2 VSOL 942/2012-P43-9
KSBR 29 INS 5003/2011 2 VSOL 942/2012-P43-9

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Cereamlýn s.r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00, identifikační číslo: 262 88 117, adresa pro doručování Březník 254, PSČ 675 74 Třebíč, o přihlášce pohledávky č. 43 věřitele č. 43 ORGANIC OILS S.P.A., Strada per Montebuono 12/B, 061 32 Mugnano, Perigea, zastoupeného JUDr. Petrem Chárou, advokátem, se sídlem Praha 2, Francouzská 6/80, PSČ 120 00, rozhodl o odvolání tohoto věřitele ze dne 14. srpna 2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2012, č.j. KSBR 29 INS 5003/2011-P43-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2012, č.j. KSBR 29 INS 5003/2011-P43-2 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 173 odst. 1, odst. 4, § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávky č. 43, věřitele č. 43 ORGANIC OILS S.P.A. ze dne 7. 11. 2011, doručenou soudu 10.11.2011, ve výši 162.146,57 Kč (výrok I.) a dále deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí.

V důvodech uvedl, že usnesením č.j. KSBR 29 INS 5003/2011-A-2 ze dne 25. 3.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci insolvenčního návrhu dlužníka Cereamlýn s.r.o., v insolvenčním rejstříku bylo toto usnesení zveřejněno dne 25. 3. 2011 v 8:14 hodin. Usnesením ze dne 3.5.2011, č.j. 5003/2011-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka a ve výroku IV. uvedeného usnesení byli vyzváni věřitelé dlužníka, aby nejpozději do 6. 6. 2011 přihlásili své pohledávky, zároveň byli poučeni o skutečnosti, že k přihláškám, které budou podány po uplynutí této lhůty, nebude soud přihlížet a nebudou v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 5. 2011 v 6:49 hodin. Poslední den lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynul dne 6. 6. 2011. Podáním ze dne 7.11.2011, daným k poštovní přepravě dne 9.11.2011 a doručeným soudu dne 10.11.2011 přihlásil věřitel č. 43 do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 162.146,57 Kč. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že přihláška č. 43 věřitele č. 43: ORGANIC OILS S.P.A., Strada per Montebuono 12/B, 061 32 Mugnano, Perigea, byla doručena po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek, tj. byla podána opožděně. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení podal označený věřitel včasné odvolání, v němž namítal, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení. Soud zcela ignoroval, že věřitel je právnickou osobou se sídlem, ústředím, bydlištěm či místem, kde se obvykle zdržuje, v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor; věřitel má sídlo v Itálii. Tato skutečnost má zcela zásadní význam pro posouzení včasnosti jeho přihlášky. Z článku 40 Nařízení rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, které je přímo aplikovatelné i na území České republiky, vyplývá povinnost insolvenčního soudu, resp. správce, neprodleně informovat věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech, o tom, že v některém členském státě (zde v České republice) bylo zahájeno úpadkové řízení. Uvedená povinnost je promítnuta do § 430 IZ. Tuto povinnost soud prvního stupně nesplnil a tedy rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku a výzvu k přihlášení pohledávky s poučením o závazných lhůtách a dalších podmínkách pro přihlášení, odvolateli (věřiteli) zvlášť nezaslal. Proto je nesprávný závěr soudu, že podal přihlášku opožděně. Opak je totiž pravdou, neboť shora uvedené listiny, včetně výzvu k podání přihlášky zvlášť nedostal, proto je jeho přihláška včasná, lhůta mu dosud nemohla uplynout. Rovněž judikatura Nejvyššího soudu ČR tento jeho závěr potvrzuje, neboť i dle Nejvyššího soudu lhůta známým zahraničním věřitelům začíná běžet až ode dne, kdy jim výzva k podání přihlášky byla doručena zvlášť. V posuzovaném případě dlužník odvolatele jako známého zahraničního věřitele ve svém seznamu závazků řádně uvedl, proto rovněž insolvenčnímu soudu musel být odvolatel jako zahraniční věřitel od počátku znám. Přesto jej řádně nevyzval, věřitel se o zahájení tohoto insolvenčního řízení dozvěděl vlastní aktivitou. Navrhl změnu napadeného usnesení.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, částečně však z jiných než odvolatelem uváděných důvodů.

Pokud se týče zjištění o zahájení předmětného insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku a výzvy tuzemským věřitelům k podání přihlášek, podání přihlášky odvolatelem, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí odkazuje na odůvodnění napadaného usnesení, neboť potud má oporu ve spise. Ze spisu vyplývá i to, že dlužník odvolatele jako známého zahraničního věřitele uvedl v seznamu svých závazků.

Ustanovení § 430 IZ stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

To, že odvolatel je známým zahraničním věřitelem a zda soud prvního stupně vůči němu beze zbytku splnil povinnost vyplývající z ust. § 430 IZ však z odůvodnění napadeného usnesení nevyplývá. Z tohoto hlediska jde proto o rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, uváděná soudem prvního stupně mimo napadené usnesení, po jeho vydání, v přípise ze dne 4.9.2012 adresovaném odvolateli a dále v předkládací zprávě pro odvolací soud.

Za dané situace proto odvolacímu soudu nezbylo než postupovat dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a napadené usnesení v celém rozsahu zrušit a dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude na soudu prvního stupně, aby se včasností přihlášky odvolatele znovu zabýval. Pokud opětovně dovodí, jak předesílá v předkládací zprávě a ve shora označeném přípise pro odvolatele, že povinnost dle ust. § 430 IZ byla vůči odvolateli splněna a to doručením zásilky dne 5.9.2011 , pak je na něm, aby v novém rozhodnutí náležitě zdůvodnil, jak a na základě jakých důkazů, k těmto závěrům dospěl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, správci a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu