2 VSOL 927/2014-A-24
KSBR 30 INS 15771/2014 2 VSOL 927/2014-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků a) Vladislavy anonymizovano , anonymizovano a b) Radka anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Zárybnická 457, Velké Bílovice, PSČ 691 02, o insolvenčním návrhu dlužníků, o návrhu soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad Břeclav, se sídlem Nám. T.G.M. 17, Břeclav, PSČ 690 02, na vydání předběžného opatření, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 15771/2014-A-13 ze dne 29.7.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že návrh, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým soudnímu exekutorovi Mgr. Liboru Cinkovi, Exekutorský úřad Břeclav, umožní provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 123 EX 108/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitosti povinného Radka anonymizovano , anonymizovano , a to pozemku parc. č. 649 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 457, bydlení, zapsané na LV č. 1767 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území a obec Velké Bílovice, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 15771/2014 k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně nařídil předběžné opatření, kterým umožnil soudnímu exekutorovi Mgr. Liboru Cinkovi, Exekutorský úřad Břeclav, provést exekuci vedenou u jeho exekutorského úřadu pod sp. zn. 123 EX 108/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitosti povinného Radka anonymizovano specifikované v rozhodnutí byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 15771/2014 k dispozici v tomto řízení.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužníci podali dne 9.6.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, v seznamu závazků označili věřitele Cordtrade s.r.o. se splatnou pohledávkou ve výši 710.388,28 Kč a uvedli, že tato pohledávka je řešena exekučně u soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad Břeclav. Tento soudní exekutor dne 25.7.2014 podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým by mu bylo umožněno provést exekuci vedenou pod sp. zn. 123 EX 108/12 s tím, že Radek Osička je vlastníkem nemovitostí, ohledně kterých podal návrh na vydání předběžného opatření k omezení účinků spojených se zahájením řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Soud zjistil, že u zdejšího soudu bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníků pod sp. zn. KSBR 33 INS 7308/2014, v rámci kterého byl jejich insolvenční návrh soudem odmítnut. Nadto v tomto řízení byli dlužníci vyzváni soudem, aby doplnili svůj návrh o potvrzení o výši jejich příjmů, tyto doklady však nedoložili, a proto usnesením ze dne 16.7.2014 byla dlužníkům uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení, když nedostatky návrhu na oddlužení povedou k jeho odmítnutí a způsobem řešení úpadku dlužníků bude konkurs. S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů dlužníků má soud za osvědčené, že dlužníci svůj insolvenční návrh nemíní vážně a podali jej proto, aby zabránili provedení exekuce. Soud proto podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ nařídil předběžné opatření.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Poukázali na to, ve svém insolvenčním návrhu uvedli skutečný důvod podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, a to že v oddlužení v současné době vidí jejich poslední šanci, jak se vymanit ze současného stavu. Namítli, že jsou si vědomi skutečnosti, že k prodeji jejich nemovitého majetku může v rámci insolvenčního řízení dojít, což potvrzuje prohlášení uvedené v návrhu, že pohledávka zajištěného věřitele ve výši 710.388,28 Kč se bude uspokojovat prodejem zajištěných nemovitostí. Podle jejich názoru prodej jejich majetku v rámci insolvenčního řízení bude daleko transparentnější oproti jeho prodeji v řízení exekučním. Nesouhlasí s tím, že nemíní insolvenční návrh vážně, jejich insolvenční návrh je návrhem perfektním, obsahujícím veškeré náležitosti a přílohy v souladu s ustanovením § 104 IZ. Namítli, že soudem byli vyzváni k doplnění návrhu na povolení oddlužení, nikoli insolvenčního návrhu, listiny dokládající údaje o jejich příjmech za poslední tři roky měly být součástí jejich insolvenčního spisu, neboť je dokládali v předchozím insolvenčním řízení, na což v podání ze dne 22.5.2014 odkázali. Výzva soudu proto neměla žádné opodstatnění, nicméně z hlediska opatrnosti veškeré doklady o příjmech za poslední tři roky opětovně doložili. Poukázali na to, že předchozí insolvenční návrh byl odmítnut z důvodu, že soud prvního stupně nerespektoval jejich žádost o prodloužení lhůty ke splnění povinnosti. Podle jejich názoru napadeným rozhodnutím byli nespravedlivě poškozeni, jakož i jejich věřitelé, včetně věřitele Cordtrade s.r.o., naopak byl zvýhodněn věřitel Mgr. Libor Cinka, soudní exekutor, a to pro pohledávku z titulu odměny exekutora náhrady nákladů exekučního řízení. Napadeným rozhodnutím došlo k porušení zásad insolvenčních řízení zakotvených v ustanovení § 5 písm. a) a písm. d) IZ. Navrhli, aby napadené rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno nebo změněno tak, že návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) věty první IZ, se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci podali u soudu prvního stupně dne 9.6.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení

(na předepsaném formuláři), kterým se domáhají rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. K okolnostem osvědčujícím jejich úpadek v návrhu uvedli, že mají ve společném jmění manželů celkem 14 nezajištěných peněžitých závazků u 11 věřitelů ve výši 637.466,08 Kč a 1 zajištěný závazek ve výši 710.388,28 Kč, všechny závazky nejsou plněny po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. V návrhu specifikovali (v bodech 17 až 20) své závazky tak, že označili věřitele, právní důvod, výši závazku a jeho splatnost, případně zda se jedná o závazek vykonatelný nebo nevykonatelný a zajištěný nebo nezajištěný. K návrhu dlužníci doložili seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 15771/2014-A-9 ze dne 18.6.2014 byli dlužníci vyzváni, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnili přílohy k insolvenčnímu návrhu a doplnili nebo opravili návrh na povolení oddlužení tak, že k údajům uvedeným v bodě 12 návrhu předloží výplatní pásky nebo jiné listiny osvědčující výši jejich příjmů za poslední tři roky. Na tuto výzvu soudu dlužníci reagovali podáním ze dne 20.6.2014 tak, že požadované dokumenty dokládají, avšak toto podání neobsahuje žádnou přílohu. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 15771/2014-A-11 ze dne 16.7.2014 byla dlužníkům uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Podáním ze dne 30.6.2013 podal soudní exekutor Mgr. Libor Cink, Exekutorský úřad Břeclav, návrh na vydání předběžného opatření s odkazem na ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ s odůvodněním, že byl pověřen k provedení exekuce proti povinnému Radku anonymizovano ve prospěch oprávněného Cordtrade s.r.o. pro pohledávku ve výši 663.540 Kč s příslušenstvím, v rámci exekučního řízení vydal dne 5.11.2012 exekuční příkaz ve vztahu k nemovitostem dlužníka zapsaným na LV č. 1767 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro k.ú. a obec Velké Bílovice. V době exekučního řízení podal dlužník insolvenční návrh dne 16.5.2013 vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 13798/2013 a opětovně spolu s dlužnicí dne 18.3.2014 vedený u téhož soudu pod sp. zn. KSBR 33 INS 7308/2014, oba tyto návrhy byly soudem odmítnuty. Jedná se proto pouze o obstrukční insolvenční návrh dlužníků, jehož účelem je zmařit provedení dražebního jednání, když od roku 2012 na pohledávku oprávněného a předmětné exekuční řízení povinní ničeho neuhradili. K návrhu soudní exekutor doložil exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí dlužníka ze dne 5.11.2012, usnesení o ustanovení znalce ze dne 10.1.2014 a usnesení o určení ceny nemovitostí a určení ceny znalečného ze dne 23.5.2014, ze kterých vyplývá, že povinnými v exekučním řízení jsou dlužníci. Z výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1767 pro k.ú. a obec Velké Bílovice, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, vyplývá, že dlužník je výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 32 INS 14349/2012 soud zjistil, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení podaným dne 13.6.2012 Ladislavou anonymizovano , které bylo dne 18.12.2012 zastaveno. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 24 INS

13798/2013 soud zjistil, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Cordtrade s.r.o. dne 16.5.2013, usnesením ze dne 21.5.2013 (pravomocným dne 13.6.2013) byl insolvenční návrh věřitele odmítnut. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 33 INS 7308/2014 odvolací soud zjistil, že dlužníci podali u soudu prvního stupně dne 18.3.2014 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jejich insolvenční návrh byl usnesením ze dne 17.4.2014 odmítnut, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.5.2014.

Odvolací soud považuje za nutné nejprve uvést, že novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 334/2012 Sb. byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením (způsobem stanoveným v předběžném opatření) omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb. (novely insolvenčního zákona účinné od 1.11.2012) vyplývá, že bylo novelizováno ustanovení § 82 IZ z důvodu vyskytování se pokusů zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka s tím, že může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem, a to jako jedno z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti takovým postupům, tedy rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření. Insolvenčnímu soudu se tedy nově přiznává (v ustanovení § 82 písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jak jsou uvedeny v ustanovení § 109 odst. 1 IZ. Tím se insolvenčnímu soudu otevírá možnost (při respektu k zásadám insolvenčního řízení vyjádřeným v ustanovení § 5 IZ) například povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby například výtěžek z dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

V přezkoumávané věci se odvolací soud neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužníci opakovaně podávají insolvenční návrhy (spojené s návrhem na povolení oddlužení) ve snaze zabránit probíhající exekuci, a proto je dán důvod hodný zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Předně je nutno uvést, že soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí odůvodnil předběžného opatření pouze časovou posloupností toho, že dlužníci již jednou v roce 2014 podali společný insolvenční návrh, který byl odmítnut, a že nereagovali na výzvu soudu k odstranění vad návrhu na povolení oddlužení. Současně však dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužníků splňuje náležitosti

řádného návrhu, čemuž lze přisvědčit. Podle odvolacího soudu není toto posouzení soudu prvního stupně správné, neboť pouze z těchto skutečností nelze usuzovat na to, že dlužníci nemíní svůj insolvenční návrh vážně a účelem jeho podání je zabránění exekuce. Proto není ani dán důvod hodný zvláštního zřetele k nařízení předběžného opatření, které by vyloučilo některý z účinků spojený se zahájením insolvenčního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ (v dané věci provedení exekuce na nemovitý majetek ve výlučném vlastnictví dlužníka).

Podle odvolacího soudu nelze v tomto směru přičítat k tíži dlužníků, že poté, co jim byl odmítnut společný insolvenční návrh pro vady, podali nový, již řádný insolvenční návrh, který je projednatelný. Nadto neodstranění vad návrhu na povolení oddlužení nebrání věcnému projednání insolvenčního návrhu. Pokud jde o předchozí insolvenční řízení ve věci dlužníků, je nutno vzít v úvahu, že insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužnice bylo ukončeno se značným časovým odstupem (v roce 2012) a že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo vedeno o insolvenčním návrhu podaném věřitelem, nikoli dlužníkem.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, navrhovateli předběžného patření a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 17. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu