2 VSOL 921/2012-A-17
KSBR 28 INS 23551/2012 2 VSOL 921/2012-A-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka TREVO s.r.o., se sídlem Velehradská 1927, 686 02 Staré Město, identifikační číslo osoby 46 97 98 91, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Chaloupky 576, 698 01 Veselí nad Moravou, b) Tadeáše anonymizovano , anonymizovano , bytem 696 83 Domanín 370, c) Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 10 Zlechov 504, d) Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 03 Huštěnovice 310, e) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 696 85 Moravský Písek 286, f) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 45 Osvětimany 225, h) Zdeňka Nejezchleby, nar. 22.11.1958, bytem Brněnská 490, 686 03 Staré Město, j) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Chříb 217, Chylice, 687 22 Ostrožská Nová Ves, k) Čeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem V. Vaculky 1011, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, všichni věřitelé zastoupeni JUDr. Miroslavou Kamenickou, advokátkou se sídlem Kostelní 670, 687 08 Buchlovice, rozhodl o odvolání věřitelů a), b), c), d), e) f), h), j) a k) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.10.2012, č. j. KSBR 28 INS 23551/2012-A-3,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně výrokem I. odmítl insolvenční návrh věřitelů a), b), c), d), e), f), h), j) a k) podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), nepřiznal žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a nepřihlédl k insolvenčnímu návrhu věřitelů g) Petra Korvase a i) Jana Dovrtěla.

Proti tomuto rozhodnutí podali včasné odvolání věřitelé a), b), c), d), e), f), h), j) a k) (dále jen odvolatelé ).

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 12.11.2012 vzali výše uvedení věřitelé zpět odvolání v plném rozsahu, a to bez bližšího odůvodnění.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočítá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzali všichni odvolatelé své odvolání účinně zpět dříve, než odvolací soud o jejich odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu