2 VSOL 92/2011-B-25
KSBR 28 INS 3790/2010 2 VSOL 92/2011-B-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , 683 52 Šaratice, Ostudy 262, identifikační číslo 76 41 63 64, o způsobu řešení úpadku dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2011, č. j. KSBR 28 INS 3790/2010-B-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně prohlásil konkurs na majetek dlužníka Josefa anonymizovano (výrok I.), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok II.), svolal schůzi věřitelů na den 15.2.2011 (výrok III.) a insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Janu Kopřivovi uložil předložit soudu do 4.2.2011 zprávu o hospodářské činnosti dlužníka ke dni prohlášení konkursu (výrok IV.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 16.11.2010 rozhodl k návrhu věřitele o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Jana Kopřivu. O způsobu řešení úpadku v tomto usnesení nerozhodoval, neboť dlužník mohl nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů podat návrh na povolení reorganizace. Dlužník této možnosti nevyužil a návrh na povolení reorganizace nepodal. Jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka je proto konkurs. Soud prvního stupně tedy postupoval dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem samostatným rozhodnutím. Proti rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (výroku I.) podal dlužník odvolání. Namítal, že jeho žádost o povolení reorganizace byla zamítnuta a svou situaci chce vyřešit kladnou cestou, nikoliv konkursem. Dále uvedl, že do problémů se dostal ne vlastní vinou. V současné době pracuje, je v částečném invalidním důchodu a jeho finanční situace se zlepšila.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas a že obsahuje způsobilé odvolací důvody dle § 205 odst. 2 písm. c) a g) o.s.ř., přezkoumal usnesení v napadeném výroku I., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Zjištění, která soud prvního stupně učinil ve věci a která rozvedl v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správná. V přezkoumávané věci podal insolvenční návrh proti dlužníkovi Josefu Smetanovi věřitel SMART HYPO s.r.o. O tomto návrhu rozhodl soud prvního stupně po jednání konaném dne 9.11.2010, kdy usnesením ze dne 16.11.2010, č. j. KSBR 28 INS 3790/2010-A-28 zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Jana Kopřivu. Usnesení nabylo právní moci dne 10.12.2010. Dne 11.1.2011 se konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů, přičemž obou jednání se dlužník zúčastnil. V průběhu schůze věřitelů bylo konstatováno, že dlužník nepodal v zákonné lhůtě návrh na povolení reorganizace, proto nebude o způsobu řešení dlužníkova úpadku zatím rozhodováno. O řešení úpadku dlužníka konkursem rozhodl soud prvního stupně napadeným usnesením vydaným dne 13.1.20111. Dále ze spisu plyne, že dlužník je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, druh živnosti zednictví.

Podle ust. § 318 odst. 1 IZ, dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Pokud insolvenční soud nespojí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku již s rozhodnutím o úpadku (§ 148 IZ), je dle ust. § 149 odst. 1 IZ povinen rozhodnout o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku. Nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

V posuzované věci postupoval soud prvního stupně zcela v souladu s ust. § 149 odst. 1 IZ. O způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem rozhodl po té, kdy se konala dne 11.1.2011 schůze věřitelů. Za situace, kdy dlužník, který je podnikatelem, nepodal ve lhůtě nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů návrh na povolení reorganizace, nelze úpadek dlužníka řešit jinak, než prohlášením konkursu na jeho majetek.

Výše uvedená zjištění a závěry nesou s sebou i konečné posouzení odvolání dlužníka jako nedůvodného. Usnesení soudu prvního stupně, kterým byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka Josefa anonymizovano , je věcně správné. Odvolací soud proto toto usnesení v jeho výroku I. podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 1 písm. a/, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu