2 VSOL 916/2016-A-13
KSOL 10 INS 11323/2016 2 VSOL 916/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužnice Milady Skaličanové, nar. 17.10.1967, bytem Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, PSČ 790 01, adresa pro doručování: Libina 767, PSČ 788 05, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 11323/2016-A-7 ze dne 14.6.2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 27.5.2016 byla dlužnice vyzvána, aby doložila nový seznam majetku, ve kterém uvede veškeré nemovitosti ve svém vlastnictví, neboť dle zjištění soudu učiněných z výpisů z katastru nemovitostí je dlužnice spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 1126, LV č. 1078 a LV č. 57, vedených pro katastrální území Dolní Libina, obec Libina, a na LV č. 615, vedeného pro katastrální území Mostkov, obec Oskava. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 31.5.2016, avšak dlužnice úplný seznam majetku nepředložila. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítla, že k insolvenčnímu návrhu doložila všechny potřebné dokumenty, uvedla údaje o výši závazků isir.justi ce.cz a posledních splátek, které byly naposledy provedeny, když skutečné splatnosti jednotlivých závazků nezná. Domnívá se, že její insolvenční návrh je srozumitelný a úplný a byly k němu doloženy všechny zákonem požadované přílohy. Nechápe proto, z jakého důvodu soud prvního stupně nepokračuje v řízení.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 12.5.2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ke skutečnostem osvědčujícím její úpadek dlužnice v návrhu uvedla, že má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, které není schopna splácet. V současné době má 4 věřitele, vůči nimž má 4 závazky v celkové výši 236.034 Kč, z toho 2 závazky nevykonatelné v celkové výši 186.075 Kč a 2 závazky vykonatelné v celkové výši 49.959 Kč. Všechny její závazky jsou delší dobu po splatnosti, navyšují se o příslušenství, ze svých příjmů není schopna je v plném rozsahu uhradit. V návrhu dlužnice specifikovala své závazky tak, že označila věřitele, uvedla výši a datum splatnosti poslední splátky (u všech závazků ke dni 30.4.2015). K návrhu dlužnice připojila seznam závazků, u všech závazků rovněž uvedla pouze datum splatnosti poslední splátky. Dále připojila seznam majetku, ve kterém označila toliko movité věci. Usnesením č. j. KSOL 10 INS 11323/2016-A-5 ze dne 27.5.2016 (doručeným dlužnici dne 31.5.2016) byla dlužnice vyzvána mimo jiné k tomu, aby doložila nový seznam majetku, ve kterém uvede veškeré nemovitosti ve svém vlastnictví, když dle zjištění soudu učiněných z výpisu z katastru nemovitostí ke dni 12.5.2016 je dlužnice vlastníkem podílu 1/40 na nemovitostech vedených na LV č. 1126, podílu 49/200 na nemovitostech vedených na LV č. 1078, podílu 1/40 na nemovitostech vedených na LV č. 57, vše pro k.ú. Dolní Libina, obec Libina, a podílu 49/200 na nemovitostech vedených na LV č. 615, pro k.ú. Mostkov, obec Oskava. Na tuto výzvu dlužnice reagovala pouze tak, že doložila příslušné výpisu z listu vlastnictví.

Podle § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit.

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Nutno zdůraznit, že Nejvyšší soud České republiky již ve svém usnesení ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010), formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (§ 3 odst. 1 IZ). V otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) přitom může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. c/ IZ).

Insolvenční návrh tak musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, v přezkoumávané věci dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužnice nesplňuje náležitosti podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, neboť neobsahuje vylíčení skutečností osvědčujících její úpadek. Dlužnice sice v návrhu označila své věřitele a závazky vůči těmto věřitelům, včetně jejich výše (§ 3 odst. 1 písm. a/ IZ), údaje o splatnosti závazků však dlužnice neuvedla, přičemž sama v odvolání tvrdí, že splatnost jejích závazků jí není známa. Z insolvenčního návrhu dlužnice proto není zřejmé, zda její závazky jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů, jakož ani to, že dlužnice není schopna své závazky plnit, tedy že se nachází v platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 písm. b/ a c/ a odst. 2 IZ). Konkrétní údaje v tomto směru nemohou být nahrazovány pouze obecným tvrzením, že závazky dlužnice jsou delší dobu po splatnosti, navyšují se o příslušenství a dlužnice není schopna je ze svých příjmů v plném rozsahu uhradit. Takovým konkrétním tvrzením není ani údaj o splatnosti poslední splátky. Tyto vady insolvenčního návrhu brání pokračování v řízení, a proto soud prvního stupně měl bez dalšího insolvenční návrh dlužnice odmítnout podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, nikoli postupovat podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, tedy vyzývat dlužnici k odstranění vad přílohy-seznamu majetku.

Na základě shora uvedeného odvolací soud, byť z jiných důvodů, usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu