2 VSOL 923/2012-A-10
KSBR 29 INS 24452/2012 2 VSOL 923/2012-A-10

U s n e s e n í

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jitky Kreuzwieserové, nar. 17.2.1974, bytem Znojmo, 28. října 2384/4, PSČ 669 02, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 14.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2012, č.j. KSBR 29 INS 24452/2012-A-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.10.2012, č.j. KSBR 29 INS 24452/2012-A-5, se m ě n í takto:

Insolvenční návrh dlužnice ze dne 8.10.2012 se n e o d m í t á

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, § 103 odst. 1, odst. 2 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen též IZ ), dále s poukazem na judikaturu Nejvyššího soudu odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Podle odůvodnění se dlužnice tímto návrhem domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčující úpadek však pouze uvedla, že v současné době má 3 peněžité závazky, které není schopna splácet déle jak tři měsíce, z čehož vyplývá, že je v úpadku. Dále uvedla, že na dva závazky bylo vydáno soudní nebo exekuční usnesení. Takto podaný insolvenční návrh je však neurčitý a neobsahuje všechny náležitosti, dlužnice nevěnovala pozornost řádnému vyplnění formuláře pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení a zcela rezignovala na popis jakýchkoliv skutečností osvědčujících úpadek. K počtu svých věřitelů se dlužnice nevyjádřila. Z výše uvedeného obecného tvrzení dlužnice nelze posoudit, zda dlužnice je či není v úpadku či zda jí úpadek hrozí. V rámci seznamu závazků dlužnice sice řádně identifikovala své věřitele, uvedla právní důvod vzniku svých závazků, ale nevyjádřila se k jejich splatnosti. Na základě posouzení insolvenčního návrhu společně se seznamem závazků, který je jednou z povinných příloh insolvenčního návrhu, soud dospěl k závěru, že je u dlužnice dána mnohost závazků a pluralita věřitelů, z tvrzení dlužnice však nelze usoudit, zda jsou její nevykonatelné závazky více jak 30 dní po splatnosti a že dlužnice tyto závazky neplní déle jak 3 měsíce. Dlužnice dále v návrhu označila čísly jednacími exekuční řízení vedená k vymožení jejích závazků a soud by tak mohl dospět k závěru, že závazek je vykonatelný a tudíž po splatnosti déle jak 30 dní. Na základě nedostatečných tvrzení dlužníka však nelze usoudit, zda vykonatelné pohledávky dlužníka jsou, či nejsou hrazeny prostřednictvím výkonu rozhodnutí nebo v rámci exekuce. Nelze ani usoudit, zda dlužníkem tvrzená neschopnost dostát jeho závazkům je objektivní, či zda jde pouze o neochotu dlužníka plnit své peněžité závazky. Lze tedy konstatovat, že v návrhu uvedené skutečnosti jsou popsány nedostatečným způsobem a nelze bez dalšího uzavřít, že se dlužnice se nachází v úpadku, tedy usuzovat na její objektivní neschopnost po dobu delší tří měsíců dostát svým peněžitým závazkům.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí. Dle jejího názoru insolvenční návrh vyplnila řádně a podle vzoru, který byl na internetu. Navrhla zrušení napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice nelze upřít důvodnost.

Obsah insolvenčního návrhu vymezuje insolvenční zákon v ustanovení § 103 a další náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka stanoví rovněž ust. § 104 IZ.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou uvedeny v ust. § 391 IZ a listiny, které je k tomuto návrhu dlužník povinen předložit jsou uvedeny v ust. § 392 IZ.

V přezkoumávaném případě dlužnice využila pro podání insolvenčního návrhu formulář, který je předepsán pro návrh na povolení oddlužení. Z tohoto návrhu vyplývá (bod 07 a 08), že:

-dlužnice je na mateřské dovolené od 30.8.2010 dosud a že pobírá v současné době toliko mateřský příspěvek (dle doložených příjmů ve výši 8.710,-Kč);

-dále v bodech 12 a 13 označila svůj movitý majetek, z něhož 6 věcí je předmětem zajišťovacích práv, současně odkázala na spisovou značku exekučního řízení;

-v bodu 14, 16 a 17 dlužnice uvedla celkem 3 závazky, dostatečným způsobem označila své tři věřitele, uvedla právní důvod svých závazků a jejich výši. Z těchto údajů vyplývá, že dlužnice má jeden nevykonatelný nezajištěný závazek vůči Profidebt s.r.o. ve výši 93.682,-Kč z titulu půjčky, jeden vykonatelný nezajištěný závazek vůči Home Credit a.s. ve výši 124.603,-Kč z titulu půjčky, ohledně něhož probíhá dle uvedené spisové značky exekuční řízení pod sp. zn. 97EX77449/08 , tedy od roku 2008, dále má dlužnice z titulu půjčky vykonatelný a zajištěný závazek (rozsah zajištění je uveden pod bodem 13 návrhu) vůči Matco s.r.o. ve výši 30.442,-Kč, ohledně kterého probíhá dle uvedené spisové značky exekuční řízení pod sp. zn. 018EX215010 , tedy od roku 2010.

Z těchto všech uvedených údajů, včetně dalších okolností, které dlužnice uvedla pod bodem 21 formuláře (že je v úpadku, má 3 peněžité závazky, které není schopna splácet 3 měsíce, na dva závazky bylo vydáno soudní nebo exekuční rozhodnutí), lze dle názoru odvolacího soudu dovodit, že dlužnice (tvrdí), že má nejméně dva vykonatelné a tudíž splatné závazky vůči nejméně dvěma věřitelům, z toho jeden závazek je splatný nejméně od roku 2008 a druhý nejméně od roku 2010 (dle uvedených spisových značek). Jde tedy o závazky vůči více věřitelům, po splatnosti déle jak 30 dnů, které dlužnice řádně a včas neplní více jak 3 měsíce (návrh byl podán 8.10.2012). Společně s dalšími tvrzeními dlužnice, že je na mateřské dovolené a že tudíž není schopna řádně splácet své závazky, lze dovodit, pokud se všechna shora uvedená tvrzení ukáží být pravdivými, že dlužnice je v úpadku dle § 3 odst. 1, odst. 2 písm. b) IZ. To zda dlužnice je či není objektivně schopna své závazky splácet, případně zda z její strany nejde jen o neochotu, bude možno vyhodnotit až při věcném posouzení jejího insolvenčního návrhu a listin, které k němu doložila, případně na další výzvu soudu doloží (§ 104, § 128 odst. 2 IZ).

Na základě shora uvedených zjištění a argumentace odvolací soud uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice obsahuje dostatek rozhodujících skutečností, jež jsou způsobilé (pokud se ukáží pravdivými) osvědčit její úpadek, a že důvod k postupu dle ust. § 128 odst. 1 IZ nebyl v daném případě namístě.

Proto postupoval odvolací dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. v platném znění (s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 19.1.2010 sp. zn. Pl. ÚS 16/09, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 48/2010 a kterým bylo s účinností od 1.4.2011 zrušeno ust. § 220 odst. 3 o.s.ř.) a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V dalším řízení se bude soud prvního stupně zabývat rovněž návrhem dlužnice na povolení oddlužení a jde-li o návrh bez vad, včetně seznamů, bude se insolvenčním návrhem dlužnice zabývat věcně.

Na adresu dlužnice odvolací soud dodává, že dlužnice by měla sama zvážit, zda na svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na oddlužení setrvá, neboť s ohledem na skutečnost, že je na mateřské dovolené a při výši jejích dosavadních příjmů, počtu osob, vůči nimž má vyživovací povinnost (3 děti a manžel) nelze vyloučit, že podmínky pro oddlužení (sama) nebude splňovat a že její tvrzený úpadek bude nutno řešit konkursem (výsledkem konkursu není oddlužení).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu