2 VSOL 915/2012-A-10
KSBR 27 INS 22248/2012 2 VSOL 915/2012-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka V plus K, s.r.o., identifikační číslo: 253 18 306, se sídlem Brno-město, Zdráhalova 19, PSČ 613 00, zastoupeného Mgr. Petrem Poláchem, advokátem, se sídlem Blansko, Smetanova 6, PSČ 678 01, pobočka a adresa pro doručování Brno, Koliště 55, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 6.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.10.2012, č.j. KSBR 27 INS 22248/2012-A-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.10.2012, č.j. KSBR 27 INS 22248/2012-A-5, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen též IZ ) uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci této výzvy zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně soudu.

V důvodech uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 12.9.2012 se dlužník V plus K, s.r.o. domáhal zjištění svého úpadku. Dále soud sice podrobně, nicméně obecně vyložil, co je účelem zálohy na náklady insolvenčního, v jaké nezbytné výši vzhledem k předpokládaným nákladům insolvenčního řízení je záloha pro další řízení potřebná a uzavřel, že zálohu stanovil v uvedené výši proto, že prostředky na krytí těchto nákladů nelze zajistit jinak.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že v současné době není schopen požadovanou zálohu zaplatit, neboť v pokladně nemá žádné pohotové finanční prostředky. Nicméně na bankovním účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. číslo účtu 969609514/0600 má 41.963,-Kč, s těmito prostředky však nemůže nakládat z důvodu probíhající exekuce vedené JUDr. Marcelem Smékalem. V případě zjištění úpadku přejde dispoziční oprávnění nakládat s účtem na insolvenčního správce, čímž mu bude umožněn výkon jeho funkce a rovněž poskytnuta záruka úhrady odměny a hotových výdajů. Dále ze soupisu majetku vyplývá, že dlužník má movité věci-kancelářské vybavení a skladové zásoby. Proto se odvolatel domnívá, že není nezbytné požadovat zálohu, resp. v maximální možné výši. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se mu zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Podle ust. § 108 IZ platí, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Ze shora citovaného ustanovení vyplývá, že požadovat zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení po navrhovateli je namístě za splnění obou zde uvedených podmínek. Tedy v případě, že je to nutné ke krytí nákladů řízení (o čemž zpravidla není pochyb) a dále pokud prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Odvolací soud především uzavírá, že návrh dlužníka je projednatelný, neboť z něj, včetně doložených listin vyplývá, že dlužník je v úpadku a nelze vyloučit, že tento úpadek bude nutno řešit konkursem. K tomuto závěru zřejmě dospěl i soud prvního stupně, což lze usuzovat z toho, že přikročil k uložení zálohy.

Nicméně soud prvního stupně se v odůvodnění napadeného usnesení vůbec nezabýval otázkou, zda dlužník má nějaký majetek, zejména zda má nějaké finanční prostředky (ať již v pokladně či na účtu), které jsou (zejména) pro počáteční činnost insolvenčního správce potřebné (vyhledání, případně pro ocenění majetku, na placení poplatků, cestovné apod.). Z tohoto hlediska je proto napadené usnesení soudu prvního stupně nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a napadené usnesení zrušil a dle ust. § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení se soud prvního stupně vypořádá se seznamem majetku dlužníka, který k návrhu jako zákonnou přílohu dlužník předložil a o němž prohlásil, že jde o seznam správný a úplný. Bude rovněž namístě dlužníka vyzvat, aby ke svému tvrzení doložil, že má na označeném účtu udávané finanční prostředky. Nebude rovněž od věci prověřit u exekutora JUDr. Marcela Smékala (jehož úřad je dlužníkem uveden v seznamu závazků), zda dlužníkem tvrzená částka 41.963,-Kč je stále k dispozici. V závislosti na výsledků těchto zjištění pak soud prvního stupně opětovně zváží, zda pro další insolvenční řízení ve věci dlužníka je záloha potřebná a v jaké výši.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu