2 VSOL 912/2016-B-22
KSOS 33 INS 11381/2010 2 VSOL 912/2016-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem v Třinci-Starém Městě 340, PSČ 739 61, o splnění oddlužení a odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně, rozhodl o odvolání insolvenční správkyně Ing. Hany Sazovské, bytem ve Frýdku-Místku, Chlebovice, U Hřiště 255, PSČ 739 42, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.6.2016, č. j. KSOS 33 INS 11381/2010-B-17,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že insolvenční správkyni Ing. Haně Sazovské se přiznává odměna ve výši 55.357,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhrada hotových výdajů ve výši 10.890 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

II. Usnesení soudu prvního stupně se v části výroku V., kterou bylo insolvenční správkyni uloženo vyplatit po právní moci usnesení dlužníkovi případné deponované srážky, p o t v r z u j e a ve zbylém rozsahu se výrok V. mění tak, že insolvenční správkyně je povinna vyplatit dlužníkovi částku 181,50 Kč představující vyplacenou zálohu na náhradu hotových výdajů za měsíc březen 2011. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Tomáše anonymizovano (výrok I.), schválil odměnu insolvenční správkyně Ing. Hany Sazovské ve výši 54.292,50 Kč a její hotové výdaje ve výši 10.858,50 Kč, obojí včetně DPH, s tím, že tyto částky již byly insolvenční správkyni vyplaceny zálohově (výrok II.), Ing. Hanu Sazovskou zprostil funkce insolvenční správkyně (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek (výrok IV.) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení vyplatí insolvenční správkyně dlužníkovi případné deponované srážky a dále dlužníkovi vyplatí částku 1.080 Kč představující neoprávněně zaplacenou odměnu insolvenční správkyně za měsíc březen 2011 (výrok V.).

V důvodech svého rozhodnutí insolvenční soud zrekapituloval průběh dosavadního řízení s důrazem na skutečnost, že o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře rozhodl usnesením ze dne 25.3.2011 a podle zprávy insolvenční správkyně ze dne 24.3.2016 a 29.3.2016 dlužník uhradil nezajištěným věřitelům více jak 30 % jejich zjištěných pohledávek. Jelikož dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a podal návrh na osvobození od placení pohledávek, rozhodl insolvenční soud podle § 413 a § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, zprostil insolvenční správkyni funkce a osvobodil dlužníka od placení pohledávek. O odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně rozhodl podle § 38 odst. 1 IZ. O výši odměny a hotových výdajů rozhodl podle § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění platném do 31.12.2013. Schválil hotové výdaje a odměnu insolvenční správkyně za období od dubna 2011 do března 2016 v celkové výši 65.151 Kč, včetně daně z přidané hodnoty (21 x 1.080 Kč, 39 x 1.089 Kč). Insolvenční správkyni uložil vyplatit dlužníkovi případné deponované srážky a částku 1.080 Kč, kterou si vyplatila v červnu 2011 za měsíc březen 2011. Učinila tak neoprávněně, neboť dle § 38 odst. 4 IZ je správce oprávněn čerpat zálohy jen v rozsahu, v jakém byly povoleny soudem.

Výslovně proti výroku II. tohoto usnesení podala odvolání insolvenční správkyně Ing. Hana Sazovská (dále jen odvolatelka ). Zdůraznila, že ve svém návrhu ze dne 29.3.2016 vyčíslila odměnu a hotové výdaje včetně daně z přidané hodnoty celkem ve výši 66.231 Kč, přičemž vycházela z § 3 odst. c) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., tedy z toho, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře a náhrada hotových výdajů částku 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře. Dále uvedla, že splátkový kalendář dlužníka schválil insolvenční soud dne 25.3.2011 a jeho účinky nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, k čemuž došlo téhož dne. Pokud odvolatelka uplatnila nárok i na odměnu za měsíc březen 2011, je z hlediska právní úpravy odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v oddlužení splátkovým kalendářem její postup správný. Tato částka alespoň částečně pokrývá náklady insolvenčního správce, které mu vznikají v období před schválením oddlužení (návštěva dlužníka v místě bydliště, účast na přezkumném jednání, náklady spojené s přezkumem pohledávek apod.). Odkázala na závěry Vrchního soudu v Olomouci v usnesení sp. zn. 1 VSOL 1368/2014-B-29 a 2 VSOL 536/2015-B-19. Navrhla, aby odvolací soud usnesení v části výroku II. zrušil a insolvenční správkyni přiznal odměnu a hotové výdaje včetně daně z přidané hodnoty celkem v částce 66.231 Kč.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu v napadeném výroku II. a závislém výroku V., včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k následujícím závěrům.

Z pohledu přezkumu správnosti závěrů insolvenčního soudu je zásadní, že o úpadku dlužníka a povolení oddlužení rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 20.10.2010, kterým současně ustanovil insolvenční správkyní Ing. Hanu Sazovskou. O schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 25.3.2011. Insolvenční správkyně ve svém návrhu ze dne 29.3.2016 na vydání rozhodnutí podle § 413 IZ kromě jiného uvedla, že poslední splátka (60. splátka) byla nezajištěným věřitelům zaplacena v březnu 2016.

Podle § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti (odstavec 3, věta první). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí předpis (odstavec 6).

Podle § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31.12.2012, se výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

Podle § 3 písm. b) téže vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Citovaná vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 488/2012 Sb., účinnou od 1.1.2013, a dále pak vyhláškou č. 398/2013 Sb., účinnou od 1.1.2014.

Podle čl. II. Přechodných ustanovení vyhlášky č. 488/2012 Sb., účinné od 1.1.2013, platí, že podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Touto novelizací nebylo dotčeno ustanovení § 3 ani ustanovení §7 vyhlášky.

Podle čl. II. Přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013 Sb., účinné od 1.1.2014, platí, že v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Tato novelizace se ovšem ustanovení § 3 a ustanovení § 7 vyhlášky dotkla, neboť slova trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře byla nahrazena slovy od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře .

S ohledem na datum vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka (20.10.2010) je v posuzované věci třeba aplikovat vyhlášku č. 313/2007, ve znění účinném do 31.12.2012.

Odvolatelka soustředila své námitky do výhrady, že insolvenční soud jí měl na odměně a náhradě hotových výdajů přiznat také odměnu a náhradu hotových výdajů za měsíc březen 2011, v němž bylo rozhodnuto o plnění oddlužení splátkovým kalendářem a v němž také nastaly účinky tohoto rozhodnutí (25.3.2011).

Oba vrchní soudy sdílejí názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce za období před schválením oddlužení vyhláška č. 313/2007 Sb. nepočítá, a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné ji určit úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím dle § 5 vyhlášky a správci přiznat prokázané účelně vynaložené náklady. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze například v rozhodnutí sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B ze dne 25.8.2010, sp. zn. MSPH 79 INS 14408/2013, 3 VSPH 161/2014-B ze dne 11.3.2010, sp. zn. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 ze dne 19.5.2011. Vrchní soud v Olomouci je formuloval například v rozhodnutí sp. zn. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 ze dne 23.11.2011, sp. zn. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 ze dne 9.9.2010 a sp. zn. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60 ze dne 26.6.2014.

Po posouzení vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně ze dne 29.3.2016 dospěl odvolací soud k závěru, že požadavek odvolatelky na přiznání odměny za měsíc březen 2011 je důvodný. Odvolatelka v době od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávala povinnosti insolvenční správkyně, prověřovala majetek dlužníka, účastnila se přezkumného jednání (dne 16.12.2010), přezkoumala pět přihlášek pohledávek, předkládala zprávy o své činnosti atd. Případná je také argumentace odvolatelky, že odměna by měla být přiznávána za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení plněním splátkového kalendáře. Za popsané situace považuje odvolací soud odvolatelkou vyúčtovanou odměnu za měsíc březen v částce 900 Kč včetně daně z přidané hodnoty za odpovídající okolnostem případu.

Naproti tomu odvolací soud nesdílí názor odvolatelky, že za měsíc březen 2011 má nárok také na náhradu hotových výdajů, které požadovala ve výši 150 Kč. Odvolací soud tuto náhradu insolvenční správkyni nepřiznal, když § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007, ve znění účinném do 31.12.2012, v této věci nelze aplikovat, neboť se výslovně vztahuje jen k období po schválení oddlužení.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a usnesení insolvenčního soudu ve výroku II. změnil tak, že insolvenční správkyni se přiznává odměna ve výši 55.357,50 Kč (včetně náhrady daně z přidané hodnoty ve výši 21 %) a náhrada hotových výdajů ve výši 10.890 Kč (včetně náhrady daně z přidané hodnoty ve výši 21 %).

V části výroku V., kterou bylo insolvenční správkyni uloženo vyplatit po právní moci usnesení dlužníkovi případné deponované srážky, odvolací soud usnesení insolvenčního soudu potvrdil podle § 219 o. s. ř. Rozhodnutí, kterým insolvenční soud uložil insolvenční správkyni povinnost vyplatit dlužníkovi částku 1.080 Kč představující neoprávněně zaplacenou odměnu insolvenční správkyně za měsíc březen 2011 odvolací soud změnil podle § 220 odst. 1 o. s. ř. tak, že insolvenční správkyni uložil povinnost vyplatit dlužníkovi částku 181,50 Kč představující vyplacenou zálohu na náhradu hotových výdajů za měsíc březen 2011. To proto, že podle odvolacího soudu (jak uvedeno shora) insolvenční správkyni nevznikl nárok na náhradu hotových výdajů za měsíc březen 2011.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenční správkyni a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu