2 VSOL 936/2012-A-20
KSOS 39 INS 9699/2012 2 VSOL 936/2012-A-20

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 184 81 205, bytem Třinec-Dolní Líštná, Topolová 404, PSČ 739 61, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání doručeném dne 7.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2012, č.j. KSOS 39 INS 9699/2012-A-15,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2012, č.j. KSOS 39 INS 9699/2012-A-15, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesení soud prvního stupně s poukazem na ust. § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka s odůvodněním, že dlužník se domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením. Soud usnesením ze dne 9.5.2012, č.j KSOS 39 INS 9699/2012-A-6 vyzval v souladu s § 108 IZ dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, a to ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení a poučil jej o možném zastavení insolvenčního řízení v případě nezaplacení zálohy. Dlužník podal proti uvedenému usnesení včasné odvolání. Rozhodnutím ze dne 20.6.2012 Vrchní soud usnesení soudu I. stupně změnil a uložil dlužníkovi povinnost zaplatit tuto zálohu ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 26.6.2012. Z vyjádření mzdové účtárny soudu ze dne 24.9.2012 bylo zjištěno, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena nebyla. S ohledem na výše uvedené soud postupoval dle ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že záloha na náklady insolvenční řízení mu byla stanovena v maximální výši, nicméně vzhledem k jeho tíživé finanční situaci, ji nemůže zaplatit v dané lhůtě. Žádal změnu napadeného usnesení a pokračování v řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Skutková zjištění soudu prvního stupně jsou úplná a správná, proto odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení. Jelikož usnesení o uložení zálohy je pravomocné, pak při přezkoumávání nyní odvoláním napadeného usnesení je pro odvolací soud rozhodující pouze ta skutečnost, zda dlužník zálohu ve stanovené lhůtě zaplatil. Jelikož se tak dle obsahu spisu nestalo, pak byl další postup soudu prvního stupně zcela v souladu se zákonem a to s ust. § 108 odst. 3 IZ, když předmětné řízení zastavil. Co se týče požadavku a stanovení výše zálohy, v tomto směru odvolací soud odkazuje na důvody uvedené v jeho usnesení ze dne 20.6.2012 (č.l.A-11).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu