2 VSOL 911/2013-B-30
KSOS 38 INS 4486/2011 2 VSOL 911/2013-B-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí, Soudní 1221, PSČ 757 01, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 4486/2011-B-18 ze dne 18.9.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok III.), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (výrok IV.) a uložil insolvenčnímu správci Mgr. Antonínu Jurečkovi, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu (výrok V.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 19.4.2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a povoleno řešení jeho úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 20.9.2011 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Zprávami o stavu insolvenčního řízení doručenými soudu dne 12.10.2012, 29.10.2012 a 7.5.2013 insolvenční správce soud upozornil, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a to konkrétně tím, že dlouhodobě nekomunikuje s insolvenčním správcem, téměř rok neposílá na účet do oddlužení žádnou finanční částku, a proto lze očekávat, pokračování-2-

že dlužník nesplní minimální hranici 30% plnění. Dále má dlužník dluh na výživném. Soud nařídil na den 12.9.2013 jednání, předvolání k tomuto jednání dlužník převzal dne 29.8.2013, avšak k jednání se nedostavil. Soud tak dospěl k závěru, že dlužník prokazatelně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když řádně neplní splátkový kalendář splátky na pohledávky nezajištěných věřitelů a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce; rovněž nehradí výživné. Soud proto rozhodl o zrušení oddlužení a o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Dlužník splňuje podmínky podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ, neboť je fyzickou osobou, která není podnikatelem, soud proto spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu s rozhodnutím o tom, že konkurs bude projednán jako konkurs nepatrný. Podle ustanovení § 281 IZ soud uložil insolvenčnímu správci podat zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v září 2012 jeho zaměstnavatel definitivně ukončil provoz ve Valašském Meziříčí, kde pracoval, našel si jiné zaměstnání na dobu určitou od dubna 2012 do října 2012 a následně mu nebyla prodloužena smlouva. Namítl, že neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti vzhledem k tomu, že je ženatý, a proto se dostal do problémů i s hrazením výživného na svou dceru. Poukázal na to, že od 1.9.2013 má nové zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou a zkušební dobou do konce listopadu 2013, jeho čistý příjem by měl činit okolo 11.000 až 12.000 Kč, na dlužném výživném je schopen jednorázově uhradit 10.000 Kč a zbývající část dlužného výživného ve splátkách.

U odvolacího jednání dlužník uvedl, že jeho čistá mzda činí 11.008 Kč, kromě pracovní smlouvy se společností LIDL Česká republika v.o.s. má sjednánu i dohodu o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce dosud žádnou práci nevykonal.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a poté dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých pokračování-3-příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 412 odst. 1 písm. c) IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání.

Podle § 412 odst. 1 písm. d) IZ, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vždy k 15. lednu nebo k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Podle písm. b) téhož ustanovení insolvenční soud schválené oddlužení dlužníka zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 17.3.2011 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č. j. KSOS 38 INS 4486/2011-A-5 ze dne 19.4.2011 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Antonína Jurečku, Letenská 714, Rožnov pod Radhoštěm, a povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č. j. KSOS 38 INS 4486/2011-B-5 ze dne 20.9.2011 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, uložil plátci příjmu dlužníka, aby počínaje měsícem říjen 2011 prováděl z příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky zasílal insolvenčnímu správci, uložil insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částky zaslané plátcem příjmu si ponechal 900 Kč navýšenou o DPH jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů, uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené naroveň pohledávkám za podstatou a zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném ve výroku tohoto rozhodnutí s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od října 2011 do září 2016, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů. Podáním ze dne 13.4.2012 sdělila Hana Vajglová, bytem Hrachovec 127, Valašské Meziříčí, že dlužník má dluh na výživném na nezletilou dcerou Petru Hoffmannovou, nar. 17.11.1998, za období listopad 2011 až duben 2012 ve výši 12.000 Kč. Ve zprávě ze dne 8.10.2012 insolvenční správce sdělil soudu prvního stupně, že dlužník byl propuštěn ze svého zaměstnání dne 12.9.2011, od října 2011 do 23.4.2012 byl registrován na Úřadu práce pokračování-4-ve Valašském Meziříčí, dne 23.4.2012 nastoupil do zaměstnání u společnosti ELKOV elektro a.s. V průběhu doby, kdy byl nezaměstnaný a veden na úřadu práce, zasílal do oddlužení částku 2.000 Kč namísto částky 3.846 Kč, v rámci osobního jednání dlužník přislíbil, že dlužnou částku doplatí mimořádnými splátkami v době, kdy nastoupí do zaměstnání. V průběhu oddlužení vyšlo najevo, že dlužník má dluh na výživném na nezletilou Petru Hoffmannovou, které v současné době činí částku 15.394 Kč. Ve zprávě ze dne 2.5.2013 insolvenční správce sdělil soudu prvního stupně, že pracovní poměr sjednaný dne 23.4.2012 trval pouze do 30.9.2012, další pracovní poměr mu dlužník nenahlásil. Dlužník s ním dlouhodobě nekomunikuje, již 6 měsíců neposílá na účet do oddlužení žádnou finanční částku, naposledy zaslal v září 2012 částku 3.910 Kč, ze které bylo uhrazeno výživné a odměna insolvenčního správce, na rozdělení věřitelů již ničeho nezbylo. Jeho dluh na výživném dále trvá. Usnesením čj. KSOS 38 INS 4486/2011-B-16 ze dne 23.8.2013 (doručeném dlužníku dne 29.8.2013) byl dlužník soudem prvního stupně předvolán k výslechu podle ustanovení § 87 IZ na den 12.9.2013 v 10.00 hod., dle protokolu ze dne 12.9.2012 se dlužník k soudu nedostavil.

Odvolací soud doplnil dokazování následujícími listinami, ze kterých zjistil tyto skutečnosti:

Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 21.10.2013, že dlužník je zaměstnán pouze brigádně a s insolvenčním správcem nekomunikuje.

Ze zprávy insolvenčního správce o plnění splátkového kalendáře dlužníka ze dne 29.10.2013, že dlužník byl v průběhu oddlužení propuštěn ze svého zaměstnání u společnosti SCHOTT CR, a.s. od 12.9.2011, od října 2011 do 23.4.2012 byl registrován na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí, dne 23.4.2012 nastoupil do zaměstnání u společnosti ELKOV elektro, a.s., tento pracovní poměr trval do 30.9.2012. Další pracovní poměr mu dlužníka nenahlásil, dlouhodobě s ním nekomunikoval, soustavně po dobu 12 měsíců neposílal na účet do oddlužení žádnou finanční částku a měl dluh na výživném. Dlužník jej kontaktoval v říjnu 2013, kdy předložil pracovní smlouvu ze dne 1.9.2013 uzavřenou na dobu neurčitou u společnosti LIDL Česká republika v.o.s., kde je zaměstnán jako pokladní a jeho čistá mzda dosahuje výše 11.008 Kč, dále předložil doklad o úhradě výživného ve výši 19.500 Kč a doklad o zaplacení běžného výživného ve výši 2.000 Kč za měsíc říjen 2013. Na odměnách insolvenčního správce má dlužník dluh za období říjen 2012 až září 2013 ve výši 13.041 Kč, za dobu 24 měsíců věřitelům uhradil dosud 5,36% jejich pohledávek. Dlužníka opakovaně vyzýval k řádným platbám, avšak bez odezvy.

Z pracovní smlouvy sjednané ke dni 1.9.2013, že tuto uzavřel dlužník jako zaměstnanec a společnost LIDL Česká republika v.o.s. jako zaměstnavatel, a to na dobu neurčitou od 1.9.2013 s tříměsíční zkušební dobou, pro výkon práce pokladní/prodavač, za hrubou mzdu ve výši 11.025 Kč měsíčně. pokračování-5-

Z dohody o provedení práce ze dne 17.10.2013, že jako zaměstnavatel je v dohodě uvedena společnost UNIWORKS CB s.r.o, se sídlem Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, zaměstnanec v dohodě není uveden. Dohoda obsahuje ujednání o provedení práce v období od 17.10.2013 do 31.12.2013 za odměnu ve výši 70 Kč za hodinu, maximálně do částky 10.000 Kč hrubého za měsíc, je podepsána a opatřena razítkem zaměstnavatele.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu se bez dluhů zapojil do ekonomického života. Jednou z podmínek přitom je, že si bude plnit řádně své povinnosti v rámci oddlužení (§ 412 a § 418 IZ). Nelze sice vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení. V takovém případě se však očekává, že o tom bude neprodleně informovat insolvenčního správce, případně insolvenční soud.

V přezkoumávané věci bylo dlužníku povoleno oddlužení a následně schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž pro splátkový kalendář soud prvního stupně vycházel z předpokladu, že dlužníkem bude poskytováno plnění z jeho příjmu z pracovního poměru. V důsledku ztráty zaměstnání však nejméně po dobu 12 měsíců dlužník na splátkový kalendář ničeho neplnil, za dobu 24 měsíců trvání schváleného oddlužení svým nezajištěným věřitelům uhradil toliko 5,36% jejich pohledávek. Dlužník sice od 1.9.2013 získal nové zaměstnání, na základě kterého jeho průměrná čistá mzda však dosahuje pouze 11.008 Kč měsíčně. Po zbývající dobu trvání oddlužení v délce 36 měsíců by z tohoto příjmu byl dlužník schopen hradit měsíční splátky ve výši 2.284 Kč (při zohlednění nezabavitelné částky ve výši 6.065 Kč na dlužníka a 1.516 Kč na jeho manželku), za 36 měsíců by tak zaplatil částku 82.224 Kč. Z částky 82.224 Kč je však nutno odečíst částku 39.204 Kč představující zálohu na odměnu a hotové výdaje správce v částce 1.089 Kč měsíčně za dobu 36 měsíců a dále stávající dluh na odměně a nákladech insolvenčního správce za období 24 měsíců trvání oddlužení v částce 13.041 Kč. Zbývající částka činí 29.979 Kč a představuje 9,9% zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů (v celkové výši 302.963,87 Kč), k tomu je nutno připočítat plnění nezajištěným věřitelům ve výši 5,36%, které již dlužník v rámci splátkového kalendáře uhradil. Dlužník by tak byl schopen po dobu trvání oddlužení uhradit přibližně 15,3% pohledávek nezajištěných věřitelů. Z tohoto důvodu jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení 418 odst. 1 písm. b) IZ pro zrušení schváleného oddlužení a současně rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkursem.

Podle odvolacího soudu však vzhledem ke skutečnostem, že dlužník dlouhodobě nekomunikoval s insolvenčním správcem ani soudem prvního stupně, nedostavil se k výslechu, na který byl soudem prvního stupně předvolán, lze uzavřít, že dlužník si rovněž neplnil své povinnosti podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. c) pokračování-6-a písm. d) IZ. Z těchto důvodů jsou splněny podmínky i pro zrušení schváleného oddlužení a současně rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ, tj. z důvodu, že dlužník si neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Pokud dlužník v odvolacím řízení tvrdil, že na základě dohody o provedení práce ze dne 17.10.2013 by měl mít další příjem, je nutno vzít v úvahu, že na základě této dohody dlužník dosud žádnou práci nevykonal (nevznikl mu nárok na odměnu) a že dohoda je sjednána pouze na dobu určitou do 31.12.2013. Odvolací soud proto pro posouzení příjmů dlužníka k této dohodě nemohl nepřihlédnout.

Ze všech shora uvedených důvodů a s přihlédnutím k tomu, že ani v odvolacím řízení nedošlo k takové změně okolností, která by byla rozhodná pro změnu způsobu řešení úpadku dlužníka, odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 5. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu