2 VSOL 929/2012-P13-8
KSOS 34 INS 8374/2011 2 VSOL 929/2012-P13-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní třída 164/38, 736 01 Havířov, o přihlášce pohledávky věřitele CASH COLLECTORS CZ, a.s., se sídlem Týn 1049, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikační číslo osoby 27 93 27 88, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování Hilleho 6, 602 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2012, č. j. KSOS 34 INS 8374/2011-P13-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku evidovanou pod č. P13 věřitele č. 13 CASH COLLECTORS CZ, a.s. (výrok I.) a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že podáním ze dne 7.8.2012 přihlásil věřitel svoji pohledávku ve výši 307.868,96,-Kč do insolvenčního řízení dlužníka Ivana anonymizovano . Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla vydána dne 17.5.2011 v 11:08 hod a zveřejněna v 11:20 hod. Usnesením o zjištění úpadku dlužníka ze dne 26.5.2011 byli věřitelé, kteří si do jeho vydání nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno dne 26.5.2011 a lhůta k podání přihlášek uplynula dne 27.6.2011. Vzhledem k tomu, že věřitel č. 13 podal přihlášku pohledávky po uplynutí lhůty, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a pro opožděnost ji odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel CASH COLLECTORS CZ, a.s. (dále jen odvolatel ). Tvrdil, že soud prvního stupně nesprávně právně posoudil skutkový stav, když nevzal v potaz závažnou chybu při doručování, konkrétně nesprávné označení dlužníka v insolvenčním rejstříku. Soud prvního stupně sice zveřejnil rozhodnutí o úpadku dne 26.5.2011, ale dlužníka nebylo možné dohledat dle identifikačního čísla, jelikož dlužník jím nebyl v příslušném období, ve kterém mají možnost věřitelé své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení, označen. Odkázal na ust. § 420 odst. 2 IZ a na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 VSOL 81/2011-P26.8 ze dne 24.8.2011 a usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 35/2010-P59-18 ze dne 27.9.2011. Podle názoru odvolatele je bezpředmětné, pokud v insolvenčním rejstříku k danému insolvenčnímu řízení a k danému dlužníkovi chybí anebo je vadně uveden i jeden z identifikátorů a věřitel zrovna tento použil pro lustraci rejstříkem. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky odvolatele se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 uvedeného ustanovení tato lhůta nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 420 odst. 1 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Podle odstavce 2, je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Podle odstavce 4, údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě usnesením č. j. KSOS 34 INS 8374/2011-A-5 ze dne 26.5.2011, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne v 8:19 hod., zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Radima Struminského (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, a současně věřitele uvědomil, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží, a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok III.). Věřitelé byli rovněž informování, že formulář přihlášky pohledávky (tedy nikoli usnesení o zjištění úpadku) je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz. Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 26.5.2011. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 27.5.2011. Jelikož třicátý den lhůty připadl na sobotu, bylo posledním dnem pro včasné podání přihlášky pondělí 27.6.2011. Odvolatele podal svou přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 6.8.2012, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, pročež dle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ), včetně pohledávek podmíněných, s výjimkou případů ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele.

Dlužníkovi je třeba přisvědčit v tom, že insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, které se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), a to i když z obsahu insolvenčního návrhu nevyplývají. Dále lze doplnit, že povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob (které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány) ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o fyzických osobách podnikajících podle rodného čísla nebo identifikačního čísla, a mají právo porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost (srovnej závěry Vrchního soudu v Praze formulované v usnesení ze dne 11.11.2010, č. j. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P26-7).

V posuzované věci odvolací soud zjistil z insolvenčního spisu vedeného v systému ISIR, že identifikační číslo dlužníka bylo do insolvenčního rejstříku doplněno dne 17.5.2011, v 11:17 hod., tedy dříve než soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka (26.5.2011). Proto je neopodstatněná námitka odvolatele, že v příslušném období, ve kterém mají možnost věřitelé své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení, nebyl dlužník označen identifikačním číslem. Ostatně odvolatel sám žádné důkazy na podporu své argumentace odvolacímu soudu nepředložil.

Lze tedy uzavřít, že v době vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka (26.5.2011) byl již dlužník řádně identifikován identifikačním číslem osoby ve smyslu ust. § 420 IZ. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele postupem podle ust. § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem (§ 75, § 76 IZ) k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 238a odst. 1 písm. a/, § 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 28. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu