeba zálohy na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 IZ.

Účelem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho činnosti od počátku, a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení. Záloha správci umožní uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužnice, případně majetku dalších osob, který by z hlediska institutů neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů dlužnice mohl též náležet do majetkové podstaty dlužnice. K tomu je nutno uvést, že náklady insolvenčního řízení nelze přenášet na stát (§ 38 odst. 2 IZ), který by hradil odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v případě, že by prověřování majetkové situace dlužnice insolvenčním správcem nevedlo ke zjištění a zpeněžení majetku v potřebném rozsahu.

Soud prvního stupně stanovil správně i výši zálohy částkou 50.000 Kč, když je nutno vzít v úvahu minimální výši odměny insolvenčního správce při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem v částce 45.000 Kč bez DPH (vyhl. č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a další náklady, zejména hotové výdaje insolvenčního správce.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu